Ei yhteyttä palvelimeen

VASARAHUUTOKAUPAN MYYNTIEHDOT

Voimassa 23.3.2021 alkaen

1. TOIMEKSIANNON LUONNE JA LAAJUUS
1.1 Bukowski Auktioner AB/Bukowski Oy Ab (”Bukowskis”) sitoutuu myymään alla mainituin ehdoin myyjän/toimeksiantajan (”Myyjä”) lukuun Myyjän huutokaupattavaksi jättämät esineet.
1.2 Myyjän on rekisteröidyttävä Bukowskisille ja annettava kaikki Bukowskisin rutiinien mukaiset tiedot, ennen kuin voi myydä esineitä Bukowskisin huutokaupoissa. Jos rekisteröidyt tiedot muuttuvat, Myyjän on itse ilmoitettava muutoksista Bukowskisille. Bukowskis pidättää oikeuden kieltäytyä rekisteröimästä tietoja tai poistaa tiedot rekisteristä syytä ilmoittamatta.
1.3 Ellei muuta ole sovittu, Bukowskilla on vapaus myydä myytäväksi jätetty kohde Bukowskisin arvion mukaan parhaan tuloksen tuottavassa vasarahuutokaupassa tai Bukowskisin sopivaksi katsomana ajankohtana. Bukowskisilla on oikeus muuttaa huutokaupan ajankohtaa tai peruuttaa huutokauppa.
1.4 Väärinkäsitysten välttämiseksi todetaan, etteivät nämä ehdot koske verkkohuutokauppoja, jotka Bukowskis tarjoaa elektronisen markkinapaikkansa kautta internetin välityksellä niin, että huutokaupat kokonaisuudessaan toteutetaan elektronisesti.
1.5 Bukowskis veloittaa myyntiprovision ja muut maksut hinnaston mukaisesti.

2. KOHTEEN JÄTTÄMINEN JA VASTAANOTTAMINEN
2.1 Myytäväksi jätetyt kohteet tutkitaan luetteloinnin yhteydessä. Vasta tällaisen tutkimisen jälkeen Bukowskis päättää kohteiden ottamisesta huutokauppamyyntiin.
2.2 Myyjä takaa, että hänellä on ehdoton omistusoikeus Bukowskisille myytäväksi jätettävään esineeseen.
2.3 Ellei Myyjällä ole ehdotonta omistusoikeutta esineeseen, hänen on ilmoitettava tästä ja mainittava esineen omistaja sekä toimitettava kirjallinen todistus, joka todistaa hänen oikeutensa myydä esine ja vastaanottaa sen myyntihinta.
2.4 Myyjä tai esineen jättäjä on velvollinen ilmoittamaan Bukowskisille esineen mahdollisista virheistä tai puutteista.
2.5 Bukowskis pidättää oikeuden kieltäytyä toimeksiannosta syytä ilmoittamatta ja suorittamatta Myyjälle korvausta. Bukowskisilla on oikeus yksipuolisesti ja suorittamatta Myyjälle korvausta vetää esine huutokaupasta myöhempänäkin ajankohtana, kun kohde on jo julkaistu, jos herää epäilyksiä esineen aitoudesta, omistusoikeudesta tai jostain muusta Bukowskisin mielestä olennaisesta seikasta. Myös näissä tapauksissa pätee mitä jäljempänä kohdassa 8 on mainittu.
2.6 Bukowskis tiedottaa Myyjälle, mikäli päättää olla ottamatta kohdetta huutokaupattavaksi.

