Kan inte nå servern

Allmänna villkor avseende förmedling av transporttjänster Bukowskis

GÄLLER FRÅN 2017-02-15

1. Tillämplighet
Dessa allmänna transportvillkor gäller vid förmedling av transporttjänster avseende Föremål som köpts, sålts eller bjudits ut till försäljning vid onlineauktioner som anordnats av Bukowski Auktioner AB eller Bukowskis Oy Ab (”Bukowskis”) och där transport av Föremålet (”Föremål”) har beställts via Bukowskis till kunden (”Kunden”). Bukowskis genomför inga transporttjänster och agerar aldrig som transportör/fraktförare. Bukowskis roll är att vara en förmedlare av transporttjänster och de faktiska transporttjänsterna utförs av företag som väljs av Bukowskis. Med onlineauktion avses auktioner som sker via internet. För tydligheten skull antecknas att dessa allmänna transportvillkor inte gäller avseende Föremål som köpts, sålts eller bjudits ut till försäljning vid slagauktioner. Parterna är överens om att dessa allmänna villkor, ska gälla för alla transporttjänster som Kunden beställer genom Bukowskis. Utöver vad som framgår av tvingande lagstiftning ska dessa villkor uttömmande anses reglera vad som gäller mellan parterna t.ex. vad gäller ansvar för fel, skador och dröjsmål.

2. Olika former av transporttjänster
Kunden kan beställa följande former av transporttjänster genom Bukowskis: (i) Transittransport. Den transportör som beställs genom Bukowskis transporterar Föremålet mellan Bukowskis olika utlämningsställen inom Norden. Adresser till Bukowskis nuvarande utlämningsställen hittar du här. Vid beställning av transittransport, beställer Bukowskis transport av Föremålet till det utlämningsställe som Kunden önskar. Kunden får sedan hämta ut Föremålet hos det valda utlämningsstället. (ii) Hemleverans av mindre Föremål. Föremål med en volym om maximalt 0,25 m3 och en vikt om maximalt 20 kg kan skickas per post i kuvert eller i paket. Beroende på Kundens beställning levereras kuvertet/paketet direkt till av Kunden angiven adress eller till ett uthämtningsställe hos tredje part. (iii) Hemleverans av större Föremål. Föremål med en volym som överstiger 0,25 m3 och/eller en vikt om 20 kg levereras via transportör direkt till av Kunden angiven adress.

3. Beställning, priser samt betalning av transporttjänster
Kunden beställer samtliga transporttjänster via internet på My Bukowskis . Priserna för de olika transporttjänsterna beror på valt transportsätt, Föremålets storlek och vikt, hämtningsadress och destination. De priser som gäller från tid till annan för de olika transporttjänsterna anges på Bukowskis hemsida och publiceras i samband med Kundens beställning av den aktuella transporttjänsten, vilket sker efter det att Kundens bud har konstaterats vara det vinnande budet. Priserna anges inklusive mervärdesskatt. Särskilda avgifter uttas för det fall Föremål ska bäras längre sträckor (mer än 50 meter eller mer än fem trappor), eller om transporten medför särskilda tredjepartskostnader såsom båttransport till adresser som inte ligger på fastlandet, kostnader för lyftkranar, arbete avseende montering av Föremål m.m. Kunden måste alltid betala för transporttjänsten i förskott och ingen transport påbörjas innan Bukowskis erhållit full betalning för transporttjänsten i fråga. Så snart full betalning har noterats aktiveras Kundens transportbeställning.

4. Transportör
Bukowskis kommer att utföra transportuppdragen genom att anlita en extern transportör. Kunden beställer dock transporttjänsten genom Bukowskis, och ingår avtal direkt med Bukowskis och erlägger även betalning till Bukowskis. Den externa transportören kan dock komma att kontakta Kunden för att avtala om specifikt leveransdatum, inhämta information om leveransförutsättningar samt fakturera vissa avtalade avgifter, t.ex. kostnaden för omleverans och mellanlagring när Kunden inte tar emot leveransen vid avtalad tidpunkt enligt punkt 6 (iii) sista stycket. När så anges i dessa villkor ska Kunden ta direktkontakt med transportören.

5. Leveranstider m.m.
Leveranstiderna för transporttjänsterna kan variera och beror på en rad omständigheter såsom Föremålets storlek och vikt, hämtningsadress och destination. Den normala leveranstiden anges i samband med att Kunden beställer transporttjänsten genom Bukowskis. Bukowskis lämnar dock inga garantier vad gäller leveranstider och Kunden har inte rätt att göra gällande några påföljder gentemot Bukowskis om leveranstiderna överstiger de normala leveranstiderna.

