Kan inte nå servern

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR ONLINEAUKTIONER

Gäller från 2019-03-31

1. UPPDRAGETS OMFATTNING
Bukowski Auktioner AB åtar sig för föremål som emottagits till försäljning i Sverige som kommissionär att på nedan angivna villkor för kommittentens (”Säljarens”) räkning på auktion försälja av Säljaren inlämnade föremål på företagets webbplats för onlineauktioner. Bukowski Oy Ab åtar sig för föremål som emottagits till försäljning i Finland som uppdragstagare att på nedan angivna villkor för uppdragsgivarens (”Säljarens”) räkning på auktion försälja av Säljaren inlämnade föremål på företagets webbplats för onlineauktioner. Bukowskis kan även komma att sälja föremål till ett överenskommet fast pris. Hänvisning nedan till ”Bukowskis” ska innebära hänvisning till Bukowski Auktioner AB för avtal som gäller föremål som emottagits till försäljning i Sverige och Bukowski Oy Ab för avtal som gäller föremål som emottagits till försäljning i Finland. Bukowskis har, om inte annat avtalats, rätt att försälja inlämnade föremål på det auktionsformat (slagauktion eller onlineauktion) och på det kontor som Bukowskis finner lämpligt och marknadsföra föremålet på annat sätt än via marknadsplatsen. Vid försäljning via slagauktion gäller istället Bukowskis försäljningsvillkor via slagauktioner. Kontaktuppgifter till Bukowskis i Sverige är; Bukowski Auktioner AB, orgnr. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, e-post: info@bukowskis.com, telefon: +46 8-614 08 00 och till Bukowskis i Finland; Bukowski Oy Ab org.nr. 0906523-0, Mastgatan 4-6, FI-00160 Helsinki, e-post: helsinki@bukowskis.com, telefon: +358 9 668 91 10.

2. INLÄMNING/MOTTAGNING AV FÖREMÅL
Säljaren garanterar att denne har oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas in till Bukowskis för försäljning. Om Säljaren saknar oinskränkt äganderätt till föremålet ska Säljaren med skriftligt dokument kunna styrka sin behörighet att sälja och uppbära likvid för inlämnade föremål. När överenskommelse om försäljning träffats ska ett särskilt försäljningsavtal upprättas mellan parterna, s.k. mottagningsbevis/kontrakt. Bukowskis åsätter härvid efter sedvanlig besiktning och värdering ett utropspris för varje föremål. Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering, men det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset. Utropspriset utgör endast en vägledning för köpare. Bukowskis förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning för Säljaren frånträda försäljningsuppdrag om tveksamhet uppkommer rörande föremåls äkthet, äganderätten till föremål eller annan enligt Bukowskis bedömning väsentlig omständighet.

3. FÖRVARINGS- OCH FÖRSÄKRINGSANSVAR
Bukowskis håller mottagna föremål försäkrade mot skada i samband med inbrott, brand och vattenskada samt stöld upptill ett värde motsvarande utropspris minus försäljningsavgifter och, om utropspriset är angivet i intervall, till det lägre priset i intervallet, eller klubbat pris minus försäljningsavgifter. Bukowskis ansvarar inte för smärre skador som kan uppstå på föremål vid visning eller hantering, exempelvis skador på ramar och tavelglas, naturliga förändringar i material som sprickbildningar i trä m.m. Bukowskis är inte skyldigt att ersätta Säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet enligt ovan.

4. FÖRSÄLJNINGSVALUTA
Föremål som emottagits till försäljning i Sverige värderas, säljs och betalas i svenska kronor (SEK). Samtliga avgifter som tillkommer för dessa föremål är i svenska kronor (SEK). Föremål som emottagits till försäljning i Finland värderas, säljs och betalas i euro (EUR). Samtliga avgifter som tillkommer för dessa föremål är i euro (EUR).

5. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER
Bukowskis tar ut en försäljningsprovision, försäkringsavgift samt administrativ fotoavgift enligt gällande prislista. I fotoavgiften ingår minst en (1) bild per föremål. Bukowskis gör en bedömning om ytterligare bilder behövs. Vid återkallande av ett säljuppdrag debiteras Säljaren en avgift enligt gällande prislista.

