Villkor och prislista

SYSTEMBOLAGETS DRYCKESAUKTIONER

Bukowskis Sverige

ALLMÄNNA VILLKOR: KÖP Gäller från 2017-02-15.

KÖPVILLKOR SLAGAUKTIONER
Gäler rån 2017-02-15

 1. TILLÄMPLIGHET
  Dessa villkor gäller vid Bukowski Auktioner AB:s/Bukowski Oy Ab:s (”Bukowskis”) traditionella slagauktioner. Dessa villkor gäller inte vid auktioner av föremål som Bukowskis erbjuder genom sin elektroniska marknadsplats via internet där auktionerna genomförs elektroniskt. För undvikande av missförstånd, oaktat vad som anges i föregående mening gäller dessa villkor inropsuppdrag som lämnas via Internet i enlighet med punkt 7 nedan (Inropsprisuppdrag på plats eller via telefax eller på internet).

 2. UTROPSPRISER
  Ett föremåls utropspris är baserat på en marknadsanpassad värdering av föremålet inför auktionen men utgör inte en förutsägelse om försäljningspriset utan tjänar endast som vägledning för köparen. Det pris till vilket ett föremål säljs kan väsentligt över- eller understiga utropspriset.

 3. FÖREMÅLENS SKICK
  Samtliga föremål säljs i befintligt skick och i enlighet med texten i publiceringen av föremålet. Det åligger köparen att innan auktionen undersöka föremålet och bedöma dess skick och beskaffenhet. Avbildning ska endast användas i identifieringssyfte. Bukowskis ansvarar inte för skada eller brister som inte framgår av sådan avbildning. Bukowskis förbehåller sig rätten att ändra beskrivning. Ändringar eller tillägg anslås eller meddelas vid auktionstillfället. Det åligger köparen att innan auktionen undersöka föremålet och bedöma dess skick och beskaffenhet. Publicerade uppgifter angående t.ex. upphovsman, äkthet, ålder, teknik, skick eller proveniens, liksom uppgift som Bukowskis lämnat i en konditionsrapport om föremålets allmänna kondition, eventuella skador, lagningar m.m., tjänar endast som vägledning för köparen vid dennes undersökning av föremålet. Bukowskis ansvarar inte för att sådan uppgift varit felaktig såvida inte den felaktiga uppgiften lämnats av grov oaktsamhet. Bukowskis ansvarar inte för skada eller brister som inte framgår av sådan avbildning. Bukowskis svarar för att publicerade uppgifter, jämte ev. ändringar och tillägg, om ett föremåls upphovsman överensstämmer med den allmänna uppfattningen vid tidpunkten för publicering. Bukowskis ansvarar inte för att sådana uppgifter varit felaktiga såvida inte de felaktiga uppgifterna lämnats av grov oaktsamhet. Bukowskis ansvarar inte heller för att den allmänna uppfattningen om ett föremåls upphovsman, äkthet, ålder, teknik, skick eller proveniens ändras efter publicering. Bukowskis ansvarar inte för naturligt slitage, smärre skador och defekter, ev. uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä, klippta marger, fläckar och gulnader på grafiska blad. Ur och urverk säljs som konstföremål och Bukowskis svarar inte för att de fungerar tekniskt som tidmätare. Föremål säljs ibland med särskilt utlåtande/intyg från extern expertis. Att föremål säljs utan särskilt utlåtande/intyg från extern expertis utgör inte skäl för köparen att inte fullgöra sina förpliktelser enligt dessa allmänna villkor.

 4. REKLAMATION
  Eventuella fel skall reklameras inom skälig tid efter det att köparen upptäckt eller bort upptäcka felet. Reklamerar köparen i de fall köparen är en konsument, inte inom tre år från han har tagit emot varan förlorar han rätten att åberopa fel.

