Ei yhteyttä palvelimeen

VERKKOHUUTOKAUPPOJEN OSTOEHDOT
Voimassa 21.02.2022 alkaen

1. JOHDANTO JA SOVELLETTAVUUS
1.1 Nämä ehdot koskevat huutokauppaa ja myyntiä, kun Bukowski Auktioner AB ja Bukowski Oy Ab tarjoavat myyntikohteita sähköisen markkinapaikkansa kautta internetin välityksellä siten, että huutokaupat ja myynnit toteutetaan elektronisesti (”Palvelu”) ja asiakas (”Asiakas” tai ”Ostaja”) voi rekisteröityä ja ostaa huutokaupattavia myyntikohteita (”Kohteet”) sekä huutokaupalla että kiinteään hintaan. ”Bukowskis” viittaa yritykseen Bukowski Oy Ab, mikäli kyseessä on sopimus, joka koskee Suomessa myytäväksi vastaanotettua kohdetta, ja yritykseen Bukowski Auktioner AB, mikäli kyseessä on sopimus, joka koskee Ruotsissa myytäväksi vastaanotettua kohdetta.

1.2 Bukowskis toimii huutokaupan järjestäjänä siten, että Kohteen omistaja (” Myyjä”) antaa Bukowskisille toimeksiannon myydä Kohde omissa nimissään mutta Myyjän lukuun Palvelun kautta. Bukowskis voi poikkeuksellisesti myydä Kohteen myös omaan lukuunsa Kohteen omistajana esimerkiksi huutokauppaprosessin mukaisen takaisinoton jälkeen.

1.3 Bukowskisin yhteystiedot Ruotsissa ovat Bukowski Auktioner AB, rek.nro 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, sähköposti: info@bukowskis.com, puhelin: +46 8-614 08 00 ja Suomessa Bukowski Oy Ab, y-tunnus 0906523-0, Mastokatu 4-6, FI-00160 Helsinki, sähköposti: info.fi@bukowskis.com, puhelin: +358 9 668 91 10.

1.4 Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, nämä ehdot, hinnasto ja muut Bukowskisin julkaisemat, Palvelua koskevat käytännöt (yhteisesti ”Ehdot”) määräävät tyhjentävästi sen, miten Asiakkaan rekisteröinti ja Palvelun käyttö sekä Asiakkaan tekemä Kohteen ostaminen tapahtuvat. Asiakkaan on hyväksyttävä Ehdot saadakseen oikeuden käyttää Palvelua ja ostaa Kohteita Palvelusta. Yksityiskohtaisempaa tietoa Palvelun käyttämisestä, tarjousten tekemisestä sekä muuta käytännöllistä tietoa on Palvelun verkkosivuston (”Verkkosivusto”) USEIN KYSYTTYÄ -osiossa. Ehtojen lisäksi on käytössä myyntiehdot, jotka koskevat Myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia Kohteen myynnin yhteydessä, sekä kuljetusehdot, jotka koskevat Bukowskisin tarjoamia kuljetuspalveluita; katso tarkemmin USEIN KYSYTTYÄ -osiosta.

2. REKISTERÖIMINEN
2.1 Asiakas rekisteröityy Palveluun täyttämällä Verkkosivustossa olevan rekisteröintikaavakkeen. Asiakkaan on annettava oikeat ja täydelliset henkilö- ja yhteystiedot sekä pidettävä tiedot ajan tasalla.

2.2 Jos Asiakkaaksi rekisteröityy oikeushenkilö, rekisteröimisen suorittaa toimivaltainen edustaja tai valtuutettu asiamies, jolla on oikeus sitoa yritys Ehtoihin ja joka toimii myös yhteyshenkilönä yrityksen puolesta.

2.3 Rekisteröitymällä Asiakas hyväksyy Ehdot ja sen, että Ehdot sekä muut Palvelun käyttöä koskevat annetut ohjeet sitovat häntä.

2.4 Seuraavilla henkilöillä/Asiakkailla ei ole oikeutta käyttää Palvelua: (i) alle 18-vuotiaat henkilöt, (ii) henkilöt, jotka eivät ole oikeustoimikelpoisia, sekä (iii) Asiakkaat, joilta Palvelun käyttöoikeus on evätty tilapäisesti tai pysyvästi.

2.5 Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua ainoastaan omaa käyttäjätunnustaan ja salasanaansa käyttämällä. Asiakas vastaa kaikista tarjouksista ja toimenpiteistä, jotka suoritetaan Asiakkaan käyttäjätunnuksilla. Asiakkaan tulee parhaan kykynsä mukaan pitää salasana salassa ja huolehtia siitä, ettei se tule ulkopuolisten tietoon. Asiakkaalla ei ole oikeutta paljastaa käyttäjätunnusta tai salasanaa kolmannelle osapuolelle. Asiakas vastaa siitä, että salasana vaihdetaan välittömästi, mikäli on syytä epäillä, että käyttäjätiedot ovat joutuneet asiattomien haltuun tai ne ovat muuten joutuneet tai voivat joutua väärinkäytön kohteeksi.

