Kan inte nå servern

KÖPVILLKOR ONLINE
Gäller från 2022-02-21

1. INLEDNING OCH TILLÄMPLIGHET
1.1 Dessa villkor gäller för auktioner och försäljning av föremål som Bukowski Auktioner AB och Bukowski Oy Ab erbjuder genom sin elektroniska marknadsplats via internet där auktionerna och försäljningarna genomförs elektroniskt (“Tjänsten”), där en kund (”Kunden” eller “Köparen”) kan registrera sig och köpa auktionsföremål (”Föremål”) både via budgivning eller till ett fast pris. Hänvisning nedan till ”Bukowskis” ska innebära hänvisning till Bukowski Auktioner AB för avtal som gäller Föremål som emottagits till försäljning i Sverige och Bukowski Oy Ab för avtal som gäller Föremål som emottagits till försäljning i Finland.

1.2 Bukowskis agerar som kommissionär vilket innebär att ägaren av Föremål (”Säljaren”) ger Bukowskis i uppdrag att i eget namn men för Säljarens räkning sälja Föremål via Tjänsten. Undantagsvis kan Bukowskis sälja Föremål för egen räkning som Bukowskis är ägare till, t.ex. efter återtagande inom ramen för auktionsprocessen.

1.3 Kontaktuppgifter till Bukowskis i Sverige är; Bukowski Auktioner AB, orgnr. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, e-post: info@bukowskis.com, telefon: +46 8-614 08 00 och till Bukowskis i Finland; Bukowski Oy Ab org.nr. 0906523-0, Mastgatan 4-6, FI-00160 Helsinki, e-post: info.fi@bukowskis.com, telefon: +358 9 668 91 10.

1.4 Utöver vad som framgår av tvingande lagstiftning ska dessa villkor, prislistan och övriga policies som Bukowskis publicerar avseende Tjänsten (sammantaget “Villkoren”) uttömmande reglera vad som gäller vid Kundens registrering och användning av Tjänsten samt Kundens köp av Föremål. Kunden måste godkänna Villkoren för att ha rätt att använda Tjänsten och köpa Föremål från Tjänsten. Mer detaljerad information om användningen av Tjänsten, budgivningsprocessen och annan praktisk information finns på Tjänstens webbsida (”Webbsidan”). Utöver Villkoren finns även försäljningsvillkor som reglerar en Säljares rättigheter och skyldigheter i samband med försäljning av Föremål, samt transportvillkor som reglerar transporttjänster som Bukowskis tillhandahåller; se vidare på Webbsidan.

2. REGISTRERING
2.1 Kunden registrerar sig till Tjänsten genom att fylla i det registreringsformulär som finns på Webbsidan. Kunden ska ange korrekta och fullständiga person- och kontaktuppgifter och ansvarar för att hålla informationen uppdaterad från tid till annan.

2.2 Om en juridisk person registreras som Kund ska registreringen göras av en behörig företrädare eller befullmäktigat ombud som har rätt att binda företaget till Villkoren och som även ska anges som kontaktperson för det aktuella företaget.

2.3 Genom registreringen accepterar Kunden Villkoren och att vara bunden av Villkoren och övriga instruktioner som ges avseende användning av Tjänsten.

2.4 Följande personer/Kunder har inte rätt att använda Tjänsten: (i) personer som är under 18 år, (ii) personer som saknar rättshandlingsförmåga eller (iii) Kunder som stängts av från Tjänsten temporärt eller permanent.

2.5 Kunden har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda eget loginnamn och lösenord och Kunden ansvarar för alla bud och handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn. Kunden ska på bästa sätt se till att lösenordet hålls hemligt och inte avslöjas för tredje man. Kunden har inte rätt att avslöja loginnamn eller lösenord till tredje man. Kunden ansvarar för att lösenordet omedelbart ändras om det finns skäl att misstänka att logininformationen har spritts till obehöriga eller på annat sätt har eller kan missbrukas.