3. SÄILYTYS- JA VAKUUTUSVASTUU
3.1 Bukowskis pitää kohteet vakuutettuina niiden vastaanottamisesta lähtien murto-, palo-, tai vesivahingon sekä varkauden varalta kunkin kohteen lähtöhintaa vastaavasta arvosta myyntimaksuilla vähennettynä tai vasarahintaa vastaavasta arvosta myyntimaksuilla vähennettynä, ellei korkeammasta vakuutusarvosta ole erikseen sovittu. Mikäli lähtöhinta on määritelty hintavälillä, vakuutusarvon perusteena on hintavälin alempi hinta. Ellei lähtöhintaa ole määritetty tai jos kyse on arviointitoimeksiannosta, sovelletaan alustavaa hinta-arviota.
3.2 Bukowskisin tai Bukowskisin vastuulla olevan tahon kohteelle aiheuttama vahinko korvataan, mikäli Bukowskis tai sen vastuulla oleva taho on toiminut huolimattomasti. Bukowskis ei vastaa ilman Bukowskisin tuottamusta aiheutuneista mahdollisista vähäisistä vaurioista peilien ja taulujen kehyksille. Bukowskis ei myöskään vastaa elävien materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten puuhun syntyneistä halkeamista.
3.3 Bukowskis ei ole velvollinen korvaamaan Myyjälle vahinkoa, jonka määrä ylittää edellä mainitun vakuutusarvon, pohjahinnan myyntimaksuilla vähennettynä tai 10 000 000 Ruotsin kruunua (SEK) / 1 000 000 euroa.
3.4 Jos Bukowskis maksaa Myyjälle korvauksen esineestä, esineen omistusoikeus siirtyy Bukowskisille ja Bukowskisilla on oikeus ottaa se haltuunsa.
3.5 Bukowskis veloittaa voimassa olevan hinnaston mukaisen vakuutusmaksun.

4. KOHTEEN KUVAUS JA LÄHTÖHINTA
4.1 Mikäli muuta ei ole sovittu, Bukowskis päättää esineestä luetteloinnin ja markkinoinnin yhteydessä esitettävistä valokuvista ja kuvauksesta sekä tuotteelle määritettävästä lähtöhinnasta. Kohteen lähtöhinta perustuu huutokauppaa edeltävään arvioon kohteen markkina-arvosta. Lähtöhinta on vain arvio ja ostajille annettava viitteellinen tieto, ja kohteen lopullinen myyntihinta voi muodostua merkittävästi lähtöhintaa suuremmaksi tai pienemmäksi. Lähtöhinnalla ei tarkoiteta pohjahintaa (vähimmäishinta). Pohjahinnan määrittäminen: ks. kohta 6.
4.2 Bukowskisilla on oikeus muuttaa ja/tai täydentää kohdassa 4.1 mainittua kuvausta.
4.3 Myyjän vastuulla on selvittää, minkä kuvauksen mukaan kohde myydään, sekä huomauttaa Bukowskisille mahdollisista kuvauksessa olevista havaitsemistaan virheistä.
4.4 Bukowskis ei vastaa virheellisistä tai epätäydellisistä luettelointitiedoista sikäli kuin tiedot eivät ole olennaisia. Bukowskis vastaa ainoastaan Myyjälle, ja korvaussumma on joka tapauksessa enintään 10 000 000 Ruotsin kruunua (SEK) / 1 000 000 euroa.

5. MYYNTIVALUUTTA
Ruotsissa myytäväksi vastaanotettujen esineiden arviointi, myynti ja maksaminen tapahtuu Ruotsin kruunuina (SEK). Myös kaikkien esineisiin liittyvien maksujen valuuttana on Ruotsin kruunu (SEK).

6. POHJAHINTA JA VALVONTATOIMEKSIANTO
6.1 Valvontatoimeksiannolla tarkoitetaan Myyjän lukuun tehtävää valvontaa siitä, ettei kohdetta myydä alle sovitun pohjahinnan. Bukowskis ottaa tehtäväkseen valvoa Myyjän lukuun tämän myyntiin jättämiä kohteita sillä edellytyksellä, että Myyjä hyvissä ajoin, viimeistään kuusi (6) päivää ennen ensimmäistä huutokauppapäivää, on antanut Bukowskisille kirjallisen valvontatoimeksiannon ilmoittamalla toivotun pohjahinnan. Valvonta tapahtuu tämän jälkeen kyseiseen pohjahintaan asti.
6.2 Pohjahinta ei saa olla lähtöhintaa suurempi. Jos lähtöhinta ilmoitetaan hintavälinä, pohjahinta ei saa olla alempaa lähtöhintaa suurempi.
6.3 Bukowskis kuitenkin saa myydä kohteen – mutta sillä ei ole velvollisuutta myydä kohdetta – alle tällaisen pohjahinnan, mikäli Bukowskis alentaa provisiokorvaustaan siten, että Myyjän nettokorvaus kohteesta pysyy samana kuin mitä se olisi ollut, jos kohde olisi myyty pohjahintaan.

