Villkor och prislista

Sänkt pris på hemleverans
Nu har vi sänkt priserna på hemleverans med upp till 25% genom ett nytt samarbete. På föremålssidan kan du beräkna vad det kostar att få det levererat hem till dig.

SYSTEMBOLAGETS DRYCKESAUKTIONER

Bukowskis Sverige

ALLMÄNNA VILLKOR: FÖRSÄLJNING Gäller från 2016-01-01.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR SLAGAUKTIONER
GÄLLER FRÅN 2016-01-01

1. UPPDRAGETS ART OCH OMFATTNING

Bukowski Auktioner AB/Bukowski Oy Ab (”Bukowskis”) åtar sig att på nedan angivna villkor för säljarens (”Kommittenten”) räkning på auktion försälja av Kommittenten inlämnade föremål. Bukowskis har, om inte annat avtalats, frihet att försälja inlämnat objekt på den slagauktion som ger bästa resultatet eller då bolaget av olika skäl anser detta lämpligt. För undvikande av missförstånd, dessa villkor gäller inte vid onlineauktioner av föremål som Bukowskis erbjuder genom sin elektroniska marknadsplats via internet där auktionerna i sin helhet genomförs elektroniskt.

2. UNDERSÖKNING, UNDERRÄTTELSE OCH AVSÄGELSE

I samband med katalogiseringsarbetet undersöks de inlämnade föremålen närmare. Först efter sådan undersökning bestämmer Bukowskis om föremålen skall medtas vid auktionsförsäljningen. Bukowskis äger rätt att även vid senare tidpunkt, då föremålen publicerats, besluta att inte medta föremålen vid auktionsförsäljningen om tveksamhet uppkommer rörande föremålens äkthet, äganderätten till föremålen eller liknande förhållanden. Om Bukowskis beslutar att inte medta föremålen skall Kommittenten underrättas utan dröjsmål.

3. FÖRVARINGS- OCH FÖRSÄKRINGSANSVAR

Bukowskis håller från mottagandet av föremålen dessa försäkrade mot skada i samband med inbrott, brand och vattenskada samt försäkrade mot stöld och bräckage i Bukowskis utställningslokaler intill värde motsvarande åsatt utropspris minus provision om ej separat avtal om högre försäkringsvärde slutits, och om utropspriset är angivet i intervall till det lägre priset i intervallet. Har föremålet sålts på auktion uppgår försäkringsvärdet till klubbat pris minus provision. Skador på föremål orsakade av Bukowskis eller någon som Bukowskis svarar för ersätts om oaktsamhet föreligger från Bukowskis sida.
Bukowskis uttar en administrations- och försäkringsavgift, se aktuell prislista. För smärre skador som kan uppstå på spegel- och tavelramar utan Bukowskis vållande, ansvaras ej. Bukowskis ansvarar ej heller för naturliga förändringar i levande material t.ex. sprickbildning i trä.

4. BESKRIVNING OCH UTROPSPRIS

Bukowskis bestämmer vilken beskrivning som skall ges föremålen samt vilket utropspris som skall åsättas desamma. Utropspriset skall sättas i överensstämmelse med god sed inom branschen. Med utropspris avses ej bevakningspris (minimipris). För bestämmande av bevakningspris se punkt 9. Det åligger Kommittenten att hålla sig underrättad om under vilken beskrivning föremålen säljs samt vilket bevakningspris som sätts.

5. ÅTERKALLELSE AV FÖRSÄLJNINGSUPPDRAG

Återkallas ett försäljningsuppdrag skall Kommittenten ersätta Bukowskis kostnader för expertisering, värdering och hantering av föremålen m.m. med ett belopp som motsvarar full säljarprovision baserat på utropspriset.
Återkallelse av försäljningsuppdraget skall ske skriftligen. Kommittenten äger inte i något fall rätt att utan medgivande från Bukowskis återkalla försäljningsuppdraget senare än femton (15) dagar före första dagen för auktionens hållande.

6. PROVISION

Se aktuell prislista.

7. HANTERINGSAVGIFT

Enligt vad som framgår av punkt 9 nedan kan Kommittenten lämna ett bevakningsuppdrag. Skulle sådan bevakning leda till återrop och skulle i punkt 9 nedan angiven efterförsäljning inte äga rum, äger Bukowskis rätt att för varje återropat föremål debitera en hanteringsavgift enligt aktuell prislista.

8. FOTOGRAFERINGSAVGIFT

Bukowskis bestämmer om inlämnade föremål skall avbildas vid publicering. För sådan avbildning debiteras Kommittenten enligt aktuell prislista.

