Kan inte nå servern

Köpvillkor Live auktioner

Gäller från 2023-01-01

1. INLEDNING OCH TILLÄMPLIGHET
1.1 Dessa villkor gäller vid Bukowski Auktioner AB:s/Bukowski Oy Ab:s (”Bukowskis”) Live auktioner. Dessa villkor gäller inte vid onlineauktioner av föremål som Bukowskis erbjuder genom sin elektroniska marknadsplats via internet där auktionerna genomförs elektroniskt. För undvikande av missförstånd; oaktat vad som anges i föregående mening gäller dessa villkor inropsuppdrag som lämnas via Bukowskis onlinetjänst i enlighet med avsnitt 5 nedan (Inropsuppdrag).

1.2 Bukowskis agerar som kommissionär vilket innebär att ägaren (”Säljaren”) av föremål (”Föremål”) ger Bukowskis i uppdrag att i eget namn men för Säljarens räkning sälja Föremål. Undantagsvis kan Bukowskis sälja Föremål för egen räkning som Bukowskis är ägare till, t.ex. efter återtagande inom ramen för auktionsprocessen.

1.3 Utöver vad som framgår av tvingande lagstiftning ska dessa villkor, prislistan och övriga policies som Bukowskis publicerar uttömmande reglera vad som gäller vid registrering och deltagande vid auktion samt köp av Föremål.

2. REGISTRERING
2.1 En kund (”Kunden” eller ”Köparen”) som vill delta vid Live auktion är skyldig att lämna de uppgifter Bukowskis begär för registrering. Kunden ska ange korrekta och fullständiga person- och kontaktuppgifter och ansvarar för att hålla informationen uppdaterad från tid till annan.

2.2 Om en juridisk person registreras som Kund ska registreringen göras av en behörig företrädare eller befullmäktigat ombud som har rätt att binda företaget till dessa villkor och som även ska anges som kontaktperson för det aktuella företaget.

2.3 Genom registreringen accepterar Kunden villkoren och att vara bunden av villkoren och övriga instruktioner som ges.

2.4 Följande personer/Kunder har inte rätt att delta vid auktion: (i) personer som är under 18 år, (ii) personer som saknar rättshandlingsförmåga eller (iii) Kunder som stängts av temporärt eller permanent.

2.5 Bukowskis skyddar lagrade personuppgifter. Bukowskis kan komma att kontrollera riktigheten av den information som Köparen lämnat vid registrering eller senare, t.ex. genom användning av olika tekniska verktyg eller genom sökning i tredjepartsregister. Vad gäller användning av personuppgifter se avsnitt 19 nedan.

3. DELTAGANDE VID AUKTION
3.1 För att få delta vid Bukowskis Live auktioner krävs ett särskilt godkännande från Bukowskis. Bukowskis har rätt att ytterligare begränsa rätten till budgivning, t.ex. genom att ange budgränser eller begära deposition för vissa Föremål.

3.2 Bukowskis ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma för att Kunden inte kan få tillgång till auktionen t.ex. för att lägga ett bud på ett Föremål.

3.3 Bukowskis har rätt att stänga av Kunder och deras konton från att delta vid auktion. Detta kan bland annat innefatta Kunder som: (i) inte följer dessa villkor; (ii) har förfallen obetald skuld till Bukowskis; (iii) inte hämtat ut köpt Föremål eller (iv) Bukowskis bedömer t.ex. missbrukar ångerrätten vid onlineauktioner. En Kund som har stängts av har inte rätt att omregistrera sig. En Kund som har stängts av är fortfarande skyldig att fullgöra samtliga förpliktelser gentemot Bukowskis som uppstått före eller i samband med avstängningen.

4. FÖREMÅLENS BESKRIVNING/UTROPSPRISER
4.1 Samtliga Föremål säljs i befintligt skick och i enlighet med texten i publiceringen av Föremålet. Avbildning ska endast användas i identifieringssyfte. Bukowskis ansvarar inte för skada eller brister som inte framgår av sådan avbildning.

4.2 Ett Föremåls utropspris är baserat på en marknadsanpassad värdering av Föremålet inför auktionen, men utgör inte en förutsägelse om försäljningspriset utan en bedömning och tjänar endast som vägledning för Köparen. Köparen äger inte rätt att framställa något krav gentemot Bukowskis med anledning av Bukowskis värdering av och/eller åsatt utropspris på ett Föremål. Det pris till vilket ett Föremål slutligen säljs kan väsentligt över- eller understiga utropspriset.

