KÖPVILLKOR SLAGAUKTIONER

Gäller från 2019-01-02

1. TILLÄMPLIGHET
Dessa villkor gäller vid Bukowski Auktioner AB:s/Bukowski Oy Ab:s (”Bukowskis”) traditionella slagauktioner. Dessa villkor gäller inte vid auktioner av föremål som Bukowskis erbjuder genom sin elektroniska marknadsplats via internet där auktionerna genomförs elektroniskt. För undvikande av missförstånd, oaktat vad som anges i föregående mening gäller dessa villkor inropsuppdrag som lämnas via internet i enlighet med punkt 7 nedan (inropsuppdrag på plats eller via telefax eller på internet).

2. UTROPSPRISER
Ett föremåls (”Föremål”) utropspris är baserat på en marknadsanpassad värdering av Föremålet inför auktionen, men utgör inte en förutsägelse om försäljningspriset utan tjänar endast som vägledning för Köparen (”Köparen”). Köparen äger inte rätt att framställa något ekonomiskt krav gentemot Bukowskis med anledning av Bukowskis värdering av och/eller åsatt utropspris på ett Föremål. Det pris till vilket ett Föremål säljs kan väsentligt över- eller understiga utropspriset.

3. FÖREMÅLENS SKICK
Samtliga Föremål säljs i befintligt skick och i enlighet med texten i publiceringen av Föremålet. Det åligger Köparen att innan auktionen undersöka Föremålet och bedöma dess skick och beskaffenhet. Avbildning ska endast användas i identifieringssyfte. Bukowskis ansvarar inte för skada eller brister som inte framgår av sådan avbildning. Bukowskis förbehåller sig rätten att ändra beskrivning. Ändringar eller tillägg anslås eller meddelas vid auktionstillfället. Det åligger Köparen att innan auktionen undersöka Föremålet och bedöma dess skick och beskaffenhet. Publicerade uppgifter angående t.ex. upphovsman, äkthet, ålder, teknik, skick eller proveniens, liksom uppgift som Bukowskis lämnat i en konditionsrapport om Föremålets allmänna kondition, eventuella skador, lagningar m.m., tjänar endast som vägledning för Köparen vid dennes undersökning av Föremålet. Bukowskis ansvarar inte för att sådan uppgift varit felaktig såvida inte den felaktiga uppgiften lämnats av grov oaktsamhet. Bukowskis ansvarar inte för skada eller brister som inte framgår av sådan avbildning. Bukowskis svarar för att publicerade uppgifter, jämte ev. ändringar och tillägg, om ett Föremåls upphovsman överensstämmer med den allmänna uppfattningen vid tidpunkten för publicering. Bukowskis ansvarar inte för att sådana uppgifter varit felaktiga såvida inte de felaktiga uppgifterna lämnats av grov oaktsamhet. Bukowskis ansvarar inte heller för att den allmänna uppfattningen om ett Föremåls upphovsman, äkthet, ålder, teknik, skick eller proveniens ändras efter publicering. Bukowskis ansvarar inte för naturligt slitage, smärre skador och defekter, ev. uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä, klippta marger, fläckar och gulnader på grafiska blad. Ur och urverk säljs som konstföremål och Bukowskis svarar inte för att de fungerar tekniskt som tidmätare. Föremål säljs ibland med särskilt utlåtande/intyg från extern expertis. Att Föremål säljs med särskilt utlåtande/intyg från extern expertis utgör inte skäl för Köparen att inte fullgöra sina förpliktelser enligt dessa villkor.

