Kan inte nå servern

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR SLAGAUKTIONER

Gäller från 2021-03-23

1. UPPDRAGETS ART OCH OMFATTNING
1.1 Bukowski Auktioner AB/Bukowski Oy Ab (”Bukowskis”) åtar sig att på nedan angivna villkor för Säljarens / Kommittentens räkning, nedan kallad Säljaren, på auktion försälja av Säljaren inlämnade föremål.
1.2 Säljaren ska vara registrerad hos Bukowskis med fullständiga uppgifter enligt Bukowskis rutiner för att få sälja föremål på Bukowskis auktioner. Vid förändringar av registrerade uppgifter ska Säljaren själv anmäla detta till Bukowskis. Bukowskis förbehåller sig rätten att neka registrering eller avregistrera utan angivande av skäl.
1.3 Bukowskis har, om inte annat avtalats, frihet att försälja inlämnat föremål på den auktion och vid det auktionstillfälle som Bukowskis anser kan ge det bästa resultatet eller då Bukowskis anser detta lämpligt. Bukowskis har rätt att ändra tidpunkt för eller ställa in auktionen.
1.4 För undvikande av missförstånd; dessa villkor gäller inte vid onlineauktioner av föremål som Bukowskis erbjuder genom sin elektroniska marknadsplats via internet där auktionerna i sin helhet genomförs elektroniskt.
1.5 Försäljningsprovision och avgifter utgår till Bukowskis enligt aktuell prislista.

2. INLÄMNING/MOTTAGANDE AV FÖREMÅL
2.1 I samband med katalogiseringsarbetet undersöks de inlämnade föremålen närmare. Först efter sådan undersökning bestämmer Bukowskis om föremålen ska medtas vid auktionsförsäljningen.
2.2 Säljaren garanterar att denne har oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas in till Bukowskis för försäljning.
2.3 Om Säljaren saknar oinskränkt äganderätt till föremålet ska Säljaren informera om detta och vem ägaren är samt med skriftligt dokument kunna styrka sin behörighet att sälja och uppbära likvid för inlämnade föremål.
2.4 Säljaren eller den som inlämnar föremål är skyldig att upplysa Bukowskis om kända fel och brister hos föremålet.
2.5 Bukowskis förbehåller sig rätten att avböja uppdraget utan angivande av skäl och utan rätt till ersättning för Säljaren. Bukowskis förbehåller sig rätten att även vid en senare tidpunkt, då föremålen publicerats, ensidigt och utan rätt till ersättning för Säljaren besluta att inte medta föremålen vid auktionsförsäljningen om tveksamhet uppkommer rörande föremåls äkthet, äganderätten till föremål eller annan enligt Bukowskis bedömning väsentlig omständighet. Även i dessa fall gäller vad som anges i avsnitt 8 nedan.
2.6 Om Bukowskis beslutar att inte medta föremålen ska Säljaren underrättas om detta.

3. FÖRVARINGS- OCH FÖRSÄKRINGSANSVAR
3.1 Bukowskis håller mottagna föremål försäkrade mot skada i samband med inbrott, brand och vattenskada samt stöld upp till ett värde motsvarande åsatt utropspris minus försäljningsavgifter (om utropspriset är angivet i intervall, till det lägre priset i intervallet) eller klubbat pris minus försäljningsavgifter, om ej separat avtal om högre försäkringsvärde slutits. För det fall något utropspris inte åsatts och vid värderingsuppdrag gäller istället det preliminära värderingsvärdet.
3.2 Skador på föremål orsakade av Bukowskis eller någon som Bukowskis svarar för ersätts om oaktsamhet föreligger från Bukowskis sida. För smärre skador som kan uppstå på spegel- och tavelramar utan Bukowskis vållande, ansvaras ej. Bukowskis ansvarar ej heller för naturliga förändringar i levande material t.ex. sprickbildning i trä.
3.3 Bukowskis är inte skyldigt att ersätta Säljaren för någon skada överstigande det lägre av försäkringsvärdet enligt ovan, acceptpris minus försäljningsavgifter eller 10 000 000 svenska kronor (SEK).
3.4 För det fall Bukowskis ersatt Säljaren för ett föremål har Bukowskis hädanefter äganderätt till och rätt att återta föremålet.
3.5 Bukowskis uttar en försäkringsavgift, se aktuell prislista.

