Försäljningsvillkor

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR ONLINEAUKTIONER Gäller från 2018-04-25

 1. UPPDRAGETS OMFATTNING Bukowski Auktioner AB åtar sig för föremål som emottagits till försäljning i Sverige som kommissionär att på nedan angivna villkor för kommittentens (”Säljarens”) räkning på auktion försälja av Säljaren inlämnade föremål på företagets webbplats för onlineauktioner. Bukowski Oy Ab åtar sig för föremål som emottagits till försäljning i Finland som uppdragstagare att på nedan angivna villkor för uppdragsgivarens (”Säljarens”) räkning på auktion försälja av Säljaren inlämnade föremål på företagets webbplats för onlineauktioner. Bukowskis kan även komma att sälja föremål till ett överenskommet fast pris. Hänvisning nedan till ”Bukowskis” skall innebära hänvisning till Bukowski Auktioner AB för avtal som gäller föremål som emottagits till försäljning i Sverige och Bukowski Oy Ab för avtal som gäller föremål som emottagits till försäljning i Finland. Bukowskis har, om inte annat avtalats, rätt att försälja inlämnade föremål på det auktionsformat (slagauktion eller onlineauktion) som Bukowskis finner lämpligt och marknadsföra föremålet på annat sätt än via marknadsplatsen. Vid försäljning via slagauktion gäller istället Bukowskis försäljningsvillkor via slagauktioner. Kontaktuppgifter till Bukowskis i Sverige är; Bukowski Auktioner AB, orgnr. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, e-post: info@bukowskis.com, telefon: +46 8-614 08 00 och till Bukowskis i Finland; Bukowski Oy Ab org.nr. 0906523-0, Stora Robertsgatan 12 FI-0120 Helsinki e-post: helsinki@bukowskis.com, telefon: +358-9-668 91 10.

 2. INLÄMNING/MOTTAGNING AV FÖREMÅL Säljaren ansvarar för att denne har oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas in till Bukowskis för försäljning. Om så inte är fallet skall Säljaren med skriftligt dokument kunna styrka sin behörighet att sälja och uppbära likvid för inlämnade föremål. När överenskommelse om försäljning träffats skall ett särskilt försäljningsavtal upprättas mellan parterna, s.k. mottagningsbevis/kontrakt. Bukowskis åsätter härvid efter sedvanlig besiktning och värdering ett utropspris för varje föremål. Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering men det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset. Utropspriset utgör endast en vägledning för köpare. Bukowskis förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning för Säljaren frånträda försäljningsuppdrag om tveksamhet uppkommer rörande föremåls äkthet, äganderätten till föremål eller annan väsentlig omständighet.

 3. FÖRVARINGS- OCH FÖRSÄKRINGSANSVAR Bukowskis håller mottagna föremål försäkrade mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada samt stöld intill ett värde motsvarande utropspris minus försäljningsavgifter eller klubbat pris minus försäljningsavgifter. Bukowskis ansvarar inte för smärre skador som kan uppstå på föremål vid visning eller hantering, exempelvis skador på ramar och tavelglas, naturliga förändringar i material som sprickbildningar i trä m.m. Bukowskis är inte skyldigt att ersätta Säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet enligt ovan.

 4. FÖRSÄLJNINGSVALUTA Föremål som emottagits till försäljning i Sverige värderas, säljs och betalas i svenska kronor (SEK). Samtliga avgifter som tillkommer för dessa föremål är i svenska kronor (SEK). Föremål som emottagits till försäljning i Finland värderas, säljs och betalas i euro (EUR). Samtliga avgifter som tillkommer för dessa föremål är i euro (EUR).

 5. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER Bukowskis tar ut en försäljningsprovision, försäkringsavgift samt fotoavgift enligt prislista. Minst en (1) bild ingår per föremål. Bukowskis gör en bedömning om ytterligare bilder behövs.

 6. BEVAKNINGSUPPDRAG Med bevakning avses att Bukowskis för Säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet acceptpris. Acceptpriset skall bekräftas på mottagningsbevis/kontrakt eller via e-postmeddelande eller muntligen per telefon. Om utropspriset är 2000SEK/200EUR eller lägre får bevakning ej ske. Om utropspriset är 2001-3999SEK/201-399EUR får bevakning ske till maximalt 50 % av föremålets utropspris. Om utropspriset är 4000SEK/400EUR eller mer får bevakning ske till maximalt 80 % av föremålets utropspris. Startbudet, det vill säga den prisnivå där onlineauktionen börjar, bestäms av acceptpriset. Föremål utan bevakning har ett startbud på 300SEK/30EUR. Föremål med bevakning har acceptpriset som startbud. Vid försäljning av smycken, vintage & fashion, armbandsur och fickur gäller inte ovanstående regler kring acceptprisets storlek i förhållande till utropspriset. Bevakningspriset bestäms istället individuellt i en överenskommelse mellan Bukowskis och Säljaren. Säljare äger ej rätt att dra tillbaka föremål som publicerats.