 5. ANSVAR FÖR FEL
  Såvida inte annat följer av tvingande lag, är Bukowskis ansvar för fel i köpta föremål begränsat till det följande. Är föremålet behäftat med fel ska Bukowskis i första hand ha rätt att avhjälpa felet förutsatt att avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Bukowskis. I andra hand ska Bukowskis ha rätt att utge värdeersättning till köparen motsvarande felet (värdeersättningen ska beräknas med utgångspunkt i utropspriset). Om avhjälpande eller värdeersättning inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter det att köparen har reklamerat felet, får köparen – om felet är av väsentlig betydelse för köparen och Bukowskis insåg detta – häva köpet. Vid hävning har köparen rätt att återfå vad han har erlagt till Bukowskis i anledning av köpet mot återlämnande av föremålet.

 6. BUDGIVNING VID NÄRVARO I AUKTIONSSALEN
  Den som önskar delta i budgivning på en auktion skall dessförinnan kvittera ut en numrerad auktionsspade från Bukowskis. Härvid äger Bukowskis rätt att fritt pröva om auktionsspade skall lämnas ut samt även bestämma ev. övre gräns för total inropssumma. Utkvitterad auktionsspade kan återkallas under pågående auktion. Bud skall avges med tydlig röst eller tydligt tecken, exv. genom att hålla upp auktionsspade. Den som vid klubbslaget avgivit det högsta budet har ingått ett bindande avtal om köp och skall då uppvisa auktionsspaden för auktionskommissarien för registrering av inropet. Auktionsspaden skall återlämnas efter auktionen. Auktionskommissarien äger rätt att avgöra med vilket belopp som höjning av bud skall göras för att nytt bud skall anses föreligga. Vid lika bud beslutar auktionskommissarien om vilket bud som skall äga företräde till köp. Auktionskommissarien äger rätt att bortse från bud från viss budgivare samt även avgöra om budgivningen skall återupptas på grund av osäkerhet om sista bud. Auktionskommissarien beslutar ensam och slutligt i de tvister som kan uppkomma under auktionsförrättningen.

 7. INROPSUPPDRAG PÅ PLATS ELLER VIA TELEFAX ELLER PÅ INTERNET
  Bukowskis åtar sig kostnadsfritt inropsuppdrag för kunders räkning. Skriftliga inropsuppdrag kan lämnas på plats på Bukowskis eller via telefax +46 (0)8 611 46 74. Legitimationshandling skall uppvisas eller faxas liksom, i förekommande fall, befintligt kundnummer. Skriftliga inropsuppdrag skall vara Bukowskis kundtjänst tillhanda senast kl. 17.00 dagen före den auktionsdag som inropsuppdraget avser. Inropsuppdrag kan även lämnas via internet (www.bukowskis.com) på auktionsdagen intill en timme före auktionens början. För att lämna inropsuppdrag via internet krävs att kunden har ett registrerat konto hos Bukowskis.
  Återkallelse eller ändring av inropsuppdrag skall ske skriftligt på det sätt och inom den tid som gäller för att lämna skriftligt inropsuppdrag. Återkallelse av inropsuppdrag lämnat via internet kan även ske via internet och då inom den tid som gäller för att lämna inropsuppdrag via internet. Bukowskis förbehåller sig rätten att bortse från inropsuppdrag om Bukowskis bedömer att uppdragsgivaren inte har betalningsförmåga för lämnat bud eller om erforderlig identifikation saknas för uppdragsgivaren. Bukowskis behandlar inropsuppdrag konfidentiellt och bjuder för uppdragsgivarens räkning så förmånligt som möjligt och högst till det pris som angivits på inropsuppdraget. Vid lika bud äger det först inkomna budet företräde till köp. Alternativa bud får endast avse två auktionsposter. Det ankommer på uppdragsgivaren att kontrollera om lämnat inropsuppdrag lett till köp. Auktionsresultat lämnas på internet www.bukowskis.com samt tillhandahålls på Bukowskis. Köpare erhåller efter auktionen en skriftlig bekräftelse på köpet från Bukowskis. Uppdragsgivaren ansvarar för köp som kommer till stånd på grund av ett otydligt eller felaktigt inropsuppdrag. Lämnande av inropsuppdrag liksom återkallelse eller ändring av inropsuppdrag som sker via telefax eller på internet går på avsändarens risk. Bukowskis ansvarar inte för någon skada som kan drabba uppdragsgivaren om Bukowskis försummar att utföra inropsuppdrag. 8. TELEFONBUD Bukowskis tillhandahåller möjlighet att delta i budgivning per telefon. Budgivare som önskar delta per telefon skall anmäla detta skriftligt via telefax +46 (0)8 611 46 74 till Bukowskis kundtjänst senast kl. 17.00 dagen före auktionen. I anmälan skall anges vilket eller vilka föremål budgivningen skall avse samt vilket telefonnummer budgivaren kan nås på vid tiden för budgivningen. Till anmälan ska också faxas kopia på legitimationshandling samt, i förekommande fall, befintligt kundnummer. Denna service är begränsad till antalet tillgängliga telefonlinjer och om det är nödvändigt beslutar Bukowskis, efter eget val, om prioritetsordning för anmälda telefonbudgivare. Telefonbudgivning sker på budgivarens risk och Bukowskis kan ej hållas ansvarigt om budgivning oavsett orsak inte kommer till stånd. Budgivaren förbinder sig att bjuda upp till och med utrop. Budgivaren är medveten om och accepterar att det är förenat med vissa arbetsinsatser och kostnader för Bukowskis att ombesörja telefonbudgivning och att Bukowskis i förekommande fall kan tvingas prioritera mellan anmälda telefonbudgivare. Av nyss nämnda skäl äger Bukowskis rätt att debitera en fast avgift om 250SEK/25EUR inkl. moms om anmäld och av Bukowskis accepterad budgivare inte svarar på angivet telefonnummer vid avtalad tidpunkt.