7. MYYNTITOIMEKSIANNON PERUUTTAMINEN
7.1 Peruuttaessaan myyntitoimeksiannon Myyjän on korvattava Bukowskisille kohteeseen liittyvästä asiantuntijan käytöstä, kohteen arvioinnista ja käsittelystä yms. Bukowskisille aiheutuneet kulut summalla, joka vastaa täyttä myyntiprovisiota laskettuna lähtöhinnasta.
7.2 Myyntitoimeksiannon peruuttamisen yhteydessä sovelletaan kohtia 8.2 ja 8.4.
7.3 Bukowskisilla on oikeus pitää esinettä hallussaan vakuutena, jos Bukowskisilla on saatavia Myyjältä.
7.4 Myyntitoimeksiannon peruutus on tehtävä kirjallisesti. Myyjällä ei missään tapauksessa ole oikeutta ilman Bukowskisin suostumusta peruuttaa myyntitoimeksiantoa myöhemmin kuin viisitoista (15) päivää ennen ensimmäistä huutokauppatilaisuutta.

8. MYYMÄTTÄ JÄÄNEET ESINEET
8.1 Bukowskilla on oikeus ilman Myyjän suostumusta pyrkiä jälkimyymään myymättä jääneet kohteet huutokaupan jälkeen 30 päivän kuluessa. Jälkimyynti kohdan 6 mukaisen pohjahinnan alittavaan hintaan tai alle hinnan, joka antaa kohdassa 6 mainitun nettokorvauksen, ei kuitenkaan ole sallittua ilman suostumusta.
8.2 Mikäli Myyjä ei nouda kohteita Bukowskisin kehotettua häntä noutamaan kohteet Bukowskisin ilmoittamassa ajassa, Bukowskisilla on oikeus periä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen säilytysmaksu tai jättää kohde valitsemansa ulkoisen varastointi-/huolintayhtiön kuljetettavaksi/säilytettäväksi. Huonekaluista ja muista tilaa vievistä esineistä veloitetaan kaksinkertainen säilytysmaksu. Kohde vakuutetaan ja säilytetään Myyjän kustannuksella ja riskillä.
8.3 Bukowskilla on myös oikeus lahjoittaa myymättä jäänyt kohde hyväntekeväisyysjärjestölle, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät: i) kukaan ei ole jättänyt tarjousta kohteesta, ii) kohteen alkuperäinen lähtöhinta on ollut enintään 1 500 SEK / 150 EUR, iii) kohdetta ei ole noudettu tai pyydetty kotiinkuljetettavaksi edellä määrätyssä ajassa ja iv) Myyjä ei ole samassa ajassa ilmoittanut Bukowskisille tulevansa noutamaan kohteen.
8.4 Ellei kohdetta ole noudettu kolmen (3) kuukauden sisällä sen jälkeen, kun Myyjää on kehotettu hakemaan kohde ja kehotuksessa on ilmoitettu, että kohde saatetaan myydä kolmen (3) kuukauden jälkeen, Bukowskisilla on oikeus myydä kohde elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain mukaisesti (Ruotsissa 1985:982 ja Suomessa 688/1988). Tässä tapauksessa Bukowskis päättää hyväksyttävän hinnan. Myyntihinnasta suoritetaan ensisijaisesti myynnistä aiheutuneet kustannukset sekä ulkoisen varastointi-/huolintayhtiön saatavat sekä sen jälkeen Bukowskisin erääntyneet saatavat Myyjältä. Mahdollinen ylijäämä tilitetään Myyjälle. Ellei Bukowskis onnistu myymään esinettä eikä esineen alkuperäinen lähtöhinta ole suurempi kuin 1 500 SEK / 150 EUR, Bukowskisilla on oikeus lahjoittaa esine hyväntekeväisyysjärjestölle kohdan 8.3 mukaisesti.