9. BEVAKNINGSUPPDRAG

Med bevakningsuppdrag avses att för Kommittentens räkning bevaka att föremål inte säljs under överenskommet minimipris. Bukowskis får dock, men är inte förpliktat att, sälja föremålet till pris som understiger sådant minimipris, om Bukowskis reducerar sin provisionsersättning så att Kommittentens nettoersättning för föremålet blir densamma som om försäljning hade skett till minimipriset. Bukowskis åtar sig att för Kommittentens räkning bevaka av denne inlämnade föremål förutsatt att Kommittenten i god tid, senast sex (6) dagar före första auktionsdagen, skriftligen givit Bukowskis bevakningsuppdrag genom att meddela önskat minimipris. Bevakning sker därefter upp till detta bevakningspris respektive ett pris som ger Kommittenten ovan nämnda nettoersättning. Om bevakningen leder till återrop debiteras en hanteringsavgift enligt punkt 7, om inte efterförsäljning äger rum enligt punkt 10 nedan.

10. AVHÄMTNING AV GODS

Vid återrop äger Bukowskis rätt, under en period om 30 dagar efter återropet, att utan Kommittentens samtycke försöka efterförsälja det återropade föremålet. Sådan efterförsäljning får dock inte utan samtycke ske till pris som understiger ett i enlighet med punkt 9 ovan begärt bevakningspris respektive ett pris som ger sådan nettoersättning som anges i punkt 9.
Om Kommittenten inte hämtar föremålen har Bukowskis rätt att ta ut förvaringsavgift enligt aktuell prislista eller inlämna föremålet för lagring hos ett fristående speditionsföretag. För möbler och andra skrymmande föremål uttas dubbel förvaringsavgift. Föremålet försäkras och lagras härvid på Kommittentens bekostnad och risk. Skulle föremålet inte vara avhämtat inom tre (3) månader efter det att Kommittenten har anmanats att hämta föremålet och anmaningen har upplyst om att föremålet annars kan komma att säljas efter tre (3) månader, har Bukowskis rätt att sälja föremålet i enlighet med reglerna i lag (Sverige 1985:982 och Finland 688/1988) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats.
Försäljningslikviden skall i första hand gå till täckande av kostnaderna för försäljningen och speditionsfirmans fordringar samt därefter till täckande av Bukowskis förfallna fordringar på Kommittenten. Eventuellt överskott skall betalas ut till Kommittenten.

11. REDOVISNING/UTBETALNING

Utbetalning sker 30 dagar efter auktion under förutsättning att de försålda objekten är betalda. Bukowskis har ingen skyldighet att vidta rättsliga åtgärder mot köpare för att få denne att fullgöra betalning. För den händelse en köpare inte betalar har Bukowskis rätt att, efter eget val, antingen häva köpet och försälja egendomen på nytt eller att häva köpet och återställa egendomen till Kommittenten. Eventuell skadeståndstalan mot köpare som inte fullgör sin betalningsskyldighet förs inte av Bukowskis utan att särskild överenskommelse träffas därom med Kommittenten.

12. ANSVAR FÖR FEL

Kommittenten erinras om att köparen kan komma att göra gällande fel i sålda objekt i enlighet med vad som framgår av Bukowskis Allmänna villkor för köpare och/eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning. Om Bukowskis gentemot köpare av föremål blir ansvarig för fel har Bukowskis rätt att kräva ersättning av Kommittenten motsvarande värdet av Bukowskis felavhjälpande eller motsvarande de ersättningar som utgetts till köparen. Vad som nyss angetts gäller inte för sådana anspråk som Bukowskis har orsakat köparen.

13. ÖVERLÅTELSE

Bukowski Auktioner AB har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt ingånget avtal med säljaren till Bukowski Oy Ab. Säljaren skall underrättas om överlåtelse sker.

14. FORCE MAJEURE OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Bukowskis ansvarar icke för förlust som åsamkas Kommittenten i form av inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning av kontant ersättning som uppstått på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse som Bukowskis ej kan råda över eller förutse. Skador i andra fall ersätts av Bukowskis endast om skadan orsakats av att Bukowskis förfarit oaktsamt. Bukowskis skall inte i något fall vara skyldigt att ersätta Kommittenten för indirekt skada eller skada som inte hade kunnat förutses av Bukowskis.

15. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Svenska personuppgiftslagen, finska personuppgiftslagen (523/1999) samt informationssamhällsbalken (917/2014) syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter som lämnats i samband med ett uppdrag om försäljning eller köp eller i övrigt inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande till Bukowskis, behandlas av Bukowskis för administration och fullgörelse av Bukowskis skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten samt förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsförings- ändamål. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom Bukowski-koncernen och till företag som koncernen samarbetar med. Den som inte vill att hans/hennes personuppgifter skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring kan skriftligen anmäla detta till Bukowskis och den som önskar få information om eller rättelse av sina personuppgifter, vilka behandlas av Bukowskis, kan inkomma med en skriftlig begäran härom till Bukowskis.