2.6 Bukowskis skyddar lagrade personuppgifter. Bukowskis kan komma att kontrollera riktigheten av den information som Kunden lämnat vid registrering eller senare, t.ex. genom användning av olika tekniska verktyg eller genom sökning i tredjepartsregister. Vad gäller användning av personuppgifter se avsnitt 15 nedan.

3. DELTAGANDE VID AUKTION
3.1 Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och Bukowskis lämnar inga garantier avseende Tjänstens tillgänglighet. Tjänsten kan från tid till annan helt eller delvis vara otillgänglig eller inte fungera tillfredställande pga. planerat eller oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter.

3.2 Bukowskis ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma för att Kunden inte kan tillgå Tjänsten t.ex. för att lägga ett bud på ett Föremål. Bukowskis förbehåller sig rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla Tjänsten.

3.3 Bukowskis har rätt att stänga av Kunder och deras konton från att använda Tjänsten. Detta kan bland annat innefatta Kunder som: (i) inte följer Villkoren; (ii) har förfallen obetald skuld till Bukowskis; (iii) inte hämtat ut köpt Föremål eller (iv) Bukowskis bedömer t.ex. missbrukar ångerrätten på sådant sätt som beskrivs nedan i avsnitt 8. En Kund som har stängts av från Tjänsten har inte rätt att omregistrera sig eller använda Tjänsten via annan Kunds inloggning. En Kund som har stängts av är fortfarande skyldig att fullgöra samtliga förpliktelser gentemot Bukowskis som uppstått före eller i samband med avstängningen.

4. FÖREMÅLENS BESKRIVNING/UTROPSPRISER
4.1 Alla Föremål säljs i befintligt skick. Föremålets skick beskrivs översiktligt i den konditionsrapport som anges i samband med objektsbeskrivningen. Uppgift som Bukowskis lämnat i en konditionsrapport befriar inte Köparen från dennes egen undersökningsplikt och tjänar endast som vägledning för Köparen vid dennes undersökning och bedömning av Föremålet.

4.2 Köparen ska före auktionen på eget ansvar noggrant undersöka och bedöma Föremålets skick, värde och beskaffenhet.

4.3 Ett Föremåls utropspris är baserat på en marknadsanpassad värdering av Föremålet inför auktionen, men utgör inte en förutsägelse om försäljningspriset utan en bedömning och tjänar endast som vägledning för Köparen. Köparen äger inte rätt att framställa något krav gentemot Bukowskis med anledning av Bukowskis värdering av och/eller åsatt utropspris på ett Föremål. Det pris till vilket ett Föremål slutligen säljs kan väsentligt över- eller understiga utropspriset.

4.4 Uppgifter om Föremålet som anges i t.ex. objektsbeskrivningen och/eller konditionsrapporten kan komma att ändras t.ex. om ny
information om Föremålet blir känd. Eventuella ändringar eller tillägg publiceras på Webbsidan. Om ändring/tillägg är av väsentlig betydelse för Föremålets värde har Bukowskis rätt att ta bort Föremålet från Tjänsten och att återföra Föremålet med nytt pris, beteckning och beskrivning.