9. TILITYS/MAKSU
9.1 Tilitykset ja maksut suoritetaan Ruotsin kruunuina (SEK). Maksu suoritetaan 30 päivää huutokaupan päättymisestä sillä edellytyksellä, että myydyt kohteet on maksettu eikä reklamaatiota ole tehty.
9.2 Jos ostaja ei maksa, Bukowskisilla on oikeus oman harkintansa mukaan joko purkaa kauppa ja myydä omaisuus uudelleen tai purkaa kauppa ja palauttaa omaisuus Myyjälle. Lisäksi Bukowskisilla on oikeus vaatia ostajalta kaupan täytäntöönpanoa.
9.3 Bukowskisilla ei ole velvollisuutta ryhtyä toimenpiteisiin ostajaa kohtaan saadakseen tämän suorittamaan maksun eikä vastaa Myyjälle siitä, että ostaja panee kaupan täytäntöön. Tämä koskee myös Myyjälle maksun viivästymisestä tai suorittamatta jäämisestä aiheutunutta vahinkoa. Bukowskis ei siten nosta mahdollista vahingonkorvauskannetta maksuvelvollisuutensa täyttämättä jättänyttä ostajaa kohtaan sopimatta asiasta erikseen Myyjän kanssa.
9.4 Bukowskis säilyttää ostajalta saadut maksut asiakasvaratilillä Ruotsin tilitettävistä varoista annetun lain (lagen om redovisningsmedel) mukaisesti.
9.5 Maksut suoritetaan ainoastaan EU:n sisäisille pankkitileille tai muille Bukowskisin hyväksymille tileille. Myyjä vastaa tilitietojen oikeellisuudesta. Mikäli Myyjällä on erääntynyttä velkaa Bukowskisille, Bukowskisilla on oikeus kuitata maksu tällaisen velan suoritukseksi.

10. VASTUU VIRHEISTÄ
10.1 Myyjää muistutetaan siitä, että esineet myydään Bukowskisin ostajiin soveltamien yleisten ehtojen mukaisesti. Myyjää muistutetaan myös siitä, että ostaja voi vedota myydyn esineen virheeseen tai puutteeseen Bukowskisin ostajiin soveltamien yleisten ehtojen ja/tai pakottavan kuluttajalainsäädännön mukaisesti.
10.2 Jos Bukowskis joutuu vastaamaan virheistä kohteen ostajaa kohtaan, Bukowskisilla on oikeus suorittaa korvaus ostajalle ja vaatia Myyjältä korvaus, joka vastaa Bukowskisin toteuttaman virhekorjauksen arvoa tai ostajalle maksettua korvauksia.
10.3 Myyjä vastaa kohteen aitoudesta. Mikäli kohde esimerkiksi osoittautuu Bukowskisin arvion mukaan väärennökseksi, Bukowskisilla on oikeus maksaa hinta takaisin ostajalle ja vaatia vastaavaa korvausta Myyjältä. Jos Bukowskis katsoo, että esine ei ole aito, asiasta ilmoitetaan poliisille.
10.4 Jos ostaja haluaa perua kaupan, Bukowskisilla on oikeus päättää, hyväksytäänkö peruminen. Jos kauppa perutaan, Bukowskisilla on oikeus, muttei velvollisuutta, myydä kohde uudelleen kohdan 8 mukaisesti.
10.5 Bukowskisilla on yksipuolinen oikeus keskeyttää huutokauppa sekä siirtää tai muuttaa huutokaupan pituutta tai päättymisajankohtaa teknisen vian tai muun sellaisen tilanteen vuoksi, jonka Bukowskis katsoo tätä edellyttävän, riippumatta siitä, johtuuko tilanne Bukowskisista vai ei.
10.6 Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa, Bukowskis ei missään tapauksessa vastaa Myyjälle mahdollisesti koituvista suorista tai välillisistä vahingoista, ellei vahinko johdu Bukowskisin törkeästä huolimattomuudesta. Myyjällä on velvollisuus toteuttaa kohtuulliset toimet tappioiden tai vahinkojen ehkäisemiseksi, estämiseksi tai rajoittamiseksi.

11. SIIRTO
Bukowski Auktioner AB:lla on oikeus siirtää Myyjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa Bukowski Oy Ab:lle. Myyjälle on ilmoitettava, mikäli siirto tapahtuu.

12. FORCE MAJEURE JA VASTUUNRAJOITUS
Jos Bukowskisin tai Bukowskisin alihankkijan näiden ehtojen mukaisten velvoitteiden toteuttaminen estyy tai viivästyy esimerkiksi huutokauppamyynnin peruuntuessa tai maksun viivästyessä force majeure -tapahtuman vuoksi, Bukowskis vapautuu vahingonkorvausvastuusta ja muista seurauksista sillä edellytyksellä, että Bukowskis ilmoittaa tilanteesta kohtuullisessa ajassa Myyjälle. Velvoite on toteutettava sovitulla tavalla heti, kun este poistuu. Force majeure -tapahtumaksi katsotaan Bukowskisista riippumaton ennakoimaton tilanne, kuten luonnonkatastrofi, tulipalo, tulva, sota, sodan kaltainen tapahtuma, vallankumous, konfiskaatio, takavarikko, ydintapahtuma, terrorismi/terrori-isku, uusi tai muuttunut lainsäädäntö, viranomaisten toimenpide tai työriita.