4.3 Bukowskis förbehåller sig rätten att ändra beskrivning och/eller utropspris. Ändringar eller tillägg anslås eller meddelas vid auktionstillfället.

4.4 Det åligger Köparen att före auktionen undersöka Föremålet och bedöma dess skick och beskaffenhet. Publicerade uppgifter angående t.ex. upphovsman, äkthet, ålder, teknik, skick eller proveniens tjänar endast som vägledning för Köparen vid dennes egen undersökning av Föremålet. Bukowskis svarar endast för att publicerade uppgifter, jämte eventuella ändringar och tillägg, om ett Föremåls upphovsman, äkthet, ålder, teknik, skick eller proveniens överensstämmer med den allmänna uppfattningen vid tidpunkten för publicering. Bukowskis ansvarar inte för om sådan allmän uppfattning ändras efter publicering. Bukowskis ansvarar vidare inte för naturligt slitage eller smärre skador och defekter såsom eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä, klippta marger, fläckar eller gulnader på grafiska blad. Ur och urverk säljs som konstföremål och Bukowskis svarar inte för att de fungerar tekniskt som tidmätare. Bukowskis ansvarar heller inte för funktionen hos motorfordon, mekaniska, el- eller batteridrivna Föremål.

4.5 Bukowskis har rätt, men inte skyldighet, att lämna en särskild skriftlig konditionsrapport om ett Föremåls allmänna kondition och eventuella skador, lagningar m.m. Uppgift som Bukowskis lämnat i en konditionsrapport befriar inte Köparen från dennes egen undersökningsplikt och tjänar endast som vägledning för Köparen vid dennes undersökning och bedömning av Föremålet.

4.6 Föremål säljs ibland med särskilt utlåtande/intyg från extern expertis. Att Föremål säljs med särskilt utlåtande/intyg från extern expertis utgör inte skäl för Köparen att inte fullgöra sin undersökningsplikt och övriga förpliktelser enligt dessa villkor.

4.7 Bukowskis ansvar för felaktigheter (se även avsnitt 13 nedan) begränsas under alla förhållanden till de fall där en felaktig och/eller utelämnad uppgift är väsentlig. Bukowskis ansvar gäller enbart i förhållande till Köparen och är under alla förhållanden begränsat till 10 000 000 SEK.

5. INROPSUPPDRAG
5.1 Bukowskis åtar sig kostnadsfritt inropsuppdrag för Kunders räkning. Skriftliga inropsuppdrag kan lämnas på plats hos Bukowskis då legitimationshandling ska uppvisas. Skriftliga inropsuppdrag ska vara Bukowskis tillhanda senast kl. 17.00 dagen före den auktionsdag som inropsuppdraget avser. Inropsuppdrag kan även lämnas via Bukowskis onlinetjänst på auktionsdagen intill 15 minuter före den planerade tiden för Föremålets avslut. För att lämna inropsuppdrag via Bukowskis onlinetjänst krävs att Kunden är godkänd för budgivning på Live auktioner (se punkt 3.1).

5.2 Återkallelse eller ändring av inropsuppdrag ska ske skriftligt på det sätt och inom den tid som gäller för att lämna skriftligt inropsuppdrag. Återkallelse av inropsuppdrag lämnat via Bukowskis onlinetjänst kan även ske via onlinetjänsten och då inom den tid som gäller för att lämna inropsuppdrag där.

5.3 Bukowskis förbehåller sig rätten att bortse från inropsuppdrag om Bukowskis bedömer att Kunden inte har betalningsförmåga för lämnat bud eller om erforderlig identifikation saknas för Kunden.

5.4 Bukowskis behandlar inropsuppdrag konfidentiellt och bjuder för Kundens räkning så förmånligt som möjligt och högst till det pris som angivits i inropsuppdraget.

5.5 Vid lika bud äger det först inkomna budet företräde till köp.

5.6 Det ankommer på Kunden att kontrollera om lämnat inropsuppdrag lett till köp. Auktionsresultat lämnas på www.bukowskis.com samt tillhandahålls hos Bukowskis.

5.7 Lämnande av inropsuppdrag liksom återkallelse eller ändring av inropsuppdrag som sker via Bukowskis onlinetjänst går på avsändarens risk.