4.5 Bilder och beskrivningar av Föremålet t.ex. på Webbsidan ska endast användas för att kunna identifiera Föremålet och Bukowskis ansvarar inte för felaktiga eller ofullständiga beskrivningar om inte felet är väsentligt. Bukowskis ansvarar inte för skador, brister eller avvikelser som inte framgår av bilder eller beskrivning. Det kan förekomma avvikelser mellan hur Föremålet ser ut i verkligheten, hur Föremålet ser ut på bilder samt hur bilderna återges på datorskärmen, särskilt vad gäller återgivning av färger. Uppgifter om t.ex. upphovsman, äkthet, ålder, teknik, skick eller proveniens, samt uppgifter om Föremålets allmänna kondition, eventuellt förekommande skador och lagningar m.m. i t.ex. konditionsrapport tjänar endast som vägledning för Köparen vid dennes egen undersökning av Föremålet. Bukowskis svarar endast för att publicerade uppgifter, jämte eventuella ändringar och tillägg, om ett Föremåls upphovsman, äkthet, ålder, teknik, skick eller proveniens överensstämmer med den allmänna uppfattningen vid tidpunkten för publicering. Bukowskis ansvarar inte för om sådan allmän uppfattning ändras efter publicering. Bukowskis ansvarar vidare inte för naturligt slitage eller smärre skador och defekter såsom förfall eller åldrande, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i material såsom t.ex. blekning av papper och sprickbildningar i trä, klippta marger, fläckar eller gulnader på grafiska blad. Ur och urverk säljs som konstföremål och Bukowskis svarar inte för att de fungerar tekniskt som tidmätare. Bukowskis ansvarar heller inte för funktionen hos motorfordon, mekaniska, el- eller batteridrivna Föremål.

4.6 Föremål säljs ibland med särskilt utlåtande/intyg från extern expertis. Att Föremål säljs med särskilt utlåtande/intyg från extern expertis utgör inte skäl för Köparen att inte fullgöra sin undersökningsplikt och övriga förpliktelser enligt dessa Villkor.

4.7 Bukowskis ansvar för felaktigheter (se även avsnitt 10 nedan) begränsas under alla förhållanden till de fall där en felaktig och/eller utelämnad uppgift är väsentlig. Bukowskis ansvar gäller enbart i förhållande till Köparen och är under alla förhållanden begränsat till 10 000 000 svenska kronor (SEK).

5. BUDGIVNING OCH KÖP
5.1 En Kund som deltar i en budgivning ska följa instruktionerna om budgivningsprocessen som finns på Webbsidan. För att ha möjlighet att vinna en budgivning ska budet uppfylla följande krav: (i) budet ska, med minst ett visst prisintervall, s.k. budsteg, överstiga det bud som för närvarande leder budgivningen; (ii) budet ska minst uppgå till det lägsta pris som Säljaren kan ha åsatt Föremålet (”Acceptpris”); (iii) budet ska minst uppgå till det lägsta startbud som har angivits på Webbsidan. Närmare information om budstegsintervall och startbud (intervall och gränser som kan variera med tiden) finns på Webbsidan.

5.2 Ett bud är vinnande om det, vid auktionens slut, är det högsta budet och minst uppgår till Föremålets Acceptpris.

5.3 Kunden deltar i budgivning genom att ange ett bud som motsvarar det högsta belopp som Kunden är villig att betala för Föremålet (”Maxbud”). Förutsatt att det angivna budet är över Föremålets Acceptpris kommer Tjänsten först att automatiskt lägga ett bud som övriga kunder kan se (”Publikt Bud”), antingen lika med
(i) Föremålets Acceptpris, om inget bud från annan budgivare, lika med eller över Föremålets Acceptpris, finns;
(ii) ett Budsteg över det lägre beloppet av Maxbud som den ledande budgivaren lagt eller Kundens Maxbud, förutsatt att Kundens Maxbud är högre än den ledande budgivarens Maxbud; eller
(iii) Kundens Maxbud, där det följer att ledande budgivarens Publika Bud höjs till ett Budsteg över det lägre beloppet av det Maxbud som Kunden lagt eller ledande budgivares Maxbud.
Tjänsten kommer därefter att, på motsvarande sätt som anges ovan, höja Kundens Publika Bud vid varje motbud som andra budgivare anger. Ett vinnande bud kan därför bli lägre än det angivna Maxbudet.

5.4 Samtliga bud är bindande för Kunden upp till ett belopp lika med det ledande Publika Budet vid varje given tidpunkt, och kan inte ändras eller dras tillbaka. Alla ledande Maxbud kan sänkas till ett belopp motsvarande det vid tillfället ledande Publika Budet.