2.6 Bukowskis suojaa tallentamiaan henkilötietoja. Bukowskis saattaa selvittää Asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä tai myöhemmin antamien tietojen oikeellisuutta esimerkiksi käyttämällä teknisiä työkaluja tai hakemalla tietoja kolmannen osapuolen tietokannoista. Lisää henkilötietojen käyttämisestä on jäljempänä kohdassa 15.

3. HUUTOKAUPPAAN OSALLISTUMINEN
3.1 Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on, eikä Bukowskis takaa Palvelun saatavuutta. Palvelu saattaa ajoittain olla kokonaan tai osittain poissa käytettävistä tai toimia epätyydyttävästi esim. suunnitellun tai ei-suunnitellun ylläpidon, toimintahäiriön tai muun syyn vuoksi.

3.2 Bukowskis ei vastaa vahingoista, joita voi aiheutua siitä, ettei Asiakas pysty käyttämään Palvelua esimerkiksi eikä esim. voi jättää tarjousta Kohteesta. Bukowskis pidättää oikeuden päivittää tai uudistaa Palvelua tai lopettaa sen tarjoamisen tilapäisesti tai pysyvästi.

3.3 Bukowskisilla on oikeus evätä Asiakkaalta Palvelun käyttöoikeus ja sulkea asiakastili. Tämä voi tapahtua Asiakkaille, (i) jotka eivät noudata Ehtoja, (ii) joilla on erääntyneitä maksamattomia saatavia Bukowskisille, (iii) jotka eivät ole noutaneet ostamaansa Kohdetta tai (iv) joiden Bukowskis katsoo esimerkiksi käyttäneen peruutusoikeutta väärin kohdassa 9 kuvatulla tavalla. Asiakkaalla, jonka pääsy Palveluun on estetty, ei ole oikeutta rekisteröityä uudestaan eikä käyttää Palvelua toisen Asiakkaan käyttäjätunnuksella. Asiakkaan, jonka osallistumisoikeus on evätty, on edelleen noudatettava kaikkia ennen osallistumisoikeuden epäämistä tai sen jälkeen syntyneitä velvollisuuksia Bukowskisia kohtaan.

4. KOHTEEN KUVAUS / LÄHTÖHINNAT
4.1 Kaikki Kohteet ovat käytettyjä, ja ne myydään siinä kunnossa kuin ne ovat. Kohteen yleinen kunto on kuvattu Kohteen kuvauksen yhteydessä esitettävässä kuntoraportissa.

4.2 Ostajan tulee tutkia ja arvioida Kohteen kunto, arvo ja ominaisuudet huolellisesti ennen huutokauppaa. Tämä tapahtuu Ostajan omalla vastuulla.

4.3 Kohteen lähtöhinta perustuu Kohteesta huutokauppaa varten tehtyyn markkinaperusteiseen arviointiin; se ei muodosta ennustetta myyntihinnasta vaan se on ainoastaan Ostajaa ohjaavana tietona. Ostajalla ei ole oikeutta esittää Bukowskisia kohtaan vaateita Bukowskisin Kohteesta esittämän arvion ja/tai Kohteelle asettaman lähtöhinnan perusteella. Kohteen lopullinen myyntihinta voi olla huomattavasti lähtöhintaa korkeampi tai alhaisempi.

4.4 Kohteesta esim. Kohteen kuvauksen ja/tai kuntoraportin yhteydessä ilmoitettuja tietoja saatetaan joutua muuttamaan, jos Kohteesta saadaan lisätietoja. Mahdolliset muutokset tai lisäykset julkaistaan Verkkosivustossa. Tapauksissa, joissa muutoksen tai lisäyksen katsotaan olennaisesti muuttavan Kohteen arvoa, Bukowskis pidättää oikeuden poistaa Kohde Palvelusta tai julkaista se uudella hinnalla, nimikkeellä ja kuvauksella.

4.5 Esim. Verkkosivustossa esitettyjä Kohteeseen liittyviä kuvia ja kuvauksia on tarkoitus käyttää ainoastaan Kohteen tunnistamiseen, eikä Bukowskis vastaa virheellisistä tai epätäydellisistä kuvauksista, ellei virhe ole oleellinen. Bukowskis ei vastaa vaurioista, puutteista tai poikkeamista, jotka eivät käy ilmi kuvista tai kuvauksesta. Kohteen todellinen ulkonäkö voi poiketa siitä, miltä Kohde näyttää kuvissa ja miten kuvat näkyvät tietokoneen ruudulla, varsinkin värien toiston osalta. Esim. tekijää, aitoutta, ikää, tekniikkaa, kuntoa tai provenienssia koskevat tiedot sekä Kohteen yleistä kuntoa, mahdollisia vikoja ja korjauksia ym. koskevat, esim. kuntoraportissa annetut tiedot annetaan ainoastaan Ostajaa ohjaavaksi tiedoksi Kohteeseen perehtymistä ja sen arvioimista varten. Bukowskis vastaa vain siitä, että julkaistut, Kohteen tekijää, aitoutta, ikää, tekniikkaa, kuntoa tai provenienssia koskevat tiedot muutoksineen ja lisäyksineen vastaavat yleistä käsitystä Kohteen julkaisuhetkellä. Bukowskis ei vastaa tilanteesta, jossa yleinen käsitys muuttuu julkaisemisen jälkeen. Bukowskis ei myöskään vastaa luonnollisesta kulumisesta, vähäisistä vaurioista ja vioista, esim. rappeutumisesta tai ikääntymisestä, taulujen kankaiden kiinnityksestä taustamateriaaliin, kehysten kunnosta, elävien materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten paperin haalistumisesta ja puun halkeilemisesta, eikä grafiikanlehtien leikatuista reunoista, läiskistä tai kellastumisesta. Kellot ja kellokoneistot myydään taide-esineinä, eikä Bukowskis vastaa siitä, että ne toimisivat teknisesti ajan mittaamisessa. Bukowskis ei myöskään vastaa moottoriajoneuvojen tai mekaanisten tai sähkö- tai akkukäyttöisten Kohteiden toimimisesta.