5.8 Bukowskis ansvarar inte för någon skada som kan drabba Kunden om Bukowskis försummar att utföra inropsuppdrag.

6. BUDGIVNING VID NÄRVARO I AUKTIONSSALEN
6.1 Den som önskar delta i budgivning på en Live auktion ska dessförinnan kvittera ut en numrerad auktionsspade från Bukowskis. Härvid äger Bukowskis rätt att fritt pröva om auktionsspade ska lämnas ut samt även bestämma eventuell övre gräns för total inropssumma. Utkvitterad auktionsspade kan återkallas under pågående auktion.

6.2 Bud ska avges med tydlig röst eller tydligt tecken, exempelvis genom att hålla upp auktionsspade.

6.3 Den som vid klubbslaget avgivit det högsta budet har ingått ett bindande avtal om köp och ska då uppvisa auktionsspaden för auktionskommissarien för registrering av inropet. Auktionsspaden ska återlämnas efter auktionen.

6.4 Auktionskommissarien äger rätt att avgöra med vilket belopp som höjning av bud ska göras för att nytt bud ska anses föreligga. Vid lika bud beslutar auktionskommissarien om vilket bud som ska äga företräde till köp. Auktionskommissarien äger rätt att bortse från bud från viss budgivare samt även avgöra om budgivningen ska återupptas på grund av osäkerhet om sista bud. Auktionskommissarien beslutar ensam och slutligt i de tvister som kan uppkomma under auktionsförrättningen.

7. BUDGIVNING VIA TELEFON
7.1 Bukowskis tillhandahåller möjlighet för registrerade och godkända Kunder att delta i budgivning via telefon. Kund som önskar delta via telefon ska anmäla detta till Bukowskis senast kl. 17.00 dagen före auktionen i enlighet med instruktionerna på www.bukowskis.com. I anmälan ska anges vilket eller vilka Föremål budgivningen ska avse samt vilket telefonnummer Kunden kan nås på vid tiden för budgivningen.

7.2 Telefonbudgivning sker på budgivarens risk och Bukowskis kan ej hållas ansvarigt om budgivning oavsett orsak inte kommer till stånd.

7.3 Budgivaren förbinder sig att bjuda upp till och med lägsta utrop.

7.4 Denna service genom telefonbudgivning är begränsad till antalet tillgängliga telefonlinjer och om det är nödvändigt beslutar Bukowskis, efter eget val, om prioritetsordning för anmälda telefonbudgivare.

8. BUDGIVNING VIA BUKOWSKIS ONLINETJÄNST
8.1 Bukowskis tillhandahåller möjlighet att delta i budgivning via Bukowskis onlinetjänst i realtid (“Onlinebudgivning”). Kunder som önskar delta via denna tjänst måste ha ett konto registrerat och vara godkända för budgivning på Live auktion (se punkt 3.1).

8.2 Onlinebudgivning sker på Kundens egen risk och Bukowskis kan ej hållas ansvarigt om Onlinebudgivning, oavsett orsak, ej fungerar för Kunden vid auktionstillfället.

8.3 Vid Onlinebudgivning kan fördröjningar förekomma som medför att en budgivning avslutas innan ett bud via onlinetjänsten (“Onlinebud”) registrerats av auktionskommissarien. I dessa fall äger auktionskommissarien både rätt att bortse från det sent inkomna Onlinebudet, eller återuppta budgivningen och acceptera det sent inkomna Onlinebudet, beroende på den bedömning av tidpunkten för budet som auktionskommissarien själv gör.

8.4 Budgivning på Live auktion via Bukowskis onlinetjänst medför inte ångerrätt på vunna föremål, utan alla bud är bindande (se avsnitt 11).

9. PROVISION, AVGIFTER OCH BETALNING
9.1 Föremål som tagits emot för försäljning i Sverige värderas, säljs och betalas i SEK. Alla avgifter som tillkommer för dessa Föremål anges och ska betalas i SEK.

9.2 Köpare erhåller efter auktionen bekräftelse på köpet från Bukowskis via e-post eller på annat sätt. Kunden ansvarar för köp som kommer till stånd på grund av ett otydligt eller felaktigt inropsuppdrag.

9.3 Utöver priset (det vinnande budet) som ska erläggas för varje enskilt Föremål ska Köparen betala den provision och de avgifter som anges i den prislista som gäller när det vinnande budet lades eller då försäljningen för ett fast pris genomfördes. Vidare tillkommer ersättning som ska betalas för upphovsmannens följerätt, se vidare nedan under avsnitt 10.