5.5 Bukowskis och den Kund som lagt det vinnande budet (Köparen) anses ha ingått ett bindande avtal så snart auktionen avslutats. Kund är skyldig att självt kontrollera om lämnat bud lett till köp.

5.6 Kunden får aldrig delta i en budgivning som avser ett Föremål som Kunden har lämnat in till försäljning och får inte heller manipulera eller på annat sätt påverka budgivning själv (t.ex. genom att Kunden registrerar två konton i Tjänsten) eller genom ombud. En Kund som köpt ett Föremål för ett fast pris är däremot alltid att anse som Köpare och är skyldig att följa de instruktioner som anges på Webbsidan.

6. PROVISION, AVGIFTER OCH BETALNING
6.1 Föremål som tagits emot för försäljning i Sverige värderas, säljs och betalas i SEK. Alla avgifter som tillkommer för dessa Föremål anges och ska betalas i SEK. Föremål som tagits emot för försäljning i Finland värderas, säljs och betalas i euro (EUR). Alla avgifter som tillkommer för dessa Föremål anges och ska betalas i euro (EUR).

6.2 Utöver priset (det vinnande budet) som ska erläggas för varje enskilt Föremål ska Köparen betala den provision och de avgifter som anges i den prislista som gäller när det vinnande budet lades eller då försäljningen för ett fast pris genomfördes. Vidare tillkommer ersättning som ska betalas för upphovsmannens följerätt, se vidare nedan under avsnitt 7. Kvitto för betalning erhålls i samband med betalning i Bukowskis lokaler. Om betalning görs via Tjänsten kan bevis på erlagd betalning erhållas elektroniskt via Tjänsten.

6.3 Köparen ska inom sju (7) dagar efter auktionens sluttid eller då försäljningen för ett fast pris genomfördes till Bukowskis erlägga full ersättning för Föremålet vilket motsvarar (i) det vinnande budet eller det fasta priset, (ii) provision till Bukowskis, (iii) eventuell ersättning enligt följerätten, och (iv) moms, övriga avgifter och eventuella skatter som är relaterade till köpet och inropet och som framgår av den prislista som gäller när det vinnande budet lades (”Full Ersättning”). Bukowskis har rätt att neka tredjemansbetalningar, dvs. betalning från någon annan än Köparen.

6.4 Bukowskis håller erhållna betalningar avskilda på klientmedelskonto i enlighet med lagen om redovisningsmedel.

6.5 Om Full Ersättning inte erlagts inom sju (7) dagar efter auktionens slut har Bukowskis rätt att kräva att köpet fullgörs och kräva dröjsmålsränta enligt svenska räntelagen/finska räntelagen samt en påminnelseavgift. Om Full Ersättning inte erlagts inom fjorton (14) dagar efter auktionens slut har Bukowskis även rätt att häva köpet varvid Föremålet återgår till Säljaren. Bukowskis har också rätt att omförsälja Föremålet för Köparens räkning utan underrättelse. Bukowskis äger härvid rätt att bestämma utropspris samt huruvida acceptpris ska åsättas eller ej. Bukowskis har rätt att ur influtna medel tillgodogöra sig ersättning för samtliga fordringar som Bukowskis har gentemot Köparen jämte kostnader för omförsäljningen. Om det försäljningspris som uppnås vid omförsäljningen inte räcker till att täcka Bukowskis fordringar och kostnaden för omförsäljning ska Köparen erlägga mellanskillnaden. Efter avräkning kommer eventuellt överskjutande belopp att redovisas till Köparen.