4.6 Kohteita myydään joskus erityisellä ulkopuolisen asiantuntijan lausunnolla/todistuksella varustettuna. Jos myytävään Kohteeseen liittyy erityinen ulkopuolisen asiantuntijan antama lausunto/todistus, tämä ei poista Ostajan tutkimisvelvollisuutta eikä Ehtojen mukaisia muita velvollisuuksia.

4.7 Bukowskisin vastuu virheistä (katso myös kohta 11) rajoittuu joka tapauksessa niihin tilanteisiin, joissa virhe ja/tai pois jäänyt tieto on oleellinen. Bukowskis vastaa ainoastaan Ostajalle, ja korvaussumma on joka tapauksessa enintään 10 000 000 Ruotsin kruunua (Ruotsin kruunua (SEK) / 1 000 000 euroa.

5. TARJOUSTEN TEKO JA OSTAMINEN
5.1 Tarjousten tekoon osallistuvan Asiakkaan on noudatettava Verkkosivustossa olevia tarjoustentekoprosessiin liittyviä ohjeita. Jotta tarjous voisi voittaa tarjouskilpailun, sen on täytettävä seuraavat vaatimukset: (i) tarjouksen on ylitettävä siihenastinen tarjouskilpailua johtava tarjous vähintään yhdellä hintaintervallilla eli ns. korotussummalla, (ii) tarjouksen olla summaltaan vähintään yhtä suuri kuin Myyjän Kohteelle mahdollisesti asettama hintavaraus (”Pohjahinta”), ja (iii) tarjouksen tulee olla summaltaan vähintään yhtä suuri kuin Verkkosivustossa ilmoitettu alhaisin vähimmäistarjous. Tarkempaa tietoa korotussummista ja vähimmäistarjouksista (korotussummat ja tarjousrajat voivat vaihdella ajan mittaan) löydät USEIN KYSYTTYÄ -osiosta.

5.2 Tarjous on voittava, mikäli se on huutokaupan päättymishetkellä korkein jätetty tarjous ja jos se on yhtä suuri tai suurempi kuin Kohteen Pohjahinta.

5.3 Asiakas voi tehdä tarjouksia kahdella eri tavalla: tekemällä tarjouksen manuaalisesti tai automaattisen tarjoustentekopalvelun (ns. tarjouspalvelun) kautta. Kun tarjous tehdään manuaalisesti, Asiakas seuraa itse aktiivisesti tarjouskilpailua ja päättää, milloin haluaa mahdollisesti tehdä tarjouksen. Käyttäessään automaattista tarjouspalvelua Asiakas päättää, mikä on suurin summa, jonka on valmis maksamaan kyseisestä Kohteesta (”Enimmäistarjous”). Kun Asiakas tekee Enimmäistarjouksen, Palvelu käynnistää automaattisesti tarjouspalvelun, joka tekee Asiakkaan lukuun tarjouksia pienin mahdollinen korotus kerrallaan enintään Enimmäistarjoukseen saakka. Voittava tarjous voi siten jäädä tehtyä Enimmäistarjousta alhaisemmaksi.

5.4 Jos huutokauppa päättyy kahteen saman suuruiseen tarjoukseen, ensimmäisenä Palveluun rekisteröity tarjous voittaa. Kaikki tehdyt tarjoukset (myös Enimmäistarjous) sitovat Asiakasta, eikä niitä voi muuttaa tai perua.

5.5 Voittaneen tarjouksen tehneen Asiakkaan ja Bukowskisin välille katsotaan syntyneen sitova sopimus heti huutokaupan päätyttyä. Asiakas on velvollinen itse tarkistamaan, onko tehty tarjous johtanut kaupan syntymiseen.

5.6 Asiakkaan osallistuminen itse myyntiin jättämäänsä Kohdetta koskevaan tarjouskilpailuun ei ole missään tilanteessa sallittua. Asiakas ei myöskään saa manipuloida tai muulla tavalla vaikuttaa oman Kohteensa tarjouskilpailuun itse (esim. siten, että Asiakas rekisteröi Palveluun kaksi asiakastiliä) tai edustajan välityksellä. Kohteen kiinteään hintaan ostanut Asiakas katsotaan sitä vastoin aina Ostajaksi, ja hänen tulee noudattaa Verkkosivustossa annettuja ohjeita.