9.4 Köparen ska inom åtta (8) arbetsdagar efter auktionsdagen till Bukowskis erlägga full ersättning för Föremålet vilket motsvarar (i) det vinnande budet eller det fasta priset, (ii) provision till Bukowskis, (iii) eventuell ersättning enligt följerätten, och (iv) moms, övriga avgifter och eventuella skatter som är relaterade till köpet och inropet och som framgår av den prislista som gäller när det vinnande budet lades (”Full Ersättning”). Bukowskis har rätt att neka tredjemansbetalningar, dvs. betalning från någon annan än Köparen.

9.5 Bukowskis håller erhållna betalningar avskilda på klientmedelskonto i enlighet med lagen om redovisningsmedel.

9.6 Om Full Ersättning inte erlagts inom åtta (8) arbetsdagar efter auktionens slut har Bukowskis rätt att kräva att köpet fullgörs och kräva dröjsmålsränta enligt svenska räntelagen/finska räntelagen samt en påminnelseavgift. Om Full Ersättning inte erlagts inom fjorton (14) dagar efter auktionens slut har Bukowskis även rätt att häva köpet varvid Föremålet återgår till Säljaren. Bukowskis har också rätt att omförsälja Föremålet för Köparens räkning utan underrättelse. Bukowskis äger härvid rätt att bestämma utropspris samt huruvida acceptpris ska åsättas eller ej. Bukowskis har rätt att ur influtna medel tillgodogöra sig ersättning för samtliga fordringar som Bukowskis har gentemot Köparen jämte kostnader för omförsäljningen. Om det försäljningspris som uppnås vid omförsäljningen inte räcker till att täcka Bukowskis fordringar och kostnaden för omförsäljning ska Köparen erlägga mellanskillnaden. Efter avräkning kommer eventuellt överskjutande belopp att redovisas till Köparen.

9.7 Om Full Ersättning inte erläggs kan även Säljaren komma att ställa krav mot Köparen.

10. FÖLJERÄTT (DROIT DE SUITE)
Enligt den svenska och finska upphovsrättslagen (Sverige 1960:729, Finland 404:1961) samt EG-direktiv 2001/84/EG tillkommer en avgift för följerätt vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Följerätt är en upphovsrättslig ersättning till konstnären (upphovsmannen) under dennes livstid och därefter till dennes arvingar under sjuttio år efter det år då konstnären avled. Ersättningen beräknas som en procentuell andel av det vinnande budet. Procentsatsen varierar beroende på storleken av försäljningspriset. För beräkningsmodell för avgiften se aktuell prislista. Auktionsföremål som omfattas av följerätt är i publicering utmärkta med (d). Ändring avseende följerätt för ett Föremål anslås (ändringslista) eller meddelas inför auktionsförrättningen.

11. DISTANSAVTALSLAGEN
Enligt 2 kap. 11 § p. 10 i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller inte ångerrätt vid avtal som ”ingås vid en auktion, om det är möjligt att delta i auktionen även på ett annat sätt än genom att använda ett medel för distanskommunikation”. Föremål inropade på Live auktion omfattas således inte av ångerrätten.

12. REKLAMATION
12.1 Såvida inte annat följer av tvingande lag, ska Köparen reklamera eventuella fel omedelbart efter det att Köparen märkt eller borde ha märkt felet, dock senast: (i) i omedelbart samband med upphämtning av Föremålet om Föremålet hämtas av Köparen (eller Köparens ombud) på något av Bukowskis utlämningsställen; (ii) i omedelbart samband med mottagande av Föremålet om Köparen beställt hemleverans och Föremålet levereras till en av Köparen angiven leveransadress;(iii) inom en (1) arbetsdag från upphämtande av Föremålet om Köparen beställt hemleverans och Föremålet levereras till ett postkontor eller annat tredje parts utlämningsställe.

12.2 Om den aktuella reklamationsfristen inte iakttas har Köparen inte rätt att åberopa aktuellt fel. Alla reklamationer ska ske skriftligen. Reklamation har påbörjats först när Bukowskis skriftligen bekräftat mottagandet av reklamationen. Under alla förhållanden måste en reklamation ske inom tre (3) år och två (2) månader från mottagandet av Föremålet (om Köparen är konsument).

12.3 Vid icke godkända reklamationer förvarar Bukowskis det returnerade Föremålet hos det mottagande kontoret för avhämtning av Köparen. Om Föremålet inte avhämtats inom sju (7) dagar debiteras Köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part i enlighet med villkoren i avsnitt 14 nedan.