6. PRIS OCH BEVAKNINGSUPPDRAG
Med bevakning avses att Bukowskis för Säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet acceptpris. Acceptpriset ska bekräftas på mottagningsbevis/kontrakt eller via e-postmeddelande eller muntligen per telefon. Vid utropspris upp till 3 999 SEK/399 EUR kan bevakning ej överstiga 2000 SEK/200 EUR. Undantag för temaauktioner där utropspris och acceptpris kan skilja sig från ovan. Om utropspriset är 4 000 SEK/400 EUR eller mer får bevakning ske till maximalt 80 % av föremålets utropspris. Acceptpriset bestäms av utropspriset.
Vid försäljning av smycken, vintage & fashion, armbandsur och fickur gäller inte ovanstående regler kring acceptprisets storlek i förhållande till utropspriset. Utropspriset bestäms istället individuellt i en överenskommelse mellan Bukowskis och Säljaren.
Säljare äger ej rätt att dra tillbaka ett säljuppdrag inom vilket föremål har publicerats.
För ett återkallat säljuppdrag där föremål inte har publicerats uttas avgift enligt gällande prislista.

7. EJ SÅLDA FÖREMÅL
Återropade föremål ska avhämtas av Säljaren senast fem (5) arbetsdagar efter auktionens slut. Bukowskis kan på Säljarens begäran förmedla hemkörning av föremålet, på Säljarens bekostnad.
Om avhämtning eller begäran om hemkörning inte sker inom ovan föreskriven tid och Säljaren inom samma tid inte heller meddelat Bukowskis att försäljningsprocessen avbryts, äger Bukowskis rätt att omförsälja föremålet på auktion. Bukowskis har då även rätt att reducera utrops- och acceptpris enligt vad Bukowskis finner lämpligt.
Om Bukowskis inte avser att omförsälja föremålet på auktion lämnas meddelande via post eller e-post om detta till Säljaren. Om Säljaren efter att Bukowskis avsänt sådant meddelande, alternativt om Säljaren har avbrutit försäljningsprocessen ochinte avhämtat föremålet inom en av Bukowskis angiven tidsfrist, har Bukowskis rätt att debitera en lagringsavgift enligt gällande prislista samt kostnader för transport till, och förvaring i, externt lager. Lagring sker på Säljarens bekostnad och risk.
Bukowskis äger även rätt att skänka föremål som förblivit osålda till en välgörenhetsorganisation om följande förutsättningar är uppfyllda: i) ingen har lämnat något bud på föremålet, (ii) föremålet har inte haft ett ursprungligt utropspris som överstigit 1 500 kronor, (iii) föremålet har inte avhämtats eller begärts hemkört inom ovan föreskriven tid och (iv) Säljaren har inte inom samma tid meddelat Bukowskis att Säljaren kommer att hämta föremålet.
För det fall ett föremål har blivit återropat kan Bukowskis och Säljaren komma överens om att sälja föremålet till ett fast pris utan budgivning.
Oaktat ovanstående äger Bukowskis även rätt att fram till dess att föremål avhämtats efterförsälja återropade föremål, under förutsättning att efterförsäljningen sker till ett pris som inte understiger det överenskomna acceptpriset enligt punkt 6 ovan.
Försäljningsavgifter utgår inte om föremålet förblivit osålt.
Skulle föremål inte vara avhämtat inom tre (3) månader efter det att Säljaren har anmanats att hämta det och anmaningen har upplyst om att föremålet annars kan komma att säljas efter en viss tid, har Bukowskis rätt att sälja föremålet. Bukowskis avgör i dessa fall vilket pris som kan godtas. Bukowskis har därvid rätt att från erhållet belopp tillgodogöra sig ersättning för lagrings- och transportkostnader. Efter avräkning kommer eventuellt överskott att överföras till Säljaren. Har Bukowskis inte lyckats sälja föremålet och har föremålet haft ett ursprungligt utropspris som inte överstiger 1 500 kronor, har Bukowskis rätt att skänka föremålet till en välgörenhetsorganisation.

8. ÅNGERRÄTT
Den försäljning som sker via Bukowskis omfattas av ångerrätt enligt den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler/den finska konsumentskyddslagen (38/1978). Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Bukowskis rätten att utan föregående meddelande till Säljaren ånyo publicera föremålet för budgivning i enlighet med de villkor som följer av punkt 6 och 7 ovan, varpå Bukowskis inte bär något ekonomiskt ansvar gentemot Säljaren för förändringar av föremålets slutpris vid en omförsäljning. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Bukowskis även rätten att återkräva eventuell utbetald ersättning från Säljaren.