6. PROVISIO, MAKSUT JA MAKSAMINEN
6.1 Ruotsissa myytäväksi vastaanotettujen Kohteiden arviointi, myynti ja maksaminen tapahtuu Ruotsin kruunuina (SEK). Kaikki näihin Kohteisiin liittyvät maksut ilmoitetaan ja maksetaan Ruotsin kruunuina (SEK). Suomessa myytäväksi vastaanotettujen kohteiden arviointi, myynti ja maksaminen tapahtuu euroina (EUR). Kaikki näihin Kohteisiin liittyvät maksut ilmoitetaan ja maksetaan euroina (EUR).

6.2 Kustakin Kohteesta maksettavan hinnan (voittaneen tarjouksen) lisäksi Ostajan tulee maksaa voittaneen tarjouksen tekohetkellä tai kiinteällä hinnalla toteutetun myynnin ajankohtana voimassa olleen hinnaston mukainen provisio ja maksut. Lisäksi on maksettava tekijän jälleenmyyntikorvaus, ks. kohta 8. Kuitti maksusuorituksesta annetaan Bukowskisin toimitiloissa suoritettavan maksun yhteydessä. Jos maksu suoritetaan Palvelun kautta, tosite maksusuorituksesta on saatavilla sähköisesti Palvelusta.

6.3 Ostajan tulee seitsemän (7) päivän kuluessa huutokaupan päättymisestä tai kiinteällä hinnalla tehdyn kaupan ajankohdasta maksaa Bukowskisille Kohteesta täysi korvaus, johon sisältyy (i) voittanut tarjous tai kiinteä hinta, (ii) Bukowskisin provisio, (iii) mahdollinen jälleenmyyntikorvaus ja (iv) arvonlisävero, muut maksut ja mahdolliset kauppaan liittyvät verot voittaneen tarjouksen tekohetkellä voimassa olleen hinnaston mukaisesti (”Täysi korvaus”). Bukowskisilla on oikeus evätä kolmannen osapuolen maksu, eli maksu muulta kuin ostajalta.

6.4 Bukowskis säilyttää maksut asiakasvaratilillä Ruotsin tilitettävistä varoista annetun lain (lag om redovisningsmedel) mukaisesti.

6.5 Ellei Täyttä korvausta ole maksettu seitsemän (7) päivän kuluessa huutokaupan päättymisestä, Bukowskisilla on oikeus vaatia kaupan täytäntöönpanoa ja periä Ruotsin korkolain / Suomen korkolain mukainen viivästyskorko sekä muistutusmaksu. Ellei Täyttä korvausta ole maksettu neljäntoista (14) päivän kuluessa huutokaupan päättymisestä, Bukowskisilla on myös oikeus vaatia kaupan purkamista, jolloin Kohde palautuu Myyjälle. Lisäksi Bukowskisilla on oikeus myydä Kohde uudelleen Ostajan puolesta ilman eri ilmoitusta. Tällöin Bukowskisilla on oikeus määrätä lähtöhinta ja päättää pohjahinnan asettamisesta. Bukowskisilla on lisäksi oikeus käyttää sille kertyneitä varoja kattamaan kaikki Ostajaan liittyvät saatavat sekä Kohteen uudelleenmyynnistä aiheutuvat kustannukset. Ellei uudelleenmyynnissä saavutettu myyntihinta riitä kattamaan Bukowskisin saatavia ja uudelleenmyyntikustannuksia, erotus jää Ostajan maksettavaksi. Vähennysten jälkeen mahdollisesti yli jäävä hinta tilitetään Ostajalle.

6.6 Ellei Täyttä korvausta makseta, myös Myyjä voi esittää vaateita Ostajaa kohtaan.

7. OIKEUS JÄLLEENMYYNTIKORVAUKSEEN (DROIT DE SUITE)
Ruotsin ja Suomen tekijänoikeuslain (Ruotsissa lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 1960:729, Suomessa 404/1961) sekä EU-direktiivin 2001/84/EY mukaan taideteosten ja käyttötaideteosten jälleenmyyntiin liittyy jälleenmyyntikorvaus. Jälleenmyyntikorvaus on tekijänoikeudellinen korvaus taiteilijalle (tekijälle) tämän elinaikana ja sen jälkeen hänen perillisilleen seitsemänkymmenen vuoden ajan taiteilijan kuolemasta. Korvaus lasketaan prosenttiosuutena voittaneesta tarjouksesta. Prosenttiosuus riippuu myyntihinnan suuruudesta. Maksun laskentamalli käy ilmi voimassa olevasta hinnastosta. Tämän korvauksen piiriin kuuluvissa Palvelun kautta myytävissä Kohteissa on erillinen maininta korvauksesta kunkin Kohteen kuvauksen yhteydessä, ja tämän korvauksen maksaa Ostaja.

8. PERUUTTAMISOIKEUS
8.1 Jos Ostaja on kuluttaja, tällä on Ruotsin etämyynnistä ja liiketilojen ulkopuolella tehdyistä sopimuksista annetun lain (lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2005:59) tai Suomen kuluttajansuojalain (38/1978) mukainen peruuttamisoikeus. Ostajalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta, mikäli kyseisen lain peruttamisoikeutta koskevat poikkeukset tulevat sovellettaviksi.

8.2 Ostajan on ilmoitettava Bukowskisille peruuttamisoikeuden käyttämisestä neljäntoista (14) päivän pituisen peruuttamisajan kuluessa. Peruuttamisaika alkaa sinä päivänä, jona Ostaja saa Kohteen haltuunsa joko itse tai edustajansa välityksellä.