13. ANSVAR FÖR FEL
13.1 Såvida inte annat följer av tvingande lag begränsas Bukowskis ansvar för fel i köpta Föremål till det följande. Om ett Föremål har ett fel eller en brist som Bukowskis ansvarar för äger Bukowskis rätt att (i) avhjälpa/restaurera felet, (ii) ge Köparen ett prisavdrag som motsvarar felet (värdeersättningen ska beräknas med utgångspunkt i det slutliga priset för Föremålet, dvs. vad Köparen faktiskt har betalat för Föremålet exklusive provision, avgifter etc.) eller (iii) låta köpet återgå.

13.2 Om det skulle uppstå oklarheter avseende Säljarens ägande- eller förfoganderätt till Föremålet, har såväl Bukowskis som Köparen rätt att häva köpet.

13.3 Vid återgång eller hävning har Köparen endast rätt att återfå vad Köparen har erlagt till Bukowskis i anledning av köpet mot återlämnande av Föremålet.13.4 Bukowskis maximala ansvar för Föremålet är att återbetala vad som erlagts av Köparen, dvs. storleken på det vinnande budet eller det fasta priset jämte provision och mervärdesskatt samt eventuellt andra avgifter som betalats av Köparen i anledning av köpet. Köparen har inte rätt till någon ytterligare ersättning. Bukowskis ansvarar aldrig för direkta eller indirekta skador såsom t.ex. ombudskostnader som Köparen kan drabbas av med undantag för om Bukowskis gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Köparen är skyldig att vidta skäliga och normala åtgärder för att förebygga, förhindra eller begränsa förlust eller skada.

14. AVHÄMTNING OCH EJ AVHÄMTADE FÖREMÅL
14.1 Inköpta Föremål ska avhämtas inom åtta (8) arbetsdagar efter auktionsdagen. Innan utlämning av Föremål kan ske ska dock full betalning ha kommit Bukowskis tillhanda och vara synlig på Bukowskis bankkonto.

14.2 För Föremål som ej avhämtats inom ovan nämnda tid och som Bukowskis då inte överlämnar till tredje man för fortsatt förvaring uttas en förvaringsavgift i enlighet med vad som anges i prislistan som gällde när det vinnande budet lades. För möbler och andra skrymmande Föremål uttas dubbel förvaringsavgift. Förvaring sker på Köparens bekostnad och risk. Har Föremålet inte avhämtats inom den tid som anges ovan, ska Bukowskis för Köparens räkning vidta skäliga åtgärder för att vårda Föremålet. Bukowskis har även då rätt att med omsorg överlämna Föremålet till tredje man för fortsatt förvaring varefter Bukowskis vårdplikt upphör. Samtliga transport- och lagerkostnader som Bukowskis orsakas vid överlämning till tredje man för förvaring debiteras Köparen. Om Köparen så begär, kan Bukowskis ombesörja transport av Föremål till dess filialer i Göteborg, Malmö och Helsingfors. Transportavgift debiteras härvid enligt särskild prislista. Alla transporter av Föremål för Köparens räkning sker på Köparens bekostnad och på Köparens risk.

14.3 Om Köparen inte hämtar Föremålet inom tre (3) månader efter uppmaning, förbehåller sig Bukowskis även rätten att sälja Föremålet i enlighet med reglerna i lagen (1985:982) (Finland 1988/688) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Försäljningsersättningen ska i första hand gå till täckande av kostnaderna för försäljningen, interna förvaringsavgifter och externt lagrings-/speditionsföretags fordringar och därefter till täckande av Bukowskis förfallna fordringar på Köparen. Eventuellt överskott ska betalas ut till Köparen. Så snart Föremålet har avhämtats från Bukowskis övergår risken och ansvaret för Föremålet till Köparen.

15. SLUTPRISLISTA
Slutprislista efter en auktion tillhandahålls hos Bukowskis och finns på www.bukowskis.com.

16. BILDÅTERGIVNING
Bukowskis äger rätt att fotografera eller på annat sätt avbilda Föremål för trycksaker, annonser och annan dokumentation. Fotografier och andra avbildningar är Bukowskis egendom och kan användas för ändamål som inte har samband med försäljningsuppdraget.