4. BESKRIVNING OCH UTROPSPRIS
4.1 Bukowskis avgör om inte annat överenskommits vilken beskrivning och bilder som ska ges föremålen vid katalogisering och marknadsföring samt vilket utropspris som ska åsättas desamma. Utropspriset är baserat på en marknadsanpassad värdering av föremålet inför auktionen. Utropspriset utgör endast en bedömning och en vägledning för köpare och det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset. Med utropspris avses ej acceptpris (minimipris). För bestämmande av acceptpris se avsnitt 6.
4.2 Bukowskis har rätt att ändra och/eller komplettera sådan beskrivning som anges i punkt 4.1.
4.3 Det åligger Säljaren att hålla sig underrättad om under vilken beskrivning föremålen säljs samt att uppmärksamma Bukowskis på eventuella fel i beskrivningen som Säljaren känner till.
4.4 Bukowskis ansvarar inte för felaktiga eller ofullständiga kataloguppgifter såvida uppgiften inte är väsentlig. Bukowskis ansvar gäller enbart i förhållande till Säljaren och är under alla förhållanden begränsat till 10 000 000 SEK.

5. FÖRSÄLJNINGSVALUTA
Föremål som emottagits till försäljning i Sverige värderas, säljs och betalas i SEK. Samtliga avgifter som tillkommer för dessa föremål är i SEK.

6. ACCEPTPRIS OCH BEVAKNINGSUPPDRAG
6.1 Med bevakning avses att Bukowskis för Säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet acceptpris. Bukowskis åtar sig att för Säljarens räkning bevaka av denne inlämnade föremål förutsatt att Säljaren i god tid, senast sex (6) dagar före första auktionsdagen, skriftligen givit Bukowskis bevakningsuppdrag genom att meddela önskat acceptpris. Bevakning sker därefter upp till detta acceptpris.
6.2 Acceptpriset får inte överstiga utropspriset. Vid utrop i intervall får acceptpriset inte överstiga det lägre utropspriset.
6.3 Bukowskis får dock, men är inte förpliktat att, sälja föremålet till pris som understiger sådant acceptpris, om Bukowskis reducerar sin provisionsersättning så att Säljarens nettoersättning för föremålet blir densamma som om försäljning hade skett till acceptpriset.

7. ÅTERKALLELSE AV FÖRSÄLJNINGSUPPDRAG
7.1 Återkallas ett försäljningsuppdrag ska Säljaren ersätta Bukowskis kostnader för expertisering, värdering och hantering av föremålen m.m. med ett belopp som motsvarar full säljarprovision baserat på utropspriset.
7.2 Punkterna 8.2 och 8.4 är tillämpliga vid återkallelse av försäljningsuppdrag.
7.3 Bukowskis äger rätt att hålla inne föremålen såsom säkerhet för fordran som Bukowskis har gentemot Säljaren.
7.4 Återkallelse av försäljningsuppdraget ska ske skriftligen. Säljaren äger inte i något fall rätt att utan medgivande från Bukowskis återkalla försäljningsuppdraget senare än femton (15) dagar före första dagen för auktionens hållande.