8.3 Peruuttamisilmoituksessa tulee ilmoittaa Kohteen kohdenumero, Ostajan asiakasnimi sekä päivämäärä, jona Ostaja on ottanut ostetun Kohteen hallintaansa itse tai edustajansa välityksellä, ja se tulee jättää Bukowskisille sähköpostitse osoitteeseen return@bukowskis.com. Ostajan tulee käyttää asiakasnumerolle rekisteröityä sähköpostiosoitetta. Ostaja voi myös käyttää Bukowskisin peruuttamislomaketta, joka on saatavilla osoitteesta www.bukowskis.com. Ilmoituksen kaupan peruuttamisesta voi tehdä myös käyttämällä Oikeusministeriön asetuksen 110/2014 liitteen II mukaista peruuttamislomakkeen mallia.

8.4 Peruutetun oston jälkeen Ostajan tulee omalla kustannuksellaan palauttaa Kohde neljäntoista (14) päivän kuluessa. Palautus on tehtävä välittömästi ja ilman viivytystä. Mikäli Ostaja on noutanut Kohteen, palautus tulee tehdä lähimpään Bukowskisin online-toimipisteeseen siten, että se toimitetaan tähän toimipisteeseen eikä muuhun noutopaikkaan. Jos Ostaja on valinnut kotiinkuljetuksen, Kohde tulee palauttaa samalla tavalla siihen toimipisteeseen, josta Kohde on ostettu. Palautusta ei saa tehdä postiennakolla. Ostaja vastaa Ostajan valitsemasta palautustavasta johtuvista suuremmista toimituskustannuksista, esimerkiksi jos Ostaja on palauttanut kohteen muuhun noutopaikkaan.

8.5 Ellei Kohdetta ole palautettu neljäntoista (14) päivän kuluessa Ostajan ilmoitettua Bukowskisille peruuttamisoikeuden käyttämisestä eikä Ostaja siten ole noudattanut lain mukaisia velvollisuuksiaan, kaupan katsotaan edelleen sitovan Ostajaa eikä takaisinmaksua siten suoriteta.

8.6 Ostaja kantaa riskin Kohteen vahingoittumisesta tai häviämisestä. Ostajan tulee paketoida Kohde ja käsitellä sitä siten, ettei se vahingoitu kuljetuksen aikana.

8.7 Kun Bukowskis on vastaanottanut Kohteen, maksu palautetaan Ostajalle neljäntoista (14) päivän kuluessa. Maksusta vähennetään Kohteen mahdollinen arvonaleneminen, joka on aiheutunut siitä, että Ostaja on käsitellyt Kohdetta enemmän kuin on välttämätöntä, mahdollisesti lisättävät kuljetuskustannukset, jotka ovat aiheutuneet siitä, että Ostaja on valinnut muun toimitustavan kuin Bukowskisin standardikuljetuksen, sekä säilytyskustannukset ja/tai kustannukset, jotka ovat aiheutuneet kolmannen osapuolen tekemästä kuljetuksesta ja säilytyksestä niiden päivien osalta, joina Bukowskis on säilyttänyt Kohdetta, seitsemän (7) kalenteripäivää ylittävältä osalta (katso lisätiedot kohdasta 12). Maksun palautus Ostajalle tapahtuu samassa muodossa ja samalle tilinumerolle tai maksukortille, jota on käytetty ostossa.

8.8 Ostajalla ei ole oikeutta antaa uutta tarjousta Kohteesta, johon Ostaja on käyttänyt peruuttamisoikeuttaan.

8.9 Mikäli Bukowskis epäilee Ostajan väärinkäyttävän peruuttamisoikeuttaan, esim. käyttämällä peruuttamisoikeuttaan päästäkseen noudattamasta annettuja tarjouksia ja sitä kautta vaikuttaakseen tarjousmenettelyyn, Myyjään tai muihin Asiakkaisiin tavalla, jota Bukowskis ei voi hyväksyä, Bukowskis pidättää oikeuden sulkea Ostajan tili ja Ostajan pääsy Palveluun.

8.10 Bukowskis säilyttää palautetut Kohteet, joita palautusoikeus ei koske, Kohteen vastaanottaneessa toimipisteessä Ostajan noutoa varten. Ellei Ostaja nouda Kohdetta seitsemän (7) päivän kuluessa, Ostajalta veloitetaan säilytysmaksu ja/tai kuljetuksesta ja kolmannen osapuolen luona tapahtuneesta säilytyksestä aiheutuneet kustannukset kohdan 12 mukaisesti.

9. REKLAMAATIO
9.1 Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Ostajan on reklamoitava mahdollisista virheistä välittömästi sen jälkeen, kun Ostaja on huomannut tai Ostajan olisi pitänyt huomata ne, kuitenkin viimeistään
(i) välittömästi Kohteen noudon yhteydessä, jos Ostaja (tai Ostajan edustaja) noutaa Kohteen jostain Bukowskisin noutopisteestä,
(ii) välittömästi Kohteen vastaanottamisen yhteydessä, jos Ostaja on tilannut kotiinkuljetuksen ja Kohde toimitetaan Ostajan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, tai
(iii) yhden (1) työpäivän kuluessa Kohteen noutamisesta, jos Ostaja on tilannut kotiinkuljetuksen ja Kohde toimitetaan postikonttoriin tai muuhun kolmannen osapuolen noutopisteeseen.

