Villkor och prislista

SYSTEMBOLAGETS DRYCKESAUKTIONER

Bukowskis Sverige

ALLMÄNNA VILLKOR: FÖRSÄLJNING Gäller från 2017-02-15.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR SLAGAUKTIONER
Gäller från 2017-02-15

 1. UPPDRAGETS ART OCH OMFATTNING
  Bukowski Auktioner AB/Bukowski Oy Ab (”Bukowskis”) åtar sig att på nedan angivna villkor för säljarens (”Kommittenten”) räkning på auktion försälja av Kommittenten inlämnade föremål. Bukowskis har, om inte annat avtalats, frihet att försälja inlämnat objekt på den slagauktion som ger bästa resultatet eller då bolaget av olika skäl anser detta lämpligt. För undvikande av missförstånd, dessa villkor gäller inte vid onlineauktioner av föremål som Bukowskis erbjuder genom sin elektroniska marknadsplats via internet där auktionerna i sin helhet genomförs elektroniskt.

 2. UNDERSÖKNING, UNDERRÄTTELSE OCH AVSÄGELSE
  I samband med katalogiseringsarbetet undersöks de inlämnade föremålen närmare. Först efter sådan undersökning bestämmer Bukowskis om föremålen skall medtas vid auktionsförsäljningen. Bukowskis äger rätt att även vid senare tidpunkt, då föremålen publicerats, besluta att inte medta föremålen vid auktionsförsäljningen om tveksamhet uppkommer rörande föremålens äkthet, äganderätten till föremålen eller liknande förhållanden. Om Bukowskis beslutar att inte medta föremålen skall Kommittenten underrättas utan dröjsmål.

 3. FÖRVARINGS- OCH FÖRSÄKRINGSANSVAR
  Bukowskis håller från mottagandet av föremålen dessa försäkrade mot skada i samband med inbrott, brand och vattenskada samt försäkrade mot stöld och bräckage i Bukowskis utställningslokaler intill värde motsvarande åsatt utropspris minus provision om ej separat avtal om högre försäkringsvärde slutits, och om utropspriset är angivet i intervall till det lägre priset i intervallet. Har föremålet sålts på auktion uppgår försäkringsvärdet till klubbat pris minus provision. Skador på föremål orsakade av Bukowskis eller någon som Bukowskis svarar för ersätts om oaktsamhet föreligger från Bukowskis sida. Bukowskis uttar en administrations- och försäkringsavgift, se aktuell prislista. För smärre skador som kan uppstå på spegel- och tavelramar utan Bukowskis vållande, ansvaras ej. Bukowskis ansvarar ej heller för naturliga förändringar i levande material t.ex. sprickbildning i trä.

 4. BESKRIVNING OCH UTROPSPRIS
  Bukowskis bestämmer vilken beskrivning som skall ges föremålen samt vilket utropspris som skall åsättas desamma. Utropspriset skall sättas i överensstämmelse med god sed inom branschen. Med utropspris avses ej acceptpris (minimipris). För bestämmande av acceptpris se punkt 9. Det åligger Kommittenten att hålla sig underrättad om under vilken beskrivning föremålen säljs samt vilket acceptpris som sätts.

 5. ÅTERKALLELSE AV FÖRSÄLJNINGSUPPDRAG
  Återkallas ett försäljningsuppdrag skall Kommittenten ersätta Bukowskis kostnader för expertisering, värdering och hantering av föremålen m.m. med ett belopp som motsvarar full säljarprovision baserat på utropspriset. Återkallelse av försäljningsuppdraget skall ske skriftligen. Kommittenten äger inte i något fall rätt att utan medgivande från Bukowskis återkalla försäljningsuppdraget senare än femton (15) dagar före första dagen för auktionens hållande.

 6. PROVISION
  Se aktuell prislista.

 7. HANTERINGSAVGIFT
  Enligt vad som framgår av punkt 9 nedan kan Kommittenten lämna ett bevakningsuppdrag. Skulle sådan bevakning leda till återrop och skulle i punkt 9 nedan angiven efterförsäljning inte äga rum, äger Bukowskis rätt att för varje återropat föremål debitera en hanteringsavgift enligt aktuell prislista.

 8. FOTOGRAFERINGSAVGIFT
  Bukowskis bestämmer om inlämnade föremål skall avbildas vid publicering. För sådan avbildning debiteras Kommittenten enligt aktuell prislista.

 9. BEVAKNINGSUPPDRAG
  Med bevakningsuppdrag avses att för Kommittentens räkning bevaka att föremål inte säljs under överenskommet acceptpris. Bukowskis får dock, men är inte förpliktat att, sälja föremålet till pris som understiger sådant acceptpris, om Bukowskis reducerar sin provisionsersättning så att Kommittentens nettoersättning för föremålet blir densamma som om försäljning hade skett till acceptpriset. Bukowskis åtar sig att för Kommittentens räkning bevaka av denne inlämnade föremål förutsatt att Kommittenten i god tid, senast sex (6) dagar före första auktionsdagen, skriftligen givit Bukowskis bevakningsuppdrag genom att meddela önskat acceptpris. Bevakning sker därefter upp till detta acceptpris respektive ett pris som ger Kommittenten ovan nämnda nettoersättning. Om bevakningen leder till återrop debiteras en hanteringsavgift enligt punkt 7, om inte efterförsäljning äger rum enligt punkt 10 nedan.