4. ANSVAR FÖR FEL
Såvida inte annat följer av tvingande lag begränsas Bukowskis ansvar för fel i köpta Föremål till det följande. Om ett Föremål har ett fel eller brist som Bukowskis ansvarar för äger Bukowskis rätt att (i) avhjälpa/restaurera felet, (ii) ge Köparen ett prisavdrag som motsvarar felet (värdeersättningen ska beräknas med utgångspunkt i det slutliga priset för Föremålet, dvs. vad Köparen faktiskt har betalat för Föremålet exklusive provision, avgifter etc.) eller (iii) låta köpet återgå. Om det skulle uppstå oklarheter avseende Säljarens ägande- eller förfoganderätt till Föremålet, har såväl Bukowskis som Köparen rätt att häva köpet. Vid återgång eller hävning har Köparen endast rätt att återfå vad han har erlagt till Bukowskis i anledning av köpet mot återlämnande av Föremålet.
Bukowskis maximala ansvar för Föremålet är att återbetala vad som erlagts av Köparen, dvs. storleken på det vinnande budet eller det fasta priset jämte provision och mervärdesskatt samt eventuellt andra avgifter som betalats av Köparen i anledning av köpet. Köparen har inte rätt till någon ytterligare ersättning. Bukowskis ansvarar aldrig för direkta eller indirekta skador som Köparen kan drabbas av med undantag för om Bukowskis gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Köparen är skyldig att vidta skäliga och normala åtgärder för att förebygga, förhindra eller begränsa förlust eller skada.

5. REKLAMATION
Såvida inte annat följer av tvingande lag, ska Köparen reklamera eventuella fel omedelbart efter det att Köparen märkt eller borde ha märkt felet, dock senast:
(i) i omedelbart samband med upphämtning av Föremålet om Föremålet hämtas av Köparen (eller Köparens ombud) på något av Bukowskis utlämningsställen;
(ii) i omedelbart samband med mottagande av Föremålet om Köparen beställt hemleverans och Föremålet levereras till en av Köparen angiven leveransadress;
(iii) inom en (1) arbetsdag från upphämtande av Föremålet om Köparen beställt hemleverans och Föremålet levereras till ett postkontor eller annat tredje parts utlämningsställe.

Om den aktuella reklamationsfristen inte iakttas har Köparen inte rätt att åberopa aktuellt fel. Alla reklamationer ska ske skriftligen. Vid icke godkända reklamationer förvarar Bukowskis det returnerade Föremålet hos det mottagande kontoret för avhämtning av Köparen. Om Föremålet inte avhämtats inom sju (7) kalenderdagar debiteras Köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part i enlighet med villkoren i punkt 12 nedan.

6. BUDGIVNING VID NÄRVARO I AUKTIONSSALEN
Den som önskar delta i budgivning på en auktion ska dessförinnan kvittera ut en numrerad auktionsspade från Bukowskis. Härvid äger Bukowskis rätt att fritt pröva om auktionsspade ska lämnas ut samt även bestämma ev. övre gräns för total inropssumma. Utkvitterad auktionsspade kan återkallas under pågående auktion. Bud ska avges med tydlig röst eller tydligt tecken, exv. genom att hålla upp auktionsspade. Den som vid klubbslaget avgivit det högsta budet har ingått ett bindande avtal om köp och ska då uppvisa auktionsspaden för auktionskommissarien för registrering av inropet. Auktionsspaden ska återlämnas efter auktionen. Auktionskommissarien äger rätt att avgöra med vilket belopp som höjning av bud ska göras för att nytt bud ska anses föreligga. Vid lika bud beslutar auktionskommissarien om vilket bud som ska äga företräde till köp. Auktionskommissarien äger rätt att bortse från bud från viss budgivare samt även avgöra om budgivningen ska återupptas på grund av osäkerhet om sista bud. Auktionskommissarien beslutar ensam och slutligt i de tvister som kan uppkomma under auktionsförrättningen.