9.2 Ellei reklamaation aikarajaa noudateta, Ostajalla ei ole oikeutta esittää mahdolliseen virheeseen perustuvia vaateita. Kaikki reklamaatiot tulee tehdä kirjallisina. Reklamaatio alkaa sinä päivänä, jona Bukowskis kirjallisesti vahvistaa vastaanottaneensa reklamaation. Reklamaatio on joka tapauksessa tehtävä kolmen (3) vuoden kuluessa Kohteen vastaanottamisesta (jos Ostaja on kuluttaja).

9.3 Mikäli Bukowskis ei hyväksy reklamaatiota, Bukowskis säilyttää palautetun Kohteen sen vastaanottaneessa toimipisteessä Ostajan noutoa varten. Ellei Ostaja nouda Kohdetta seitsemän (7) päivän kuluessa, Ostajalta veloitetaan säilytysmaksu ja/tai kuljetuksesta ja kolmannen osapuolen luona tapahtuneesta säilytyksestä aiheutuneet kustannukset kohdan 12 mukaisesti.

10. VASTUU VIRHEISTÄ
10.1 Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Bukowskisin virhevastuu rajoittuu seuraavaan. Jos Kohteessa on virhe tai puute, josta Bukowskis vastaa, Bukowskisilla on oikeus (i) korjata virhe, (ii) antaa Ostajalle virhettä vastaava hinnanalennus (korvauksen on perustuttava Kohteen vasarahintaan eli Ostajan Kohteesta maksamaan todelliseen hintaan vähennettynä provisiolla, maksuilla ym.) tai (iii) purkaa kauppa.

10.2 Mikäli Myyjän omistus- tai hallintaoikeudesta Kohteeseen ilmenee epäselvyyttä, sekä Bukowskisilla että Ostajalla on oikeus purkaa kauppa.

10.3 Mikäli kauppa perutaan tai puretaan, Ostajalla on ainoastaan oikeus saada Bukowskisille maksettu kauppasumma takaisin Kohteen palauttamista vastaan.

10.4 Bukowskisin virhevastuu Kohteesta rajoittuu enimmillään Ostajan kaupan yhteydessä suorittaman summan eli vasarahinnan tai sovitun kiinteän hinnan sekä provision ja arvonlisäveron ja mahdollisten muiden kulujen takaisinmaksuun. Ostajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen. Bukowskis ei missään tapauksessa vastaa Ostajalle koituneista välittömistä tai välillisistä vahingoista, esim. asiamieskustannuksista, ellei vahinko johdu Bukowskisin törkeästä huolimattomuudesta. Ostajalla on velvollisuus toteuttaa kohtuulliset toimet tappioiden tai vahinkojen ehkäisemiseksi, estämiseksi tai rajoittamiseksi.

11. KOHTEEN NOUTO/KULJETUS JA MYÖHÄSTYNEESTÄ NOUDOSTA / NOUTAMATTA JÄÄNEESTÄ KOHTEESTA JOHTUVA PURKUOIKEUS
11.1 Mikäli Ostaja ei nouda Kohdetta siitä Bukowskisin toimipisteestä, joka on mainittu Kohteen kuvauksen yhteydessä, Kuljetus voidaan toteuttaa jollakin seuraavista tavoista: (i) standardikuljetus Transit-kuljetuksen kautta Bukowskisin noutopisteeseen, (ii) pienehkön Kohteen kotiinkuljetus tai (iii) suuren Kohteen kotiinkuljetus.

11.2 Mikäli Ostaja käyttää kohdan 9 mukaista peruuttamisoikeuttaan, Bukowskis hyvittää ainoastaan kohdan 12.1 mukaisesta vaihtoehdosta (i) aiheutuneet kustannukset. Jos Ostaja on valinnut kuljetustavaksi vaihtoehdon (ii) tai (iii), Ostaja on velvollinen korvaamaan valitusta vaihtoehdosta aiheutuvat lisäkustannukset.

11.3 Ostettujen Kohteiden nouto tai kuljetuksen tilaus on mahdollista tehdä vasta sitten, kun Täysimääräinen Maksu on suoritettu Bukowskisille. Noudon yhteydessä luovutetaan Ostajalle todiste noutamisesta.

11.4 Bukowskis säilyttää Kohdetta ilman kustannuksia seitsemän (7) kalenteripäivän ajan (mukaan ei lasketa sitä päivää, jolloin kyseinen huutokauppa päättyi tai kiinteähintainen myynti tapahtui). Mikäli varastointiaika ylittää seitsemän (7) kalenteripäivää, Kohde varastoidaan Ostajan kustannuksella ja riskillä. Jos Kohdetta säilytetään Bukowskisin omissa toimitiloissa, Bukowskisilla on oikeus veloittaa voittaneen tarjouksen tekohetkellä voimassa olleen hinnaston mukainen säilytysmaksu. Bukowskisilla on myös oikeus luovuttaa Kohde valitsemalleen ulkopuoliselle varastointi- tai huolintayhtiölle eli kolmannelle osapuolelle kuljetettavaksi/varastoitavaksi, ja tällöin kuljetus- ja varastointikustannukset veloitetaan kokonaisuudessaan Ostajalta. Saadessaan tiedon näistä Ehdoista Ostaja hyväksyy nimenomaisesti säilytystä koskevat ehdot ja sitoutuu maksamaan säilytysmaksun ja/tai kolmannen osapuolen toteuttamasta kuljetuksesta ja varastoinnista aiheutuneet kustannukset.