 7. EJ SÅLDA FÖREMÅL Återropade föremål ska avhämtas av Säljaren senast fem (5) arbetsdagar efter auktionens slut. Bukowskis kan på Säljarens begäran förmedla hemkörning av föremålet, på Säljarens bekostnad. Om avhämtning inte sker inom föreskriven tid och Säljaren inom samma tid inte heller meddelat Bukowskis att försäljningsprocessen avbryts, äger Bukowskis rätt att omförsälja föremålet på auktion. Bukowskis har då även rätt att reducera utrops- och acceptpris. Om Bukowskis inte avser att omförsälja föremålet på auktion lämnas meddelande via e-post om detta till Säljaren. Om Säljaren efter sådant meddelande, alternativt om Säljaren har avbrutit försäljningsprocessen, inte avhämtat föremålet inom föreskriven tid, har Bukowskis rätt att debitera en lagringsavgift enligt gällande prislista samt kostnader för transport till externt lager. Bukowskis får skänka föremål som förblivit osålda till en välgörenhetsorganisation om följande förutsättningar är uppfyllda: i) ingen har lämnat något bud på föremålet, (ii) föremålet har inte haft ett ursprungligt utropspris som överstigit 1500 kronor, (iii) föremålet har inte avhämtats inom föreskriven tid och (iv) Säljaren har inte inom samma tid meddelat Bukowskis att Säljaren kommer att hämta föremålet. För det fall ett föremål har blivit återropat kan Bukowskis och Säljaren komma överens om att sälja föremålet till ett fast pris utan budgivning. Bukowskis har även rätt att fram till dess att föremål avhämtats efterförsälja återropade föremål, under förutsättning att efterförsäljningen sker till ett pris som inte understiger det överenskomna acceptpriset enligt punkt 6 ovan. Försäljningsavgifter utgår inte om föremålet förblivit osålt. Skulle föremål inte vara avhämtat inom tre (3) månader efter det att Säljaren har anmanats att hämta det och anmaningen har upplyst om att föremålet annars kan komma att säljas efter en viss tid, har Bukowskis rätt att sälja föremålet. Bukowskis avgör i dessa fall vilket pris som kan godtas. Bukowskis har därvid rätt att från erhållet belopp tillgodogöra sig ersättning för faktiska lagrings- och transportkostnader. Efter avräkning kommer eventuellt överskott att överföras till Säljaren. Har Bukowskis inte lyckats sälja föremålet och har föremålet haft ett ursprungligt utropspris som inte överstiger 1500 kronor, har Bukowskis rätt att skänka föremålet till en välgörenhetsorganisation.

 8. ÅNGERRÄTT Den försäljning som sker via Bukowskis omfattas av ångerrätt enligt den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler/den finska konsumentskyddslagen (38/1978). Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Bukowskis rätten att utan föregående meddelande till Säljaren ånyo publicera föremålet för budgivning i enlighet med den bevakning och de villkor som följer av punkt 7 ovan, varpå Bukowskis inte bär något ekonomiskt ansvar för förändringar av föremålets slutpris gentemot Säljaren vid en omförsäljning. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Bukowskis även rätten att återkräva eventuell utbetald ersättning från Säljaren.

 9. REDOVISNING/UTBETALNING Preliminär avräkning skickas per e-post direkt efter auktionens slut. I de fall Säljaren ej uppgett giltig e-postadress uppmanas Säljaren att kontakta Bukowskis för slutgiltigt besked. Information om klubbade priser lämnas via www.bukowskismarket.com. Utbetalning görs från Bukowskis trettiofem (35) kalenderdagar efter onlineauktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och att reklamation eller utnyttjande av ångerrätt ej skett. Bukowskis har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen och svarar inte gentemot Säljaren för köparens fullgörande av köpet.

 10. ANSVAR FÖR FEL Om Bukowskis gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Bukowskis rätt att kräva motsvarande ersättning av Säljaren. Säljaren är införstådd med att föremålen säljs enligt de villkor som Bukowskis generellt tillämpar. Bukowskis har rätt att flytta, avsluta eller ändra auktionslängd för en auktion på grund av tekniska eller andra omständigheter inom eller utanför vår kontroll.

 11. FORCE MAJEURE Bukowskis ansvarar inte för förlust som åsamkas Säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som Bukowskis inte kunnat råda över eller förutse.

 12. PERSONUPPGIFTER Bukowskis lyder under bestämmelserna i den svenska personuppgiftslagen (1998:204), den finska personuppgiftslagen (523/1999) samt den finska informationssamhällsbalken (917/2014). Bukowski Auktioner AB, orgnr. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, e-post: info@bukowskis.com, telefon: +46 8-614 08 00, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du som Säljare lämnar till Bukowskis. Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med ett uppdrag om försäljning eller i övrigt inom ramen för ett avtalsförhållande till Bukowskis, används för administration och fullgörelse av Bukowskis skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev, mm. Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom Bukowskikoncernen och till företag som koncernen samarbetar med. Säljaren har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Bukowskis har registrerat och hur dessa uppgifter används. Säljaren har även rätt att begära att Bukowskis rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om Säljaren. Även den som inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring ska skicka en skriftlig begäran om detta till Bukowskis.

 13. OLIKA SPRÅKVERSIONER Dessa allmänna försäljningsvillkor har översatts till andra språk (för närvarande svenska, engelska och finska). Vid eventuella skillnader mellan olika språkversioner har den svenska versionen av villkoren företräde.

 14. ALTERNATIV TVISTLÖSNING Vid tvister som parterna inte lyckas lösa har du som konsument bosatt inom EU möjlighet att kontakta en lokal alternativ tvistlösningsnämnd, dvs. en neutral part som Bukowskis kan använda för att lösa tvister i de fall konsumenten initierar en alternativ tvistlösningsprocess. Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda EU-kommissionens plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats.

 15. TVIST Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans. Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende föremål som upptagits till försäljning i Finland skall avgöras enligt finsk lag och vid allmän domstol i Finland med Helsingfors tingsrätt som första instans.

Dessa villkor gäller fr.o.m. 25 april 2018.

Användarvillkor

Försäljningsvillkor

Prislista