7. INROPSUPPDRAG PÅ PLATS ELLER VIA TELEFAX ELLER PÅ INTERNET
Bukowskis åtar sig kostnadsfritt inropsuppdrag för kunders räkning. Skriftliga inropsuppdrag kan lämnas på plats på Bukowskis eller via telefax +46 (0)8 611 46 74. Legitimationshandling ska uppvisas eller faxas liksom, i förekommande fall, befintligt kundnummer. Skriftliga inropsuppdrag ska vara Bukowskis kundtjänst tillhanda senast kl. 17.00 dagen före den auktionsdag som inropsuppdraget avser. Inropsuppdrag kan även lämnas via internet (www.bukowskis.com) på auktionsdagen intill en timme före auktionens början. För att lämna inropsuppdrag via internet krävs att kunden har ett registrerat konto hos Bukowskis.
Återkallelse eller ändring av inropsuppdrag ska ske skriftligt på det sätt och inom den tid som gäller för att lämna skriftligt inropsuppdrag. Återkallelse av inropsuppdrag lämnat via internet kan även ske via internet och då inom den tid som gäller för att lämna inropsuppdrag via internet. Bukowskis förbehåller sig rätten att bortse från inropsuppdrag om Bukowskis bedömer att uppdragsgivaren inte har betalningsförmåga för lämnat bud eller om erforderlig identifikation saknas för uppdragsgivaren. Bukowskis behandlar inropsuppdrag konfidentiellt och bjuder för uppdragsgivarens räkning så förmånligt som möjligt och högst till det pris som angivits på inropsuppdraget. Vid lika bud äger det först inkomna budet företräde till köp. Alternativa bud får endast avse två auktionsposter. Det ankommer på uppdragsgivaren att kontrollera om lämnat inropsuppdrag lett till köp. Auktionsresultat lämnas på internet www.bukowskis.com samt tillhandahålls hos Bukowskis. Köpare erhåller efter auktionen en skriftlig bekräftelse på köpet från Bukowskis. Uppdragsgivaren ansvarar för köp som kommer till stånd på grund av ett otydligt eller felaktigt inropsuppdrag. Lämnande av inropsuppdrag liksom återkallelse eller ändring av inropsuppdrag som sker via telefax eller på internet går på avsändarens risk. Bukowskis ansvarar inte för någon skada som kan drabba uppdragsgivaren om Bukowskis försummar att utföra inropsuppdrag.

8. TELEFONBUD
Bukowskis tillhandahåller möjlighet att delta i budgivning per telefon. Budgivare som önskar delta per telefon ska anmäla detta skriftligt via telefax +46 (0)8 611 46 74 till Bukowskis kundtjänst senast kl. 17.00 dagen före auktionen. I anmälan ska anges vilket eller vilka Föremål budgivningen ska avse samt vilket telefonnummer budgivaren kan nås på vid tiden för budgivningen. Till anmälan ska också faxas kopia på legitimationshandling samt, i förekommande fall, befintligt kundnummer. Denna service är begränsad till antalet tillgängliga telefonlinjer och om det är nödvändigt beslutar Bukowskis, efter eget val, om prioritetsordning för anmälda telefonbudgivare. Telefonbudgivning sker på budgivarens risk och Bukowskis kan ej hållas ansvarigt om budgivning oavsett orsak inte kommer till stånd. Budgivaren förbinder sig att bjuda upp till och med utrop. Budgivaren är medveten om och accepterar att det är förenat med vissa arbetsinsatser och kostnader för Bukowskis att ombesörja telefonbudgivning och att Bukowskis i förekommande fall kan tvingas prioritera mellan anmälda telefonbudgivare. Av nyss nämnda skäl äger Bukowskis rätt att debitera en fast avgift om 250SEK/25EUR inkl. moms om anmäld och av Bukowskis accepterad budgivare inte svarar på angivet telefonnummer vid avtalad tidpunkt.

