Myyntiehdot (2016-01-01)

MYYNTIEHDOT VERKKOHUUTOKAUPPA VOIMASSA 1.1.2016

1. TOIMEKSIANNON LAAJUUS

Bukowski Auktioner AB sitoutuu toimeksiannon saajana huutokauppamaan toimeksiantajan (”Myyjä”) lukuun tältä Ruotsissa vastaanottamiaan kohteita yhtiön verkkosivustolla sijaitsevassa verkkohuutokaupassa. Bukowski Oy Ab sitoutuu toimeksiannon saajana huutokauppaamaan toimeksiantajan (”Myyjän”) lukuun tältä Suomessa vastaanottamiaan kohteita yhtiön verkkosivustolla sijaitsevassa verkkohuutokaupassa. ”Bukowskis” viittaa yritykseen Bukowski Oy Ab, mikäli kyseessä on sopimus, joka koskee Suomessa myytäväksi vastaanotettua kohdetta ja yritykseen Bukowski Auktioner AB, mikäli kyseessä on sopimus, joka koskee Ruotsissa myytäväksi vastaanotettua kohdetta. Mikäli toisin ei ole sovittu, Bukowskisilla on oikeus myydä toimitetut kohteet Bukowskisin mielestä sopivalla huutokauppamuodolla (vasarahuutokauppa tai verkkohuutokauppa) ja markkinoida kohteita muilla kuin markkinointipaikan markkinointitavoilla. Vasarahuutokauppaan sovelletaan näiden ehtojen sijasta Bukowskisin vasarahuutokauppaan sovellettavia ehtoja.

2. KOHTEIDEN JÄTTÄMINEN/VASTAANOTTO

Myyjä vastaa siitä, että hänellä on rasitteeton omistusoikeus kohteisiin, jotka toimitetaan Bukowskisin myytäväksi. Mikäli näin ei ole, Myyjän on kirjallisen asiakirjan avulla pystyttävä todistamaan valtuutensa myydä jättämänsä kohteet ja saada niistä maksu. Kun myynnistä on päästy yhteisymmärrykseen, osapuolten on tehtävä erityinen myyntisopimus, niin kutsuttu saantitodistus/sopimus. Tässä yhteydessä Bukowskis määrittelee tavanomaisen tarkistuksen ja arvioinnin jälkeen kullekin kohteelle lähtöhinnan. Lähtöhinta perustuu markkinaperusteiseen arvioon, mutta kohteen lopullinen myyntihinta voi olla huomattavasti lähtöhintaa korkeampi tai alhaisempi. Lähtöhinta toimii vain ohjenuorana ostajalle. Bukowskis pidättää oikeuden luopua myyntitoimeksiannosta yksipuolisesti ja ilman korvausoikeutta Myyjälle, jos ilmenee epäselvyyttä kohteen aitouden, omistusoikeuden tai muun olennaisen, asiaan vaikuttavan seikan osalta.

3. SÄILYTYS- JA VAKUUTUSVASTUU

Bukowskis vakuuttaa kohteet niiden vastaanottamisesta alkaen murron, palo- ja vesivahingon sekä varkauden varalta kunkin kohteen lähtöhintaa vastaavasta arvosta tai vasarahinnasta, josta on vähennetty myyntikulut. Bukowskis ei vastaa kohteelle näyttöjen tai kuljetuksen aikana aiheutuneista vähäisistä vaurioista, esimerkiksi kehysten ja taulun lasin vaurioista, materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten puuhun syntyneistä halkeamista yms. Bukowskis ei edellä mainitun mukaisesti ole korvausvastuussa Myyjälle mistään vakuutusarvon ylittävästä vauriosta.

4. MYYNTIVALUUTTA

Ruotsissa myyntiin otetut kohteet arvioidaan, myydään ja maksetaan Ruotsin kruunuissa (SEK). Kaikki näihin kohteisiin liittyvät lisäkulut ovat Ruotsin kruunuissa (SEK). Suomessa myyntiin otetut kohteet arvioidaan, myydään ja maksetaan euroissa (EUR). Kaikki näihin kohteisiin liittyvät lisäkulut ovat euroissa (EUR).

5. MYYNTIKULUT

Bukowskis perii hinnaston mukaisen myyntiprovision, vakuutusmaksun sekä valokuvausmaksun. Myyntikuluihin sisältyy vähintään yksi (1) valokuva kohteesta. Bukowskis arvioi, tarvitaanko kohteesta lisäkuvia.

6. VALVONTATOIMEKSIANTO

Valvonnalla tarkoitetaan, että Bukowskis valvoo Myyjän lukuun, ettei kohdetta myydä alle sovitun pohjahinnan. Pohjahinta on vahvistettava vastaanottotodistuksella/-sopimuksella, sähköpostitse tai suullisesti puhelimessa. Jos lähtöhinta on 1999 SEK / 199 EUR tai sen alle, valvonta ei ole luvallista. Jos lähtöhinta on 2000 - 3999 SEK / 200 - 399 EUR, pohjahinnan osuus saa olla korkeintaan 50 % kohteen lähtöhinnasta. Jos lähtöhinta on 4000 SEK / 400 EUR tai suurempi, pohjahinnan osuus saa olla korkeintaan 80 % kohteen lähtöhinnasta. Hintataso jolta huutokauppa aloitetaan, määritellään pohjahinnan mukaan. Mikäli esineellä ei ole pohjahintaa, huutokaupan aloittava hinta on 300 SEK / 30 EUR. Jos esineelle on asetettu pohjahinta, huutokauppa alkaa vasta, kun pohjahinta on tarjottu.