6. Hämtning och mottagning av Föremål
(i) Transittransport. När Föremålet anlänt till utlämningsstället skickas en ankomstbekräftelse till Kundens e-postadress. Bukowskis lagrar Föremålet utan kostnad för Kunden under en lagringsperiod om sju (7) kalenderdagar. Följande dagar inkluderas i sådan lagringsperiod. Från och med dagen efter den dag då auktionen har avslutats till och med den dag Kunden beställer transport genom Bukowskis. Därefter från och med den dagen då Kunden har fått en ankomstbekräftelse att Föremålet har anlänt till ett utlämningsställe till och med den dagen som Kunden hämtar ut Föremålet. Om lagringsperioden överstiger sju kalenderdagar har Bukowskis rätt att debitera Kunden för lagringskostnad med SEK 50 per tillkommande dag för lagring i Sverige och EUR 5 per tillkommande dag för lagring i Finland. Öppettider, kontaktuppgifter samt vägbeskrivning till Bukowskis olika utlämningsställen hittar du här. Innan Föremålet kommit fram till utlämningsstället finns ingen möjlighet att spåra Föremålet.

(ii) Hemleverans av mindre Föremål. Kunden ska hämta ut Föremål som kommit per post till ett utlämningsställe inom den tid som anges i ankomstbekräftelsen. Underlåter Kunden att hämta ut Föremålet inom sådan tid kommer Föremålet att skickas tillbaka och Bukowskis har rätt att debitera Kunden kostnaden för mellanlagring enligt prislistan samt kostnad för omleverans. Avisering av ankomst sker via sms till det telefonnummer som uppgetts vid transportbeställning. Vid upphämtning ska Kunden uppvisa legitimation samt försändelsenummer. Vid eventuellt ombud skall ombudet uppge försändelsenummer och Kundens legitimation tillsammans med ombudets egen legitimation. Försändelser kommer att ligga kvar på utlämningsställe i 14 dagar, icke uthämtade Föremål kommer att returneras till avsändande Bukowskiskontor och full debitering av returtransport kommer att ske.

(iii) Hemleverans av större Föremål För att säkerställa en effektiv leverans ska Kunden tillhandahålla all den information som behövs om t.ex. leveransadressen såsom tillgänglighet, mått, antal trappor m.m. Föremål levereras hela vägen till leveransadressen och ställs på av Kunden anvisat utrymme under förutsättning att följande omständigheter är uppfyllda. Det måste finnas möjlighet för en lastbil om 10 meter/26 ton att parkera med ett maximalt bäravstånd till leveransadressen om 50 meter. Det anvisade utrymmet får finnas maximalt fem trappor upp/ner. Om en eller flera av dessa omständigheter inte är uppfyllda ska Kunden meddela transportören härom. Om Kunden önskar att transporttjänsten ska utföras ändå, kan Kunden fråga transportören om detta är möjligt. Om transportören bedömer att transporten kan utföras har transportbolaget rätt att debitera Kunden extra avgifter. Om inte annat skriftligen har avtalats med transportören ska Kunden vara tillgänglig vid den avtalade leveranstidpunkten för att kunna ta emot Föremålet. Om Kunden inte kan ta emot en hemleverans vid den tidpunkt som överenskommits med transportören ska Kunden skriftligen meddela transportören om detta senast 24 timmar före avtalad leveranstidpunkt. Underlåter Kunden att ta emot Föremål vid avtalat leveranstillfälle eller att meddela transportören härom senast 24 timmar före avtalad leverans, kommer Kunden att debiteras kostnaden för mellanlagring av Föremålet samt för omleverans av Föremålet enligt transportörens från tid till annan gällande prislista. Dessa avgifter kan komma att faktureras direkt av transportören.

7. Ångerrätt
Bukowskis hanterar Kundens beställning av en transporttjänst i omedelbart samband med beställning. Genom Kundens beställning av transporttjänsten medger Kunden att den beställda transporttjänsten påbörjas under ångerfristen. Kunden medger dessutom att ångerrätten undantas från bestämmelserna om ångerrätt i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) vid fullgörandet av tjänsten. Den finska konsumentskyddslagens (38:1987) bestämmelser on ångerrätt gäller inte vid köp av transporttjänst genom Bukowskis.

8. Ansvar
Risken för Föremålet går över på Kunden så snart Kunden kvitterat ut Föremålet från transportören, eller från Bukowskis eller tredje parts utlämningsställe. Om Kunden kommit överens med transportören att ett Föremål ska avlämnas vid en avlämningsadress utan personligt mottagande övergår risken för Föremålet när Föremålet avlämnats. Bukowskis ansvarar gentemot Kunden om Föremålet skadas eller kommer bort under transporten upp till ett maximalt belopp om SEK 100 000/EUR 10 000. Om Kunden vill teckna en försäkring som täcker ett större belopp kan Bukowskis administrera detta. För mer information härom kontakta Bukowskis kundtjänst. Bukowskis ansvarar aldrig för någon skada, tidigare reparation, förlust eller kostnad som beror på Föremålets naturliga beskaffenhet eller som har orsakats av Kunden. Bukowskis svarar aldrig för utebliven vinst eller andra indirekta skador eller förluster. Bukowskis ansvarar aldrig för skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt har orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, revolution, konfiskering, beslag, eller annan åtgärd vidtagen av civil eller militär myndighet, atomkärnprocess, terrorism/terrorhandling, oavsett om annan orsak eller händelse, som inträffar samtidigt eller vid annan tidpunkt, bidragit till skadan, förlusten eller kostnaden.

