FÖRSÄLJNINGSVILLKOR SLAGAUKTIONER

Gäller från 2019-01-02

1. UPPDRAGETS ART OCH OMFATTNING
Bukowski Auktioner AB/Bukowski Oy Ab (”Bukowskis”) åtar sig att på nedan angivna villkor för Säljarens / Kommittentens räkning, nedan kallad Säljaren, på auktion försälja av Säljaren inlämnade föremål. Bukowskis har, om inte annat avtalats, frihet att försälja inlämnat objekt på den slagauktion som ger bästa resultatet eller då Bukowskis av olika skäl anser detta lämpligt. För undvikande av missförstånd, dessa villkor gäller inte vid onlineauktioner av föremål som Bukowskis erbjuder genom sin elektroniska marknadsplats via internet där auktionerna i sin helhet genomförs elektroniskt.

2. UNDERSÖKNING, UNDERRÄTTELSE OCH AVSÄGELSE
I samband med katalogiseringsarbetet undersöks de inlämnade föremålen närmare. Först efter sådan undersökning bestämmer Bukowskis om föremålen ska medtas vid auktionsförsäljningen. Bukowskis äger rätt att även vid senare tidpunkt, då föremålen publicerats, besluta att inte medta föremålen vid auktionsförsäljningen om tveksamhet uppkommer rörande föremåls äkthet, äganderätten till föremål eller annan enligt Bukowskis bedömning väsentlig omständighet. Om Bukowskis beslutar att inte medta föremålen ska Säljaren underrättas utan dröjsmål.

3. FÖRVARINGS- OCH FÖRSÄKRINGSANSVAR
Bukowskis håller från mottagandet av föremålen dessa försäkrade mot skada i samband med inbrott, brand och vattenskada samt försäkrade mot stöld och bräckage i Bukowskis utställningslokaler till ett värde motsvarande åsatt utropspris minus försäljningsavgifter om ej separat avtal om högre försäkringsvärde slutits, och, om utropspriset är angivet i intervall, till det lägre priset i intervallet. Skador på föremål orsakade av Bukowskis eller någon som Bukowskis svarar för ersätts om oaktsamhet föreligger från Bukowskis sida. Bukowskis uttar en administrations- och försäkringsavgift, se aktuell prislista. För smärre skador som kan uppstå på spegel- och tavelramar utan Bukowskis vållande, ansvaras ej. Bukowskis ansvarar ej heller för naturliga förändringar i levande material t.ex. sprickbildning i trä.

4. BESKRIVNING OCH UTROPSPRIS
Bukowskis bestämmer vilken beskrivning som ska ges föremålen samt vilket utropspris som ska åsättas desamma. Utropspriset ska sättas i överensstämmelse med god sed inom branschen. Med utropspris avses ej acceptpris (minimipris). För bestämmande av acceptpris se punkt 9. Det åligger Säljaren att hålla sig underrättad om under vilken beskrivning föremålen säljs samt vilket acceptpris och utropspris som sätts.

5. ÅTERKALLELSE AV FÖRSÄLJNINGSUPPDRAG
Återkallas ett försäljningsuppdrag ska Säljaren ersätta Bukowskis kostnader för expertisering, värdering och hantering av föremålen m.m. med ett belopp som motsvarar full säljarprovision baserat på utropspriset. Återkallelse av försäljningsuppdraget ska ske skriftligen. Säljaren äger inte i något fall rätt att utan medgivande från Bukowskis återkalla försäljningsuppdraget senare än femton (15) dagar före första dagen för auktionens hållande.

6. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER
Se aktuell prislista.

7. HANTERINGSAVGIFT
Enligt vad som framgår av punkt 9 nedan kan Säljaren lämna ett bevakningsuppdrag. Skulle sådan bevakning leda till återrop och skulle i punkt 9 nedan angiven efterförsäljning inte äga rum, äger Bukowskis rätt att för varje återropat föremål debitera en hanteringsavgift enligt aktuell prislista.

8. FOTOGRAFERINGSAVGIFT
Bukowskis bestämmer om inlämnade föremål ska avbildas vid publicering. För sådan avbildning debiteras Säljaren enligt aktuell prislista.

9. BEVAKNINGSUPPDRAG
Med bevakningsuppdrag avses att för Säljarens räkning bevaka att föremål inte säljs under överenskommet acceptpris. Bukowskis får dock, men är inte förpliktat att, sälja föremålet till pris som understiger sådant acceptpris, om Bukowskis reducerar sin provisionsersättning så att Säljarens nettoersättning för föremålet blir densamma som om försäljning hade skett till acceptpriset. Bukowskis åtar sig att för Säljarens räkning bevaka av denne inlämnade föremål förutsatt att Säljaren i god tid, senast sex (6) dagar före första auktionsdagen, skriftligen givit Bukowskis bevakningsuppdrag genom att meddela önskat acceptpris. Bevakning sker därefter upp till detta acceptpris respektive ett pris som ger Säljaren ovan nämnda nettoersättning. Om bevakningen leder till återrop debiteras en hanteringsavgift enligt punkt 7, om inte efterförsäljning äger rum enligt punkt 10 nedan.