9. INROPSAVGIFT
För avgifter se aktuell prislista.

10. FÖLJERÄTT (DROIT DE SUITE)
Enligt den svenska och finska upphovsrättslagen (Sverige 1960:729, Finland 404:1961) samt EG-direktiv 2001/84/EG tillkommer en avgift för följerätt vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Följerätt är en upphovsrättslig ersättning till konstnären (upphovsmannen) under dennes livstid och därefter till dennes arvingar under sjuttio år efter det år då konstnären avled. För beräkningsmodell för avgiften se aktuell prislista. Auktionsföremål som omfattas av följerätt är i publicering utmärkta med (d). Ändring avseende följerätt för ett Föremål anslås (ändringslista) eller meddelas inför auktionsförrättningen.

11. BETALNING
Betalning ska vara Bukowskis tillhanda inom 8 arbetsdagar efter auktionsdagen. Betalning kan göras till Bukowskis bankgiro med angivande av OCR-nummer eller till Bukowskis bankkonto. Betalning kan även göras i Bukowskis kassa med bank- eller kreditkort, med postväxel ställd till Bukowskis eller Köparen samt med svensk check. Eurocheckar eller utländska checkar accepteras ej. Bukowskis kan av säkerhetsskäl inte ta emot betalning med kontanta medel. Om betalning inte erlagts i rätt tid äger Bukowskis rätt att vidta en eller flera av följande åtgärder:
• Hålla fast vid köpet och kräva betalning;
• Debitera påminnelseavgift om 50SEK/5EUR;
• Debitera dröjsmålsränta med 2 % per månad;
• Häva köpet;
• Omförsälja Föremålet för Köparens räkning utan underrättelse. Bukowskis äger härvid rätt att bestämma utropspris samt huruvida acceptpris ska åsättas eller ej. Bukowskis äger vidare rätt att ur influtna medel tillgodogöra sig ersättning för samtliga fordringar som Bukowskis har gentemot Köparen jämte kostnader för omförsäljningen. Om det försäljningspris som uppnås vid omförsäljningen inte räcker till att täcka Bukowskis fordringar och kostnaden för omförsäljning ska Köparen erlägga mellanskillnaden. Efter avräkning kommer eventuellt överskjutande belopp att redovisas till Köparen.

12. AVHÄMTNING OCH VÅRD AV EJ AVHÄMTADE FÖREMÅL
Inköpta Föremål ska avhämtas inom åtta (8) arbetsdagar efter auktionsdagen. Innan utlämning av Föremål kan ske ska dock full betalning ha kommit Bukowskis tillhanda och vara synlig på Bukowskis bankkonto. För Föremål som ej avhämtats inom ovan nämnda tid och som Bukowskis då inte överlämnar till tredje man för fortsatt förvaring uttas en förvaringsavgift om 50 SEK/5 EUR inkl. moms per Föremål och dag. För möbler och andra skrymmande Föremål uttas dubbel förvaringsavgift. Förvaring sker på Köparens bekostnad och risk. Har Föremålet inte avhämtats inom den tid som anges ovan, ska Bukowskis för Köparens räkning vidta skäliga åtgärder för att vårda Föremålet. Bukowskis har även då rätt att med omsorg överlämna Föremålet till tredje man för fortsatt förvaring varefter Bukowskis vårdplikt upphör. Samtliga transport- och lagerkostnader som Bukowskis orsakas vid överlämning till tredje man för förvaring debiteras Köparen. Om Köparen så begär, kan Bukowskis ombesörja transport av Föremål till dess filialer i Göteborg, Malmö och Helsingfors. Transportavgift debiteras härvid enligt särskild prislista. Alla transporter av Föremål för Köparens räkning sker på Köparens bekostnad och på Köparens risk.
Om Köparen inte hämtar Föremålet inom tre (3) månader efter uppmaning, förbehåller sig Bukowskis även rätten att sälja Föremålet i enlighet med reglerna i lagen (1985:982) (Finland 1988/688) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Försäljningsersättningen ska i första hand gå till täckande av kostnaderna för försäljningen och externt lagrings-/speditionsföretags fordringar och därefter till täckande av Bukowskis förfallna fordringar på Köparen. Eventuellt överskott ska betalas ut till Köparen. Så snart Föremålet har avhämtats från Bukowskis övergår risken och ansvaret för Föremålet till Köparen.