17. EXPORTTILLSTÅND
Enligt kulturmiljölagen (1988:950) krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål specificerade i denna lag. Enligt finsk lag om begränsning av utförseln av kulturföremål (933/2016) krävs tillstånd för utförseln av kulturföremål från Finland till andra medlemsstater inom EU. För kulturföremål som ska föras ut ur EU kan det även krävas en särskild exportlicens enligt Rådets förordning nr 116/2009. Köparen ansvarar självständigt för eventuella tillstånd som krävs enligt denna lagstiftning och ska bära samtliga kostnader förenade härmed och Bukowskis har inget ansvar i detta avseende. Tillstånd söks i Finland via Museiverket och i Sverige via Riksantikvarieämbetet.

18. FORCE MAJEURE OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Om Bukowskis eller Bukowskis underleverantör förhindras eller fördröjs att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor på grund av force majeure-händelse ska Bukowskis vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att Bukowskis inom skälig tid informerar Köparen om förhållandet. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Som force majeure-händelse avses oförutsedd omständighet som ligger utanför Bukowskis kontroll t.ex. naturkatastrof, eldsvåda, översvämning, krig, krigsliknande händelse, revolution, konfiskering, beslag, atomkärnprocess, terrorism/terrorhandling, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd eller arbetskonflikt. Köparen äger rätt att häva ett köpeavtal om Bukowskis inte kunnat fullgöra köpet inom tre (3) månader på grund av force majeure-händelse enligt detta avsnitt.

19. PERSONUPPGIFTER, PENNINGTVÄTT M.M.
19.1 Bukowskis lyder under bestämmelserna i den svenska lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218), den finska dataskyddslagen (1050/2018) samt EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Bukowski Auktioner AB, org.nr. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, e-post: info@bukowskis.com, telefon: +46 8-614 08 00, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du som Kund lämnar till Bukowskis.

19.2 Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med Bukowskis tjänster eller i övrigt inom ramen för ett avtalsförhållande till Bukowskis, används för administration och fullgörelse av Bukowskis skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev m.m.

19.3 Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.

19.4 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom den koncern som Bukowskis ingår i och till företag som koncernen samarbetar med.

19.5 Bukowskis tillämpar lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i all sin verksamhet. Denna lagstiftning bygger på tvingande EU-direktiv. Ytterligare personuppgifter kan som en följd av detta komma att behandlas av Bukowskis.

19.6 Du som Kund har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Bukowskis har registrerat och hur dessa uppgifter används. Kunden har även rätt att begära att Bukowskis rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om Kunden. Den som inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring ska skicka en skriftlig begäran om detta till Bukowskis. För mer information om Bukowskis hantering av personuppgifter se Bukowskis integritetspolicy www.bukowskis.com/privacy.

20. GILTIGHETSTID
Dessa villkor gäller för Kunden så snart Kunden har registrerat sig. Bukowskis har rätt att från tid till annan ändra dessa villkor inklusive priser och avgifter som framgår av prislistan. Bukowskis har även rätt att tillfälligt ändra avgifter i samband med marknadsföringskampanjer. Ändringar publiceras på www.bukowskis.com/legal och gäller omedelbart.

21. ÖVERLÅTELSE
Bukowskis har rätt att överlåta avtal som ingåtts mellan Bukowskis och Köparen inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. Om avtal överlåts kommer Bukowskis att meddela Köparen vem som har tagit över avtalet genom meddelande via e-postmeddelande. En Kund kan inte överlåta användarvillkoren eller därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man.

22. OLIKA SPRÅKVERSIONER
Dessa villkor har översatts till andra språk (för närvarande svenska, engelska och finska). Vid eventuella skillnader mellan olika språkversioner har den svenska versionen av villkoren företräde.

23. KONSUMENTSKYDDSLAGSTIFTNING
För det fall Köparen agerat i egenskap av konsument tillämpas villkoren i tvingande konsumentlagstiftning, t.ex. konsumentköplagen (2022:260) (i Finland konsumentskyddslagen (38/78)), istället för dessa villkor om och i den mån den tvingande lagstiftningen innebär villkor som är mer fördelaktiga för Köparen än dessa villkor.

24. KLAGOMÅL
Vid klagomål där parterna inte lyckas komma överens har du som konsument bosatt inom EU möjlighet att i Finland vända dig till Konsumenttvistenämnden, www.kuluttajariita.fi/sv och i Sverige till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda EU-kommissionens plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats.

25. TVIST
Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende föremål som upptagits till försäljning i Sverige ska avgöras enligt svensk lag och vid allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans. Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende föremål som upptagits till försäljning i Finland ska avgöras enligt finsk lag och vid allmän domstol i Finland med Helsingfors tingsrätt som första instans. Bukowskis har även rätt att söka Köparen vid domstol i dennes hemvist.