Försäljningsvillkor (2016-01-01)

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR: ONLINEAUKTIONER Gäller från 2016-01-01

1. UPPDRAGETS OMFATTNING

Bukowski Auktioner AB åtar sig för föremål som emottagits till försäljning i Sverige som kommissionär att på nedan angivna villkor för kommittentens (”Säljarens”) räkning på auktion försälja av Säljaren inlämnade föremål på företagets webbplats för onlineauktioner. Bukowski Oy Ab åtar sig för föremål som emottagits till försäljning i Finland som uppdragstagare att på nedan angivna villkor för uppdragsgivarens (”Säljarens”) räkning på auktion försälja av Säljaren inlämnade föremål på företagets webbplats för onlineauktioner. Hänvisning nedan till ”Bukowskis” skall innebära hänvisning till Bukowski Auktioner AB för avtal som gäller föremål som emottagits till försäljning i Sverige och Bukowski Oy Ab för avtal som gäller föremål som emottagits till försäljning i Finland. Bukowskis har, om inte annat avtalats, rätt att försälja inlämnade föremål på det auktionsformat (slagauktion eller onlineauktion) som Bukowskis finner lämpligt och marknadsföra föremålet på annat sätt än via marknadsplatsen. Vid försäljning via slagauktion gäller istället Bukowskis försäljningsvillkor via slagauktioner.

2. INLÄMNING/MOTTAGNING AV FÖREMÅL

Säljaren ansvarar för att denne har oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas in till Bukowskis för försäljning. Om så inte är fallet skall Säljaren med skriftligt dokument kunna styrka sin behörighet att sälja och uppbära likvid för inlämnade föremål. När överenskommelse om försäljning träffats skall ett särskilt försäljningsavtal upprättas mellan parterna, s.k. mottagningsbevis/kontrakt. Bukowskis åsätter härvid efter sedvanlig besiktning och värdering ett utropspris för varje föremål. Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering men det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset. Utropspriset utgör endast en vägledning för köpare. Bukowskis förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning för Säljaren frånträda försäljningsuppdrag om tveksamhet uppkommer rörande föremåls äkthet, äganderätten till föremål eller annan väsentlig omständighet.

3. FÖRVARINGS- OCH FÖRSÄKRINGSANSVAR

Bukowskis håller mottagna föremål försäkrade mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada samt stöld intill ett värde motsvarande utropspris minus försäljningsavgifter eller klubbat pris minus försäljningsavgifter. Bukowskis ansvarar inte för smärre skador som kan uppstå på föremål vid visning eller hantering, exempelvis skador på ramar och tavelglas, naturliga förändringar i material som sprickbildningar i trä m.m. Bukowskis är inte skyldigt att ersätta Säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet enligt ovan.

4. FÖRSÄLJNINGSVALUTA

Föremål som emottagits till försäljning i Sverige värderas, säljs och betalas i svenska kronor (SEK). Samtliga avgifter som tillkommer för dessa föremål är i svenska kronor (SEK). Föremål som emottagits till försäljning i Finland värderas, säljs och betalas i euro (EUR). Samtliga avgifter som tillkommer för dessa föremål är i euro (EUR).

5. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER

Bukowskis tar ut en försäljningsprovision, försäkringsavgift samt fotoavgift enligt prislista. Minst en (1) bild ingår per föremål. Bukowskis gör en bedömning om ytterligare bilder behövs.

6. BEVAKNINGSUPPDRAG

Med bevakning avses att Bukowskis för Säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet minimipris. Bevakningspriset skall bekräftas på mottagningsbevis/kontrakt eller via e-postmeddelande eller muntligen per telefon. Om utropspriset är 1999SEK/199EUR eller lägre får bevakning ej ske. Om utropspriset är 2000-3999SEK/200-399EUR får bevakning ske till maximalt 50 % av föremålets utropspris. Om utropspriset är 4000SEK/400EUR eller mer får bevakning ske till maximalt 80 % av föremålets utropspris. Startbudet, det vill säga den prisnivå där onlineauktionen börjar, bestäms av bevakningspriset. Föremål utan bevakning har ett startbud på 300SEK/30EUR. Föremål med bevakning har bevakningspriset som startbud.

7. EJ SÅLDA FÖREMÅL

Återropade föremål skall avhämtas av Säljaren senast sex (6) kalenderdagar efter auktionens slut om Säljaren ej önskar att de ska publiceras på nytt. Om avhämtning ej sker inom föreskriven tid äger Bukowskis rätt att utan föregående meddelande till Säljaren ånyo publicera föremålet för budgivning. Bukowskis har rätt men ej skyldighet att publicera varje föremål tre (3) gånger utan prisjustering. För föremål som inte sålts och inte avhämtats av Säljaren inom föreskriven tid, debiteras en förvaringsavgift enligt prislistan. Skulle föremålet inte vara avhämtat inom en (1) månad efter att Säljaren har anmanats att hämta det och anmaningen har upplyst om att föremålet annars kan komma att säljas efter en viss tid, har Bukowskis rätt att sälja föremålet. Vid sådan försäljning äger Bukowskis rätt att från erhållet belopp tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för försäljning av föremålet. Efter avräkning kommer eventuellt överskott att redovisas för Säljaren.

8. ÅNGERRÄTT

Den försäljning som sker via Bukowskis omfattas av ångerrätt enligt den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler/den finska konsumentskyddslagen (38/1978). Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Bukowskis rätten att utan föregående meddelande till Säljaren ånyo publicera föremålet för budgivning i enlighet med den bevakning och de villkor som följer av punkt 7 ovan, varpå Bukowskis inte bär något ekonomiskt ansvar för förändringar av föremålets slutpris gentemot Säljaren vid en omförsäljning. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Bukowskis även rätten att återkräva eventuell utbetald ersättning från Säljaren.

9. REDOVISNINGS/UTBETALNING

Preliminär avräkning skickas per e-post direkt efter auktionens slut. I de fall Säljaren ej uppgett giltig e-postadress uppmanas Säljaren att kontakta Bukowskis för slutgiltigt besked. Information om klubbade priser lämnas via www.bukowskismarket.com. Utbetalning görs från Bukowskis trettiofem (35) bankdagar efter onlineauktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och att reklamation eller utnyttjande av ångerrätt ej skett. Bukowskis har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen och svarar inte gentemot Säljaren för köparens fullgörande av köpet.

10. ANSVAR FÖR FEL

Om Bukowskis gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Bukowskis rätt att kräva motsvarande ersättning av Säljaren. Säljaren är införstådd med att föremålen säljs enligt de villkor som Bukowskis generellt tillämpar. Bukowskis har rätt att flytta, avsluta eller ändra auktionslängd för en auktion på grund av tekniska eller andra omständigheter inom eller utanför vår kontroll.

11. FORCE MAJEURE

Bukowskis ansvarar inte för förlust som åsamkas Säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som Bukowskis inte kunnat råda över eller förutse.

12. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Personuppgifter som lämnats vid kontakt med Bukowskis inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande behandlas såväl manuellt som med datorteknik för fullgörelse av auktionsverksamheten inom Bukowskis samt förpliktelser enligt lag.

13. TVIST

Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige. Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Finland skall avgöras enligt finsk lag och med Helsingfors tingsrätt som första instans. För ytterligare information, se Bukowskis köpvillkor för onlineauktioner.

Dessa villkor gäller fr.o.m. 1 januari 2016.

Försäljningsvillkor

Prislista