Kan inte nå servern

Transporter & Hämtning

Utförsel av kulturföremål

OBS! Enligt svensk lag (1988:950) om kulturminnen m.m. krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål specificerade i denna lag. Enligt finsk lag om begränsning av utförseln av kulturföremål (1999:115) krävs tillstånd för utförseln av kulturföremål från Finland till andra medlemsstater inom EU och för export från gemenskapens territorium. För utförseln av kulturföremål till länder utanför Europeiska gemenskapen gäller utöver vad som bestäms i dessa respektive lagar Rådets förordning (EEG) nr 3911/92. Bukowskis ansvarar inte för att dessa tillstånd finns utan det ankommer på Kunden.

För mer information om utförsel av svenska och finska kulturföremål se:
Sverige: Riksantikvarieämbetets hemsida
FinlandMuseiverkets hemsida