 8. INROPSAVGIFT
  För avgifter se aktuell prislista.

 9. FÖLJERÄTT (DROIT DE SUITE)
  Enligt den svenska och finska upphovsrättslagen (Sverige 1960:729, Finland 404:1961) samt EG-direktiv 2001/84/EG tillkommer en avgift för följerätt vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Följerätt är en upphovsrättslig ersättning till konstnären (upphovsmannen) under dennes livstid och därefter till dennes arvingar under sjuttio år efter det år då konstnären avled. För beräkningsmodell för avgiften se aktuell prislista. Auktionsföremål som omfattas av följerätt är i publicering utmärkta med (d). Ändring avseende följerätt för ett föremål anslås (ändringslista) eller meddelas inför auktionsförrättningen.

 10. BETALNING
  Betalning skall vara Bukowskis tillhanda inom 8 arbetsdagar efter auktionsdagen. Betalning kan göras till Bukowskis bankgiro med angivande av OCR-nummer eller till Bukowskis bankkonto. Betalning kan även göras i Bukowskis kassa med bank- eller kreditkort, med postväxel ställd till Bukowskis eller köparen samt med svensk check. Vid betalning med kreditkort tillkommer kortföretagets avgift. Eurocheckar eller utländska checkar accepteras ej. Bukowskis kan av säkerhetsskäl inte ta emot betalning med kontanta medel. Om betalning inte erlagts i rätt tid äger Bukowskis rätt att vidta en eller flera av följande åtgärder:
  • Hålla fast vid köpet och kräva betalning;
  • Debitera påminnelseavgift om 50SEK/5EUR;
  • Debitera dröjsmålsränta med 2 % per månad;
  • Häva köpet;
  • Omförsälja föremålet för köparens räkning. Vid omförsäljning skall köparen om möjligt underrättas före försäljningen. Bukowskis äger härvid rätt att bestämma utropspris samt huruvida acceptpris skall åsättas eller ej. Bukowskis äger vidare rätt att ur influtna medel tillgodogöra sig ersättning för samtliga fordringar som Bukowskis har gentemot köparen jämte kostnader för omförsäljningen. Om det försäljningspris som uppnås vid omförsäljningen inte räcker till att täcka Bukowskis fordringar och kostnaden för omförsäljning skall köparen erlägga mellanskillnaden. Efter avräkning kommer eventuellt överskjutande belopp att redovisas till köparen.