8. EJ SÅLDA FÖREMÅL
8.1 Vid återrop äger Bukowskis rätt att, under en period om 30 dagar efter återropet, utan Säljarens samtycke försöka omförsälja det återropade föremålet. Sådan omförsäljning får dock inte utan samtycke ske till pris som understiger ett i enlighet med avsnitt 6 ovan begärt acceptpris respektive ett pris som ger sådan nettoersättning som anges i samma avsnitt.
8.2 Om Säljaren inte hämtar föremålen efter anmaning från Bukowskis att hämta föremålen inom en av Bukowskis angiven tid har Bukowskis rätt att ta ut förvaringsavgift enligt aktuell prislista eller inlämna föremålet för lagring hos valfritt externt lagrings-/speditionsföretag för transport/förvaring. För möbler och andra skrymmande föremål uttas dubbel förvaringsavgift. Föremålet försäkras och lagras härvid på Säljarens bekostnad och risk.
8.3 Bukowskis äger även rätt att skänka föremål som förblivit osålda till en välgörenhetsorganisation om följande förutsättningar är uppfyllda: i) ingen har lämnat något bud på föremålet, (ii) föremålet har inte haft ett ursprungligt utropspris som överstigit 1 500 SEK, (iii) föremålet har inte avhämtats eller begärts hemkört inom ovan föreskriven tid och (iv) Säljaren inte inom samma tid har meddelat Bukowskis att Säljaren kommer att hämta föremålet.
8.4 Skulle föremålet inte vara avhämtat inom tre (3) månader efter det att Säljaren har anmanats att hämta föremålet och i anmaningen har upplysts om att föremålet annars kan komma att säljas efter tre (3) månader, har Bukowskis rätt att sälja föremålet i enlighet med reglerna i lag (Sverige 1985:982 och Finland 688/1988) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Bukowskis avgör i dessa fall vilket pris som kan godtas. Försäljningslikviden ska i första hand gå till täckande av kostnaderna för försäljningen och externt lagrings-/speditionsföretags fordringar samt därefter till täckande av Bukowskis förfallna fordringar på Säljaren. Eventuellt överskott ska betalas ut till Säljaren. Har Bukowskis inte lyckats sälja föremålet och har föremålet haft ett ursprungligt utropspris som inte överstiger 1 500 SEK, har Bukowskis rätt att skänka föremålet till en välgörenhetsorganisation i enlighet med punkt 8.3.

9. REDOVISNING/UTBETALNING
9.1 Redovisning och utbetalning sker i SEK. Utbetalning sker 30 dagar efter auktionens avslutande under förutsättning att de försålda föremålen är betalda samt under förutsättning att ingen reklamation eller hävning har skett.
9.2 För den händelse en köpare inte betalar har Bukowskis rätt att, efter eget val, antingen häva köpet och försälja egendomen på nytt eller att häva köpet och återställa egendomen till Säljaren. Bukowskis har även rätt att kräva fullgörande av köpet gentemot köparen.
9.3 Bukowskis har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen för att få denne att fullgöra betalning och svarar inte gentemot Säljaren för köparens fullgörande av köpet. Detta gäller även ersättning för skada som en försenad eller utebliven betalning kan vålla Säljaren. Eventuell skadeståndstalan mot köpare som inte fullgör sin betalningsskyldighet förs därmed inte av Bukowskis utan att särskild överenskommelse träffas därom med Säljaren.
9.4 Bukowskis håller erhållna betalningar från köpare avskilda på klientmedelskonto i enlighet med lagen om redovisningsmedel.
9.5 Utbetalning sker endast till bankkonto inom EU eller till annat konto som Bukowskis godkänner. Säljaren ansvarar för att kontouppgifterna är korrekta. För det fall Säljaren har en förfallen skuld till Bukowskis har Bukowskis rätt att kvitta utbetalningen mot sådan skuld.