11.5 Mikäli Ostaja hyödyntää kohdan 9 mukaista peruuttamisoikeuttaan, Ostaja on siten velvollinen maksamaan kohdan 12.4 mukaisesta seitsemän (7) kalenteripäivää ylittävästä varastoinnista aiheutuneet kustannukset. Saadessaan tiedon näistä Ehdoista Ostaja on tietoinen siitä, että Bukowskisilla on erityinen intressi päästä eroon Kohteesta, kun se on myyty.

11.6 Bukowskis pidättää oikeuden purkaa kauppa, mikäli Ostaja jättää Kohteen noutamatta. Mikäli Ostaja maksaa mutta ei nouda Kohdetta seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa (pois lukien se päivä, jona huutokauppa päättyi tai Kohde myytiin kiinteällä hinnalla), Bukowskis lähettää muistutuksen, johon sisältyy kehotus noutaa Kohde sekä maininta, että muussa tapauksessa kauppa puretaan kahdenkymmenenkahdeksan (28) kalenteripäivän kuluttua huutokaupan päättymisestä tai Kohteen myynnistä. Kaupan purkautuessa Ostajalla on oikeus saada takaisin Bukowskisille maksamansa suoritus, josta on vähennetty yllä mainitut säilytyskustannukset ja/tai kuljetuskustannukset ja kolmannen osapuolen säilytyskustannukset.

11.7 Ellei Ostaja nouda Kohdetta kolmen (3) kuukauden kuluessa noutopyynnöstä, Bukowskisilla on oikeus myydä Kohde elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain mukaisesti (Ruotsissa lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats, 1985:982, Suomessa 1988/688). Myyntihinnasta suoritetaan ensisijaisesti myynnistä aiheutuneet kustannukset sekä ulkoisen varastointi-/huolintayhtiön saatavat ja sen jälkeen Bukowskisin erääntyneet saatavat Ostajalta. Mahdollinen ylijäämä tilitetään Ostajalle. Heti, kun Kohde on noudettu Bukowskisilta, riski ja vastuu Kohteesta siirtyvät Ostajalle.

12. KUVIEN KÄYTTÖOIKEUS
Bukowskisilla on oikeus valokuvata tai muulla tavoin jäljentää Kohteita painotuotteita, mainoksia tai muita aineistoja varten. Valokuvat ja muut jäljennökset ovat Bukowskisin omaisuutta ja niitä voidaan käyttää tarkoituksiin, jotka eivät liity myyntitoimeksiantoon.

13. VIENTILUPA
Ruotsin kulttuuriympäristölain (kulturmiljölag, 1988:950) mukaan tiettyjen vanhojen ruotsalaisten ja ulkomaisten kulttuuriesineiden maastavienti Ruotsista on luvanvaraista. Suomen kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain (933/2016) mukaan kulttuuriesineiden maastavienti Suomesta muihin EU jäsenvaltioihin on luvanvaraista. Lisäksi kulttuuriesineiden maastaviennistä Euroopan unionin ulkopuolelle säädetään kulttuuriesineiden viennistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 116/2009. Ostaja yksin vastaa tähän lainsäädäntöön liittyvien mahdollisesti tarvittavien lupien hankkimisesta ja kaikista tästä aiheutuvista ja tähän liittyvistä kustannuksista, eikä Bukowskisilla ole mitään vastuuta vientilupiin liittyvistä asioista. Luvat myöntää Suomessa Museovirasto ja Ruotsissa Riksantikvarieämbetet.

14. FORCE MAJEURE JA VASTUUNRAJOITUS
Jos Bukowskisin tai Bukowskisin alihankkijan näiden Ehtojen mukaisten velvoitteiden toteuttaminen estyy tai viivästyy force majeure -tapahtuman vuoksi, Bukowskis vapautuu vahingonkorvausvastuusta ja muista seurauksista sillä edellytyksellä, että Bukowskis ilmoittaa tilanteesta Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa. Velvoite on toteutettava sovitulla tavalla heti, kun este poistuu. Force majeure -tapahtumaksi katsotaan Bukowskisista riippumaton ennakoimaton tilanne, kuten luonnonkatastrofi, tulipalo, tulva, sota, sodan kaltainen tapahtuma, vallankumous, konfiskaatio, takavarikko, ydintapahtuma, terrorismi/terrori-isku, uusi tai muuttunut lainsäädäntö, viranomaisten toimenpide tai työriita. Ostajalla on oikeus purkaa kauppasopimus, jos Bukowskis ei ole pystynyt täyttämään ehtojen mukaisia velvoitteitaan kolmen (3) kuukauden kuluessa tässä kohdassa mainittujen force majeure -olosuhteiden vuoksi.