7. MYYMÄTTÄ JÄÄNEET ESINEET

Myyjän on noudettava myymättä jääneet kohteet viimeistään kuusi (6) päivää huutokaupan päättymisen jälkeen, mikäli Myyjä ei halua niiden julkaisemista uudelleen. Mikäli kohteita ei noudeta edellä mainitussa ajassa, Bukowskisilla on oikeus huutokaupata ne uudelleen. Bukowskisilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta julkaista jokainen kohde kolme (3) kertaa ilman hinnan tarkistusta. Kohteista, joita ei ole myyty ja noudettu määräajassa, veloitetaan hinnaston mukainen säilytysmaksu. Mikäli myymättä jäänyttä kohdetta ei ole noudettu yhden (1) kuukauden kuluessa siitä kun Myyjää on kehotettu noutamaan kohde ja on ilmoitettu, että kohde saatetaan muutoin myydä tietyn ajan jälkeen uudelleen, Bukowskisilla on oikeus myydä kohde. Bukowskisilla on oikeus pidättää tällaisen myynnin myyntisummasta korvaus saataviensa sekä myyntikulujen kattamiseksi. Mahdollinen ylijäämä tilitetään tämän jälkeen Myyjälle.

8. PERUUTTAMISOIKEUS

Bukowskisin kautta tapahtuvaan myyntiin sovelletaan Ruotsin etäkauppa- ja kotimyyntilain (2005:59) ja/tai Suomen kuluttajansuojalain (38/1978) koti- ja etämyyntiä koskevan 6 luvun määräyksiä.
Mikäli ostaja käyttää peruttamisoikeuttaan, Bukowskis pidättää oikeuden ilman Myyjälle tehtävää ilmoitusta uudestaan julkaista esine huutokaupattavaksi kohdassa 7 yllä kuvatun seurannan ja ehtojen mukaisesti. Bukowskis ei tällaisessa tilanteessa kanna taloudellista vastuuta suhteessa ostajaan esineen loppuhinnassa tapahtuvien muutosten osalta. Mikäli ostaja käyttää peruttamisoikeuttaan, pidättää Bukowskis samalla oikeuden vaatia mahdollisesti saamatta jäänyttä korvausta ostajalta.

9. TILITYS/MAKSU

Alustava tilityskirje lähetetään sähköpostitse heti huutokaupan päätyttyä. Jos Myyjä ei ole ilmoittanut voimassa olevaa sähköpostiosoitetta, Myyjää kehotetaan ottamaan yhteyttä Bukowskisiin lopullisen selvityksen saamiseksi. Vasarahintoihin liittyvät tiedot julkaistaan sivulla www.bukowskismarket.com. Bukowskis suorittaa maksun kolmenkymmentäviisi (35) pankkipäivää verkkohuutokaupan jälkeen sillä edellytyksellä, että ostaja on maksanut hinnan täysimääräisenä eikä mitään reklamaatiota tai peruutusoikeuden käyttämistä ole tehty. Bukowskisilla ei ole velvollisuutta ryhtyä toimiin ostajaa vastaan, eikä se ole vastuussa myyjälle siitä, toteuttaako ostaja kaupan kokonaisuudessaan.

10. VIRHEVASTUU

Jos Bukowskis joutuu virhevastuuseen kohteen ostajalle ja siten korvausvelvolliseksi, Bukowskisilla on oikeus vaatia vastaavaa korvausta Myyjältä. Myyjä hyväksyy sen, että kohteet myydään Bukowskisin yleisesti soveltamien ehtojen mukaisesti. Bukowskisilla on oikeus keskeyttää huutokauppa, sekä siirtää tai muuttaa huutokaupan pituutta tai päättymisajankohtaa teknisestä viasta tai muusta meistä riippuvasta tai riippumattomasta tilanteesta tai olosuhteista johtuen.

11. FORCE MAJEURE

Bukowskis ei ole vastuussa tappioista, joita Myyjälle aiheutuu peruutetusta huutokauppamyynnistä tai viivästyneestä maksusta, mikäli vahingon on aiheuttanut sota, lakko, työsulku, viranomaisten toimenpide, tulipalo tai muu Bukowskisista riippumaton seikka, jota se ei ole voinut ennakoida.

12. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Bukowskisille asiakas-/sopimussuhteen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään sekä manuaalisesti että sähköisesti Bukowskisin huutokauppatoimintaan sekä lain asettamien velvollisuuksien noudattamiseen liittyvässä tarkoituksessa.

13. RIITATAPAUKSET

Mahdollisessa riitatapauksessa joka liittyy sopimukseen joka koskee Ruotsissa vastaanotettua kohdetta, sovelletaan Ruotsin lakia ruotsalaisessa oikeudessa. Mahdollisessa riitatapauksessa joka liittyy sopimukseen joka koskee Suomessa vastaanotettua kohdetta, sovelletaan Suomen lakia ja Helsingin käräjäoikeus toimii ensimmäisenä oikeusasteena niiden ratkaisemisessa. Katso lisätiedot Bukowskisin verkkohuutokaupan ostoehdoista.

Ehdot voimassa 1. tammikuuta 2016 alkaen.

Myyntiehdot

Hinnasto