10. ANSVAR FÖR FEL
10.1 Säljaren uppmärksammas på att föremålen säljs enligt de Allmänna villkor som Bukowskis generellt tillämpar för köpare. Säljaren erinras om att köparen kan komma att göra gällande fel eller brist i sålda föremål eller framställa andra krav i enlighet med vad som framgår av Bukowskis Allmänna villkor för köpare och/eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning.
10.2 Om Bukowskis gentemot köpare av föremål blir ansvarig för fel har Bukowskis rätt att ersätta köparen och kräva ersättning av Säljaren motsvarande värdet av Bukowskis felavhjälpande eller motsvarande de ersättningar som utgetts till köparen.
10.3 Säljaren ansvarar även för föremålets äkthet. Skulle föremålet exempelvis enligt Bukowskis bedömning utgöra en förfalskning eller vara utsatt för stöld eller restitution har Bukowskis rätt att återbetala köparen och därefter kräva motsvarande ersättning av Säljaren. För det fall Bukowskis bedömer att ett föremål inte är äkta kommer polisen att informeras.
10.4 Om köparen vill häva köpet har Bukowskis rätt att bestämma om hävningen ska accepteras. Om köpet hävs har Bukowskis rätt men inte skyldighet att omförsälja föremålet enligt avsnitt 8.
10.5 Bukowskis har ensidigt rätt att flytta, avsluta eller ändra auktionslängd för en auktion på grund av tekniska eller andra omständigheter som Bukowskis anser nödvändiggör detta, oavsett om omständigheterna har legat inom Bukowskis kontroll.
10.6 Såvida inte annat följer av tvingande lag ansvarar Bukowskis aldrig för direkta eller indirekta skador som Säljaren kan drabbas av med undantag för om Bukowskis gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Säljaren är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förebygga, förhindra eller begränsa förlust eller skada.

11. ÖVERLÅTELSE
Bukowski Auktioner AB har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt ingånget avtal med Säljaren till Bukowski Oy Ab. Säljaren ska underrättas om överlåtelse sker.

12. FORCE MAJEURE OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Om Bukowskis eller Bukowskis underleverantör förhindras eller fördröjs att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor, t.ex. vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning, på grund av force majeure-händelse ska Bukowskis vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att Bukowskis inom skälig tid informerar Säljaren om förhållandet. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Som force majeure-händelse avses oförutsedd omständighet som ligger utanför Bukowskis kontroll t.ex. naturkatastrof, eldsvåda, översvämning, krig, krigsliknande händelse, revolution, konfiskering, beslag, atomkärnprocess, terrorism/terrorhandling, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd eller arbetskonflikt.

13. PERSONUPPGIFTER, PENNINGTVÄTT M.M.
13.1 Bukowskis lyder under bestämmelserna i den svenska lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218), den finska dataskyddslagen (1050/2018) samt EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Bukowski Auktioner AB, org.nr. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, e-post: info@bukowskis.com, telefon: +46 8-614 08 00, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du som Säljare lämnar till Bukowskis.
13.2 Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med Bukowskis tjänster eller i övrigt inom ramen för ett avtalsförhållande till Bukowskis, används för administration och fullgörelse av Bukowskis skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev m.m.
13.3 Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.
13.4 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom Bukowskikoncernen och till företag som koncernen samarbetar med.
13.5 Bukowskis tillämpar lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i all sin verksamhet. Denna lagstiftning bygger på tvingande EU-direktiv. Ytterligare personuppgifter kan som en följd av detta komma att behandlas av Bukowskis.
13.6 Säljaren har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Bukowskis har registrerat och hur dessa uppgifter används. Säljaren har även rätt att begära att Bukowskis rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om Säljaren. Den som inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring ska skicka en skriftlig begäran om detta till Bukowskis.
För mer information om Bukowskis hantering av personuppgifter se Bukowskis integritetspolicy www.bukowskis.com/privacy.

14. OLIKA SPRÅKVERSIONER
Dessa villkor har översatts till andra språk (för närvarande svenska, engelska och finska). Vid eventuella skillnader mellan olika språkversioner har den svenska versionen av villkoren företräde.

15. KLAGOMÅL
Vid klagomål där parterna inte lyckas komma överens har du som konsument bosatt inom EU möjlighet att i Finland vända dig till Konsumenttvistenämnden, www.kuluttajariita.fi/sv och i Sverige till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda EU-kommissionens plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats.

16. TVIST
Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende föremål som upptagits till försäljning i Sverige ska avgöras enligt svensk lag och vid allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans. Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende föremål som upptagits till försäljning i Finland ska avgöras enligt finsk lag och vid allmän domstol i Finland med Helsingfors tingsrätt som första instans. Bukowskis har även rätt att söka Säljaren vid domstol i dennes hemvist.