 11. AVHÄMTNING OCH VÅRD AV EJ AVHÄMTADE FÖREMÅL
  Inköpta föremål skall avhämtas inom 8 arbetsdagar efter auktionsdagen. Innan utlämning av föremål kan ske skall dock full betalning ha kommit Bukowskis tillhanda och vara synlig på Bukowskis bankkonto. För föremål som ej avhämtats inom ovan nämnda tid uttas en förvaringsavgift om 50SEK/5 EUR inkl. moms per föremål och dag. För möbler och andra skrymmande föremål uttas dubbel förvaringsavgift. Har föremålet inte avhämtas inom den tid som anges ovan, ska Bukowskis för köparens räkning vidta skäliga åtgärder för att vårda föremålet. Bukowskis har härvid rätt att med omsorg överlämna föremålet till tredje man för fortsatt förvaring varefter Bukowskis vårdplikt upphör. Samtliga transport- och lagerkostnader som Bukowskis härvid orsakas kommer att debiteras köparen. Om köparen så begär, kan Bukowskis ombesörja transport av föremål till dess filialer i Göteborg, Malmö och Helsingfors. Transportavgift debiteras härvid enligt särskild prislista. Föremål som inte avhämtats inom tre månader från auktionsdagen äger Bukowskis rätt att omförsälja i enlighet med de villkor som framgår ovan under punkten Betalning. Vid omförsäljning skall köparen om möjligt underrättas före försäljningen. Alla transporter av föremål för köparens räkning sker på köparens bekostnad och på köparens risk.

 12. SLUTPRISLISTA
  Slutprislista efter en auktion tillhandahålls på Bukowskis samt finns på internet www.bukowskis.com

 13. BILDÅTERGIVNING
  Bukowskis äger rätt att fotografera eller på annat sätt avbilda föremål för trycksaker, annonser och annan dokumentation. Fotografier och andra avbildningar är Bukowskis egendom och kan användas för ändamål som inte har samband med försäljningsuppdraget.

 14. EXPORTTILLSTÅND
  Enligt lag (1988:950) om kulturminnen m.m. krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål specificerade i denna lag. Enligt finsk lag om begränsning av utförseln av kulturföremål (1999:115) krävs tillstånd för utförseln av kulturföremål från Finland till andra medlemsstater inom EU. För kulturföremål som skall föras ut ur EU krävs dessutom ett särskilt exporttillstånd enligt Rådets förordning (EEG) nr 116/2009. Tillstånd söks via Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm. Bukowskis tillhandahåller ansökningsblanketter.

 15. PERSONUPPGIFTER
  Bukowskis lyder under bestämmelserna i den svenska personuppgiftslagen (1998:204), den finska personuppgiftslagen (523/1999) samt den finska informationssamhällsbalken (917/2014). Bukowski Auktioner AB, orgnr. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, e-post: info@bukowskis.com, telefon: +46 8-614 08 00, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du som Kund lämnar till Bukowskis. Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med ett köp eller i övrigt inom ramen för ett avtalsförhållande till Bukowskis, används för administration och fullgörelse av Bukowskis skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål. Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom Bukowskikoncernen och till företag som koncernen samarbetar med. Kunden har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Bukowskis har registrerat och hur dessa uppgifter används. Kunden har även rätt att begära att Bukowskis rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om Kunden. Även den som inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring ska skicka in en skriftlig begäran om detta till Bukowskis.

 16. OLIKA SPRÅKVERSIONER
  Dessa allmänna användar- och köpevillkor har översatts till andra språk (för närvarande svenska, engelska och finska). Vid eventuella skillnader mellan olika språkversioner har den svenska versionen av villkoren företräde.

 17. ALTERNATIV TVISTLÖSNING
  Vid tvister som parterna inte lyckas lösa har du som konsument bosatt inom EU möjlighet att kontakta en lokal alternativ tvistlösningsnämnd, dvs. en neutral part som Bukowskis kan använda för att lösa tvister i de fall konsumenten initierar en alternativ tvistlösningsprocess. Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda EU-kommissionens plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats.

 18. TVIST
  Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans. Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende föremål som upptagits till försäljning i Finland skall avgöras enligt finsk lag och vid allmän domstol i Finland med Helsingfors tingsrätt som första instans.