13. SLUTPRISLISTA
Slutprislista efter en auktion tillhandahålls hos Bukowskis samt finns på internet www.bukowskis.com

14. BILDÅTERGIVNING
Bukowskis äger rätt att fotografera eller på annat sätt avbilda Föremål för trycksaker, annonser och annan dokumentation. Fotografier och andra avbildningar är Bukowskis egendom och kan användas för ändamål som inte har samband med försäljningsuppdraget.

15. EXPORTTILLSTÅND
Enligt kulturmiljölagen (1988:950) krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål specificerade i denna lag. Enligt finsk lag om begränsning av utförseln av kulturföremål (933/2016) krävs tillstånd för utförseln av kulturföremål från Finland till andra medlemsstater inom EU. För kulturföremål som ska föras ut ur EU krävs dessutom ett särskilt exporttillstånd enligt Rådets förordning (EG) nr 116/2009. Köparen ansvarar självständigt för eventuella tillstånd som krävs enligt denna lagstiftning och ska bära samtliga kostnader förenade härmed och Bukowskis har inget ansvar i detta avseende. Tillstånd söks i Finland via Museiverket, i Sverige via Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm. Bukowskis tillhandahåller ansökningsblanketter.

16. FORCE MAJEURE
Om Bukowskis eller Bukowskis underleverantör förhindras eller fördröjs att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor på grund av force majeure-händelse ska Bukowskis vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att Bukowskis inom skälig tid informerar Köparen om förhållandet. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Som force majeure-händelse avses oförutsedd omständighet som ligger utanför Bukowskis kontroll t.ex. naturkatastrof, eldsvåda, översvämning, krig, krigsliknande händelse, revolution, konfiskering, beslag, atomkärnprocess, terrorism/terrorhandling, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd eller arbetskonflikt. Köparen äger rätt att häva ett köpeavtal om Bukowskis inte kunnat fullgöra köpet inom tre (3) månader på grund av force majeure-händelse enligt denna punkt.

17. PERSONUPPGIFTER
Bukowskis lyder under bestämmelserna i den svenska lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218), den finska personuppgiftslagen (523/1999), den finska informationssamhällsbalken (917/2014) samt EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Bukowski Auktioner AB, orgnr. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, e-post: info@bukowskis.com, telefon: +46 8-614 08 00, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du som kund lämnar till Bukowskis. Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med Bukowskis tjänster eller i övrigt inom ramen för ett avtalsförhållande till Bukowskis, används för administration och fullgörelse av Bukowskis skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev, mm. Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom Bukowskikoncernen och till företag som koncernen samarbetar med. Du som kund har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Bukowskis har registrerat och hur dessa uppgifter används. Kunden har även rätt att begära att Bukowskis rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om kunden. Den som inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring ska skicka en skriftlig begäran om detta till Bukowskis.
För mer information om Bukowskis hantering av personuppgifter se Bukowskis integritetspolicy https://www.bukowskis.com/sv/privacy.

18. OLIKA SPRÅKVERSIONER
Dessa allmänna användar- och köpevillkor har översatts till andra språk (för närvarande svenska, engelska och finska). Vid eventuella skillnader mellan olika språkversioner har den svenska versionen av villkoren företräde.

19. KLAGOMÅL
Vid klagomål där parterna inte lyckas komma överens har du som konsument bosatt inom EU möjlighet att i Finland vända dig till Konsumenttvistenämnden, www.kuluttajariita.fi/sv och i Sverige till Allmänna reklamations-nämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda EU-kommissionens plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats.

20. TVIST
Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende föremål som upptagits till försäljning i Sverige ska avgöras enligt svensk lag och vid allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans. Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende föremål som upptagits till försäljning i Finland ska avgöras enligt finsk lag och vid allmän domstol i Finland med Helsingfors tingsrätt som första instans.