 10. AVHÄMTNING AV GODS
  Vid återrop äger Bukowskis rätt, under en period om 30 dagar efter återropet, att utan Kommittentens samtycke försöka efterförsälja det återropade föremålet. Sådan efterförsäljning får dock inte utan samtycke ske till pris som understiger ett i enlighet med punkt 9 ovan begärt acceptpris respektive ett pris som ger sådan nettoersättning som anges i punkt 9. Om Kommittenten inte hämtar föremålen har Bukowskis rätt att ta ut förvaringsavgift enligt aktuell prislista eller inlämna föremålet för lagring hos ett fristående speditionsföretag. För möbler och andra skrymmande föremål uttas dubbel förvaringsavgift. Föremålet försäkras och lagras härvid på Kommittentens bekostnad och risk. Skulle föremålet inte vara avhämtat inom tre (3) månader efter det att Kommittenten har anmanats att hämta föremålet och anmaningen har upplyst om att föremålet annars kan komma att säljas efter tre (3) månader, har Bukowskis rätt att sälja föremålet i enlighet med reglerna i lag (Sverige 1985:982 och Finland 688/1988) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Försäljningslikviden skall i första hand gå till täckande av kostnaderna för försäljningen och speditionsfirmans fordringar samt därefter till täckande av Bukowskis förfallna fordringar på Kommittenten. Eventuellt överskott skall betalas ut till Kommittenten.

 11. REDOVISNING/UTBETALNING Utbetalning sker 30 dagar efter auktion under förutsättning att de försålda objekten är betalda. Bukowskis har ingen skyldighet att vidta rättsliga åtgärder mot köpare för att få denne att fullgöra betalning. För den händelse en köpare inte betalar har Bukowskis rätt att, efter eget val, antingen häva köpet och försälja egendomen på nytt eller att häva köpet och återställa egendomen till Kommittenten. Eventuell skadeståndstalan mot köpare som inte fullgör sin betalningsskyldighet förs inte av Bukowskis utan att särskild överenskommelse träffas därom med Kommittenten.

 12. ANSVAR FÖR FEL
  Kommittenten erinras om att köparen kan komma att göra gällande fel i sålda objekt i enlighet med vad som framgår av Bukowskis Allmänna villkor för köpare och/eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning. Om Bukowskis gentemot köpare av föremål blir ansvarig för fel har Bukowskis rätt att kräva ersättning av Kommittenten motsvarande värdet av Bukowskis felavhjälpande eller motsvarande de ersättningar som utgetts till köparen. Vad som nyss angetts gäller inte för sådana anspråk som Bukowskis har orsakat köparen. Vidare ansvarar Kommittenten för objektets äkthet. Skulle objektet visa sig vara en förfalskning har Bukowskis rätt att återbetala köparen och därefter kräva motsvarande ersättning av Kommittenten.

 13. ÖVERLÅTELSE
  Bukowski Auktioner AB har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt ingånget avtal med säljaren till Bukowski Oy Ab. Säljaren skall underrättas om överlåtelse sker.

 14. FORCE MAJEURE OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
  Bukowskis ansvarar icke för förlust som åsamkas Kommittenten i form av inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning av kontant ersättning som uppstått på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse som Bukowskis ej kan råda över eller förutse. Skador i andra fall ersätts av Bukowskis endast om skadan orsakats av att Bukowskis förfarit oaktsamt. Bukowskis skall inte i något fall vara skyldigt att ersätta Kommittenten för indirekt skada eller skada som inte hade kunnat förutses av Bukowskis.

 15. PERSONUPPGIFTER
  Bukowskis lyder under bestämmelserna i den svenska personuppgiftslagen (1998:204), den finska personuppgiftslagen (523/1999) samt den finska informationssamhällsbalken (917/2004). Bukowski Auktioner AB, orgnr. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, e-post: info@bukowskis.com, telefon: +46 8-614 08 00, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du som Säljare lämnar till Bukowskis. Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med ett uppdrag om försäljning eller i övrigt inom ramen för ett avtalsförhållande till Bukowskis, används för administration och fullgörelse av Bukowskis skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål. Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom Bukowskikoncernen och till företag som koncernen samarbetar med. Säljaren har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Bukowskis har registrerat och hur dessa uppgifter används. Säljaren har även rätt att begära att Bukowskis rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om Säljaren. Även den som inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring ska skicka en skriftlig begäran om detta till Bukowskis.

 16. OLIKA SPRÅKVERSIONER
  Dessa allmänna försäljningsvillkor har översatts till andra språk (för närvarande svenska, engelska och finska). Vid eventuella skillnader mellan olika språkversioner har den svenska versionen av villkoren företräde.

 17. ALTERNATIV TVISTLÖSNING
  Vid tvister som parterna inte lyckas lösa har du som konsument bosatt inom EU möjlighet att kontakta en lokal alternativ tvistlösningsnämnd, dvs. en neutral part som Bukowskis kan använda för att lösa tvister i de fall konsumenten initierar en alternativ tvistlösningsprocess. Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda EU-kommissionens plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats.

 18. TVIST
  Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans. Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende föremål som upptagits till försäljning i Finland skall avgöras enligt finsk lag och vid allmän domstol i Finland med Helsingfors tingsrätt som första instans.