9. Reklamation
Kunden ska omedelbart i samband med hämtning eller mottagande av Föremålet, noggrant undersöka Föremålet för att säkerställa att Föremålet inte är skadat. Vid uthämtning från Bukowskis eller tredje parts utlämningsställe ska Kunden noggrant kontrollera att emballaget är helt och utan tryckskador. Synliga skador/förluster ska reklameras omedelbart och noteras på transportsedeln som transportören/utlämningsstället har. Skador som inte är synliga ska reklameras senast inom en arbetsdag från mottagande/uthämtning genom ifyllande av den skadeanmälan som finns här. Om Kunden inte reklamerar på sätt och inom tid som ovan anges förlorar Kunden rätten att framställa anspråk på grund av skadan eller förlusten. Om Kunden reklamerar inom angiven tid och Bukowskis ansvarar för den aktuella skadan eller förlusten ska Bukowskis, efter eget val, reparera Föremålet (om Föremålet kan repareras på ett sätt som skäligen kan godtas) eller kreditera Kunden med ett belopp som motsvarar värdet av det skadade eller förlorade Föremålet. Om Kunden är köpare av det skadade eller förlorade Föremålet ska värdet motsvara det pris som Kunden har betalat för Föremålet. Om Kunden är säljare och Föremålet är osålt ska Kunden ersättas med medelvärdet av den högsta och lägsta värderingen av Föremålet som Bukowskis lämnat innan Föremålet auktionerades ut. Skador på vissa Föremål, i det fall Kunden beställt transporttjänst för flera Föremål, medför ingen rätt för Kunden att reklamera andra Föremål. Det värde som ska ersättas ska alltid ske i proportion till den del av Föremålet som skadats eller förlorats. Utöver vad som anges ovan eller vad som följer av tvingande lagstiftning, kan Kunden inte göra gällande några andra påföljder mot Bukowskis.

10. Rätt att hålla inne
Föremål Transportören och Bukowskis har rätt att hålla inne Föremålet om Kunden har oreglerade fordringar gentemot transportören eller Bukowskis.

11. Force majeure och ansvarsbegränsning
Om Bukowskis eller Bukowskis underleverantör förhindras eller fördröjs att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor på grund av force majeure ska Bukowskis vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att Bukowskis inom skälig tid informerar Kunden om förhållandet. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Med force majeure avses oförutsedd omständighet som ligger utanför Bukowskis kontroll t.ex. naturkatastrof, eldsvåda, översvämning, krig, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd eller arbetskonflikt. Kunden äger rätt att häva avtalet avseende transporten om Bukowskis inte kunnat förmedla transporten inom tre (3) månader på grund av force majeure enligt denna punkt 11.

12. Packmaterial
Material som använts för att paketera Föremål under transporten tillhör transportören. Om så begärs har transportören rätt att packa upp Föremålet och återta packmaterialet.

13. Personuppgifter
Bukowskis lyder under bestämmelserna i den svenska personuppgiftslagen (1998:204), den finska personuppgiftslagen (523/1999) och den finska lagen om informationssamhället (917/2014). Insamlade personuppgifter används för att administrera parternas avtalsförhållande och fullgöra Bukowskis skyldigheter hänförliga till föremedling av trasporttjänsterna samt förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev mm. Dessutom kan Kundens personuppgifter användas för fakturering och för att skicka viktig information till Kunden, t.ex. avseende förändring av avgifter eller uppdatering av prislista, av Villkoren och för att ta kontakt och lämna information till Kunden som är särskilt anpassad för dennes intressen.
Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning av uppgifter från privata och offentliga register. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom Bukowskikoncernen och till företag som koncernen samarbetar med. Den som (i) inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring eller (ii) önskar få information om eller begära rättelse av sina personuppgifter som behandlas av Bukowskis; ska skicka in en skriftlig begäran om detta till Bukowskis.

14. Olika språkversioner
Dessa allmänna transportvillkor återfinns i olika språkversioner (för närvarande svenska, engelska och finska). Vid konflikt mellan dessa versioner ska den svenska versionen äga företräde.

15. Exporttillstånd
Enligt kulturmiljölagen (1988:950) krävs särskilt tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål. Enligt finsk lag om begränsning av utförseln av kulturföremål (1999:115) krävs tillstånd för utförseln av kulturföremål från Finland till andra medlemsstater inom EU. För utförseln av kulturföremål till länder utanför EU kan det även krävas en särskilt exportlicens enligt Rådets förordning (EG) nr 116/2009. Köparen ansvarar självständigt för eventuella tillstånd som krävs enligt denna lagstiftning och ska bära samtliga kostnader förenade härmed och Bukowskis har inget ansvar i detta avseende.

16. Tvist
Dessa allmänna transportvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist mellan Kunden och Bukowskis i anledning av dessa allmänna transportvillkor ska slutligt avgöras genom svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.