9. REDOVISNING/UTBETALNING
Preliminär avräkning skickas per e-post direkt efter auktionens slut. I de fall Säljaren ej uppgett giltig e-postadress är Säljaren skyldig att kontakta Bukowskis för slutgiltigt besked. Information om klubbade priser lämnas via www.bukowskis.com. Utbetalning görs från Bukowskis trettiofem (35) kalenderdagar efter onlineauktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och att reklamation eller utnyttjande av lagstadgad ångerrätt ej skett. Vid försäljning till konsument har köparen en lagstadgad ångerfrist om fjorton (14) kalenderdagar från att köparen tagit föremålet i sin besittning (ångerfrist). Om köparens ångerfrist inte har löpt ut vid tiden för ordinarie utbetalning senareläggs utbetalningen till Säljaren till fem (5) bankdagar efter ångerfristens utgång, förutsatt att köparen inte inom ångerfristen meddelat Bukowskis att köparen önskar utnyttja sin ångerrätt. Har köparen meddelat Bukowskis detta men inte returnerar föremålet i lagstadgad tid (returfrist) har Bukowskis rätt att kräva fullgörande av köpet gentemot köparen. I sådant fall senareläggs utbetalningen till Säljaren till fem (5) bankdagar efter returfristens utgång (dvs. till maximalt tjugoåtta (28) kalenderdagar, plus fem (5) bankdagar, från tidpunkten då köparen anses ha tagit föremålet i sin besittning). Bukowskis har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen och svarar inte gentemot Säljaren för köparens fullgörande av köpet.

10. ANSVAR FÖR FEL
Om Bukowskis gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Bukowskis rätt att kräva motsvarande ersättning av Säljaren. Säljaren är införstådd med att föremålen säljs enligt de villkor som Bukowskis generellt tillämpar. Bukowskis har ensidigt rätt att flytta, avsluta eller ändra auktionslängd för en auktion på grund av tekniska eller andra omständigheter som Bukowskis anser nödvändiggör detta, oavsett om omständigheterna har legat inom Bukowskis kontroll.
Såvida inte annat följer av tvingande lag ansvarar Bukowskis aldrig för direkta eller indirekta skador som Säljaren kan drabbas av med undantag för om Bukowskis gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Säljaren är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förebygga, förhindra eller begränsa förlust eller skada.

11. ÖVERLÅTELSE
Bukowski Auktioner AB har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt ingånget avtal med Säljaren till Bukowski Oy Ab. Säljaren ska underrättas om överlåtelse sker.

12. FORCE MAJEURE
Om Bukowskis eller Bukowskis underleverantör förhindras eller fördröjs att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor, t.ex. vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning, på grund av force majeure-händelse ska Bukowskis vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att Bukowskis inom skälig tid informerar Säljaren om förhållandet. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Som force majeure-händelse avses oförutsedd omständighet som ligger utanför Bukowskis kontroll t.ex. naturkatastrof, eldsvåda, översvämning, krig, krigsliknande händelse, revolution, konfiskering, beslag, atomkärnprocess, terrorism/terrorhandling, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd eller arbetskonflikt.

13. PERSONUPPGIFTER, PENNINGTVÄTT M.M.

13.1 Bukowskis lyder under bestämmelserna i den svenska lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218), den finska personuppgiftslagen (523/1999), den finska informationssamhällsbalken (917/2014) samt EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Bukowski Auktioner AB, orgnr. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, e-post: info@bukowskis.com, telefon: +46 8-614 08 00, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du som Säljare lämnar till Bukowskis.

13.2 Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med Bukowskis tjänster eller i övrigt inom ramen för ett avtalsförhållande till Bukowskis, används för administration och fullgörelse av Bukowskis skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev, mm.

13.3 Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.

13.4 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom Bukowskikoncernen och till företag som koncernen samarbetar med.

13.5 Bukowskis tillämpar lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i all sin verksamhet. Denna lagstiftning bygger på tvingande EU-direktiv. Ytterligare personuppgifter kan som en följd av detta komma att behandlas av Bukowskis.

13.6 Säljaren har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Bukowskis har registrerat och hur dessa uppgifter används. Säljaren har även rätt att begära att Bukowskis rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om Säljaren. Den som inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring ska skicka en skriftlig begäran om detta till Bukowskis.
För mer information om Bukowskis hantering av personuppgifter se Bukowskis integritetspolicy https://www.bukowskis.com/sv/privacy.

14. OLIKA SPRÅKVERSIONER
Dessa allmänna försäljningsvillkor har översatts till andra språk (för närvarande svenska, engelska och finska). Vid eventuella skillnader mellan olika språkversioner har den svenska versionen av villkoren företräde.

15. KLAGOMÅL
Vid klagomål där parterna inte lyckas komma överens har du som konsument bosatt inom EU möjlighet att i Finland vända dig till Konsumenttvistenämnden, www.kuluttajariita.fi/sv och i Sverige till Allmänna reklamations-nämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda EU-kommissionens plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats.

16. TVIST
Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende föremål som upptagits till försäljning i Sverige ska avgöras enligt svensk lag och vid allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans. Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende föremål som upptagits till försäljning i Finland ska avgöras enligt finsk lag och vid allmän domstol i Finland med Helsingfors tingsrätt som första instans.