15. HENKILÖTIEDOT, RAHANPESU YM.
15.1. Bukowskis noudattaa Ruotsin EU:n tietosuoja-asetusta täydentävistä määräyksistä annettua lakia (lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 2018:218), Suomen henkilötietolakia (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaarta (917/2014) sekä EU:n tietosuoja-asetusta (2016/679). Bukowski Auktioner AB, rek.nro 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, sähköposti: info@bukowskis.com, puhelin: +46 8-614 08 00, on rekisterinpitäjä tiedoista, jotka Asiakas antaa Bukowskisille.

15.2 Bukowskisin palvelujen yhteydessä tai muuten Bukowskisiin liittyvän sopimussuhteen puitteissa annettuja henkilötietoja, kuten nimiä, osoitteita, henkilötunnuksia, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita, käsitellään hallintotarkoituksissa ja Bukowskisin huutokauppatoimintaan liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi, hyvän palvelun mahdollistamiseksi sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Henkilötietoja saatetaan lisäksi käyttää markkinoiden ja asiakastietojen analysoimiseksi, tilastoihin sekä markkinointitarkoituksiin, kuten kohdistettuun mainontaan, hallinnollisiin viesteihin, tuotetarjouksiin, uutiskirjeisiin yms.

15.3 Henkilötietoja saatetaan päivittää ja täydentää yksityisten ja julkisten rekisterien avulla.

15.4 Henkilötietoja saatetaan mainituissa tarkoituksissa luovuttaa muille yhtiöille sekä yrityksille konsernissa, johon Bukowskis kuuluu ja joiden kanssa konserni tekee yhteistyötä.

15.5 Bukowskis noudattaa Ruotsin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisista toimista annettua lakia (lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2017:630) kaikessa toiminnassaan. Tämä lainsäädäntö perustuu velvoittaviin EU-direktiiveihin. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi Bukowskis saattaa joutua käsittelemään henkilöitä koskevia lisätietoja.

15.6 Asiakkaalla on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada kirjallista tietoa Bukowskisin rekisteröimistä henkilötiedoista ja näiden tietojen käsittelystä. Lisäksi Asiakkaalla on oikeus pyytää Asiakasta koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai poistamista. Henkilön, joka ei halua henkilötietojaan käytettävän suoramarkkinointitarkoituksiin, on tehtävä asiasta kirjallinen pyyntö Bukowskisille. Lisätietoja Bukowskisin harjoittamasta henkilötietojen käsittelystä on Bukowskisin tietosuojakäytännössä osoitteessa https://www.bukowskis.com/privacy.

16. VOIMASSAOLO
Näitä Ehtoja sovelletaan Asiakkaaseen tämän käyttäessä Palvelua ja ostaessa Palvelun kautta Kohteita siitä hetkestä alkaen, kun Asiakas on rekisteröitynyt Palveluun. Bukowskisilla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja ja hinnaston mukaisia hintoja ja maksuja milloin tahansa. Bukowskisilla on myös oikeus muuttaa maksuja tilapäisesti markkinointikampanjoiden yhteydessä. Muutokset julkistetaan verkko-osoitteessa www.bukowskis.com/legal, ja ne tulevat voimaan välittömästi.

17. SIIRTO
Bukowskisilla on oikeus siirtää Bukowskisin ja Ostajan välinen sopimus sekä esimerkiksi kaikki siihen liittyvät oikeutensa ja/tai velvollisuutensa tai osa niistä kolmannelle osapuolelle. Jos sopimus siirretään, Bukowskis ilmoittaa luovutuksen vastaanottajan Ostajalle verkkosivuston kautta tai sähköpostiviestillä. Jos Bukowskis luovuttaa käyttöehdot kolmannelle osapuolelle, tällä on oikeus tarjota sama Palvelu tai vastaavia palveluja toisessa verkkosivustossa. Asiakas ei voi siirtää käyttöehtoja eikä siihen liittyviä oikeuksiaan ja/tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

18. ERIKIELISET VERSIOT
Nämä yleiset ostoehdot on käännetty eri kielille (tällä hetkellä ruotsiksi, englanniksi ja suomeksi). Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, ruotsinkieliset Ehdot ratkaisevat.

19. VALITUKSET
Elleivät osapuolet pääse valitustilanteessa yhteisymmärrykseen, sinulla on EU:ssa asuvana kuluttajana mahdollisuus ottaa yhteyttä Suomessa Kuluttajariitalautakuntaan, www.kuluttajariita.fi ja Ruotsissa Allmänna reklamationsnämndeniin, www.arn.se tai Box 174, 101 23 Stockholm. Voit tehdä valituksen myös Euroopan komission verkkosivujen kautta.

20. RIITATAPAUKSET
Mahdolliset riitatapaukset, jotka koskevat Ruotsissa myyntiin vastaanotettuun Kohteeseen liittyvää sopimusta, ratkaistaan Ruotsin lain mukaisesti yleisessä tuomioistuimessa, ensisijaisesti Tukholman käräjäoikeudessa. Mahdolliset riitatapaukset, jotka koskevat Suomessa myyntiin vastaanotettuun Kohteeseen liittyvää sopimusta, ratkaistaan Suomen lain mukaisesti yleisessä tuomioistuimessa, ensisijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Bukowskisilla on myös oikeus haastaa Ostaja oikeuteen tämän kotipaikassa.