10. AVHÄMTNING AV GODS
Vid återrop äger Bukowskis rätt, under en period om 30 dagar efter återropet, att utan Säljarens samtycke försöka efterförsälja det återropade föremålet. Sådan efterförsäljning får dock inte utan samtycke ske till pris som understiger ett i enlighet med punkt 9 ovan begärt acceptpris respektive ett pris som ger sådan nettoersättning som anges i punkt 9. Om Säljaren inte hämtar föremålen efter anmaning från Bukowskis att hämta föremålen inom en av Bukowskis angiven tid har Bukowskis rätt att ta ut förvaringsavgift enligt aktuell prislista eller inlämna föremålet för lagring hos valfritt externt lagrings-/speditionsföretag för transport/förvaring. För möbler och andra skrymmande föremål uttas dubbel förvaringsavgift. Föremålet försäkras och lagras härvid på Säljarens bekostnad och risk.
Bukowskis äger även rätt att skänka föremål som förblivit osålda till en välgörenhetsorganisation om följande förutsättningar är uppfyllda: i) ingen har lämnat något bud på föremålet, (ii) föremålet har inte haft ett ursprungligt utropspris som överstigit 1 500 kronor, (iii) föremålet har inte avhämtats eller begärts hemkört inom ovan föreskriven tid och (iv) Säljaren inte inom samma tid har meddelat Bukowskis att Säljaren kommer att hämta föremålet.
Skulle föremålet inte vara avhämtat inom tre (3) månader efter det att Säljaren har anmanats att hämta föremålet och anmaningen har upplyst om att föremålet annars kan komma att säljas efter tre (3) månader, har Bukowskis rätt att sälja föremålet i enlighet med reglerna i lag (Sverige 1985:982 och Finland 688/1988) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Försäljningslikviden ska i första hand gå till täckande av kostnaderna för försäljningen och externt lagrings-/speditionsföretags fordringar samt därefter till täckande av Bukowskis förfallna fordringar på Säljaren. Eventuellt överskott ska betalas ut till Säljaren.

11. REDOVISNING/UTBETALNING
Utbetalning sker 30 dagar efter auktionens avslutande under förutsättning att de försålda objekten är betalda samt under förutsättning att ingen reklamation har skett. Bukowskis har ingen skyldighet att vidta rättsliga åtgärder mot köpare för att få denne att fullgöra betalning. För den händelse en köpare inte betalar har Bukowskis rätt att, efter eget val, antingen häva köpet och försälja egendomen på nytt eller att häva köpet och återställa egendomen till Säljaren. Bukowskis har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen och svarar inte gentemot Säljaren för köparens fullgörande av köpet. Eventuell skadeståndstalan mot köpare som inte fullgör sin betalningsskyldighet förs därmed inte av Bukowskis utan att särskild överenskommelse träffas därom med Säljaren.

12. ANSVAR FÖR FEL
Säljaren erinras om att köparen kan komma att göra gällande fel i sålda objekt i enlighet med vad som framgår av Bukowskis Allmänna villkor för köpare och/eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning. Om Bukowskis gentemot köpare av föremål blir ansvarig för fel har Bukowskis rätt att ersätta köparen och kräva ersättning av Säljaren motsvarande värdet av Bukowskis felavhjälpande eller motsvarande de ersättningar som utgetts till köparen. Vidare ansvarar Säljaren för objektets äkthet. Skulle objektet exempelvis enligt Bukowskis bedömning utgöra en förfalskning har Bukowskis rätt att återbetala köparen och därefter kräva motsvarande ersättning av Säljaren.
Bukowskis har ensidigt rätt att flytta, avsluta eller ändra auktionslängd för en auktion på grund av tekniska eller andra omständigheter som Bukowskis anser nödvändiggör detta, oavsett om omständigheterna har legat inom Bukowskis kontroll.
Såvida inte annat följer av tvingande lag ansvarar Bukowskis aldrig för direkta eller indirekta skador som Säljaren kan drabbas av med undantag för om Bukowskis gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Säljaren är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förebygga, förhindra eller begränsa förlust eller skada.

15. PERSONUPPGIFTER, PENNINGTVÄTT M.M.

15.1 Bukowskis lyder under bestämmelserna i den svenska lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218), den finska personuppgiftslagen (523/1999), den finska informationssamhällsbalken (917/2014) samt EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Bukowski Auktioner AB, orgnr. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, e-post: info@bukowskis.com, telefon: +46 8-614 08 00, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du som Säljare lämnar till Bukowskis.

15.2 Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med Bukowskis tjänster eller i övrigt inom ramen för ett avtalsförhållande till Bukowskis, används för administration och fullgörelse av Bukowskis skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev, mm.

15.3 Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.

15.4 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom Bukowskikoncernen och till företag som koncernen samarbetar med.

15.5 Bukowskis tillämpar lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i all sin verksamhet. Denna lagstiftning bygger på tvingande EU-direktiv. Ytterligare personuppgifter kan som en följd av detta komma att behandlas av Bukowskis.

15.6 Säljaren har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Bukowskis har registrerat och hur dessa uppgifter används. Säljaren har även rätt att begära att Bukowskis rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om Säljaren. Den som inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring ska skicka en skriftlig begäran om detta till Bukowskis.
För mer information om Bukowskis hantering av personuppgifter se Bukowskis integritetspolicy https://www.bukowskis.com/sv/privacy.

16. OLIKA SPRÅKVERSIONER
Dessa allmänna försäljningsvillkor har översatts till andra språk (för närvarande svenska, engelska och finska). Vid eventuella skillnader mellan olika språkversioner har den svenska versionen av villkoren företräde.

17. KLAGOMÅL
Vid klagomål där parterna inte lyckas komma överens har du som konsument bosatt inom EU möjlighet att i Finland vända dig till Konsumenttvistenämnden, www.kuluttajariita.fi/sv och i Sverige till Allmänna reklamations¬nämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda EU-kommissionens plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats.

18. TVIST
Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende föremål som upptagits till försäljning i Sverige ska avgöras enligt svensk lag och vid allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans. Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende föremål som upptagits till försäljning i Finland ska avgöras enligt finsk lag och vid allmän domstol i Finland med Helsingfors tingsrätt som första instans.