13. HENKILÖTIEDOT, RAHANPESU JNE.
13.1. Bukowskis noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä Ruotsin henkilötietolakia, EU:n tietosuoja-asetusta täydentäviä määräyksiä (2018:218), Suomen tietosuojalakia (1050/2018) sekä EU:n tietosuoja-asetusta (2016/679). Bukowski Auktioner AB, rek. nro. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, sähköposti: info@bukowskis.com, puhelin: +46 8-614 08 00, on rekisterinpitäjä tiedoista, jotka Myyjä antaa Bukowskisille.
13.2 Bukowskisin palvelujen yhteydessä tai muuten Bukowskisiin liittyvän sopimussuhteen puitteissa annettuja henkilötietoja, kuten nimiä, osoitteita, henkilötunnuksia, puhelinnumeroja ja sähköpostiosoitteita, käsitellään hallintotarkoituksissa ja Bukowskisin huutokauppatoimintaan liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi, hyvän palvelun mahdollistamiseksi sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Henkilötietoja saatetaan lisäksi käyttää markkinoiden ja asiakastietojen analysoimiseksi, tilastoihin sekä markkinointitarkoituksiin, kuten kohdistettuun mainontaan, hallinnollisiin viesteihin, tuotetarjouksiin, uutiskirjeisiin yms.
13.3 Henkilötietoja saatetaan päivittää ja täydentää yksityisten ja julkisten rekisterien avulla.
13.4 Henkilötietoja saatetaan edellä mainituissa tarkoituksissa luovuttaa Bukowski-konsernin muille yhtiöille sekä yrityksille, joiden kanssa konserni tekee yhteistyötä.
13.5 Bukowskis noudattaa Ruotsin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisista toimista annettua lakia (2017:630) kaikessa toiminnassaan. Tämä lainsäädäntö perustuu velvoittaviin EU-direktiiveihin. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi Bukowskis saattaa joutua käsittelemään henkilöitä koskevia lisätietoja.
13.6 Myyjällä on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada kirjallista tietoa Bukowskisilla olevista henkilötiedoista ja näiden tietojen käsittelystä. Lisäksi Myyjällä on oikeus pyytää Myyjää koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai poistamista. Henkilön, joka ei halua henkilötietojaan käytettävän suoramarkkinointitarkoituksiin, on tehtävä kirjallinen pyyntö asiasta Bukowskisille. Lisätietoja Bukowskisin harjoittamasta henkilötietojen käsittelystä on Bukowskisin tietosuojakäytännössä osoitteessa www.bukowskis.com/privacy.

14. ERIKIELISET VERSIOT
Nämä ehdot on käännetty eri kielille (tällä hetkellä ruotsiksi, englanniksi ja suomeksi). Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, ruotsinkieliset ehdot ratkaisevat.

15. VALITUKSET
Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen valitustilanteessa, sinulla on EU:ssa asuvana kuluttajana mahdollisuus ottaa yhteyttä Suomessa Kuluttajariitalautakuntaan, http://www.kuluttajariita.fi/ ja Ruotsissa Allmänna reklamationsnämndeniin, www.arn.se tai Box 174, 101 23 Stockholm. Voit tehdä valituksen myös Euroopan komission verkkosivujen kautta.

16. RIITATAPAUKSET
Mahdollisessa riitatapauksessa, joka koskee Ruotsissa myyntiin vastaanotettuun esineeseen liittyvää sopimusta, sovelletaan Ruotsin lakia yleisessä tuomioistuimessa, ja ensimmäisenä oikeusasteena riidan ratkaisemisessa toimii Tukholman käräjäoikeus. Mahdollisessa riitatapauksessa, joka koskee Suomessa myyntiin vastaanotettuun esineeseen liittyvää sopimusta, sovelletaan Suomen lakia yleisessä tuomioistuimessa, ja ensimmäisenä oikeusasteena riidan ratkaisemisessa toimii Helsingin käräjäoikeus. Bukowskisilla on myös oikeus haastaa Myyjä oikeuteen tämän kotipaikassa.