6.6 Om Full Ersättning inte erläggs kan även Säljaren komma att ställa krav mot Köparen.

7. FÖLJERÄTT (DROIT DE SUITE)
Enligt den svenska och finska upphovsrättslagen (Sverige 1960:729, Finland 404:1961) samt EU-direktiv (2001/84/EG) tillkommer en avgift för följerätt vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Följerätt är en upphovsrättslig ersättning till konstnären (upphovsmannen) under dennes livstid och därefter till dennes arvingar under sjuttio år efter det år då konstnären avled. Ersättningen beräknas som en procentuell andel av det vinnande budet. Procentsatsen varierar beroende på storleken av försäljningspriset. För beräkningsmodell för avgiften se aktuell prislista. I den mån ett Föremål som säljs via Tjänsten omfattas av denna ersättning anges detta i objektsbeskrivningen för det aktuella Föremålet och ska betalas av Köparen.

8. ÅNGERRÄTT
8.1 För det fall Köparen är konsument har Köparen ångerrätt i enlighet med den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler/den finska konsumentskyddslagen (38/1978). Köparen har dock inte ångerrätt i det fall undantag från ångerrätt i nämnda lag kan tillämpas.

8.2 Köparen ska meddela Bukowskis att ångerrätten utnyttjas inom den ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag Köparen får det köpta Föremålet i sin egen eller via ombuds besittning.

8.3 Meddelande om ångrat köp ska innehålla Föremålets föremålsnummer, Köparens kundnamn samt det datum då Köparen tog det köpta Föremålet i sin egen eller via ombuds besittning, och lämnas till Bukowskis via e-post till return@bukowskis.com. Köparen ska använda samma mailadress som finns registrerad på kundnumret. Köparen kan även använda sig av Bukowskis ångerblankett som finns tillgänglig på www.bukowskis.com. Alternativt kan meddelande om ångrat köp lämnas genom att använda det standardformulär som tillhandahålls på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se.

8.4 Efter ångrat köp ska Köparen på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera Föremålet. Retur ska ske omgående och utan dröjsmål. Har Föremålet avhämtats av Köparen ska retur ske till Bukowskis närmaste onlinekontor på ett sådant sätt att det levereras till det kontoret och inte till annat utlämningsställe. Har Köparen valt hemleverans ska retur ske på samma sätt till det av Bukowskis kontor varifrån Föremålet köptes. Retur får inte ske mot postförskott. Köparen står för förhöjda leveranskostnader orsakade av Köparens val av retursätt, exempelvis om Köparen returnerat föremålet till annat utlämningsställe.

8.5 Om Föremålet inte har returnerats inom fjorton (14) dagar från att Köparen meddelat Bukowskis om ångerrättens utnyttjande och Köparen således inte iakttagit vad som ålegat denne enligt lag, ska Köparen anses alltjämt bunden av köpet varvid någon återbetalning således inte kommer att ske.

8.6 Köparen står risken för att Föremålet skadas eller kommer bort samt är skyldig att paketera och hantera Föremålet på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten.

8.7 När Bukowskis har tagit emot Föremålet återbetalas erlagt belopp inom fjorton (14) dagar till Köparen, med undantag för Föremålets eventuella värdeminskning som har orsakats på grund av att Köparen har hanterat Föremålet i större omfattning än nödvändigt, eventuellt tillkommande leveranskostnader som orsakats av att Köparen valt en annan leveransmetod än Bukowskis standardleverans samt förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part för de dagar Bukowskis förvarat Föremålet och som överstiger sju (7) dagar (se vidare nedan under avsnitt 11 nedan). Återbetalning till Köparen sker i samma form och till samma kontonummer eller kort som eventuellt använts vid köpet.

8.8 Köparen har inte rätt att på nytt bjuda på ett Föremål för vilket Köparen använt sig av ångerrätten.

8.9 Om Bukowskis bedömer att Köparen missbrukar ångerrätten t.ex. genom att använda ångerrätten för att slippa stå fast vid lagda bud och därvid påverkar budgivningsprocessen, Säljaren eller andra Kunder på ett för Bukowskis icke godtagbart sätt, förbehåller sig Bukowskis rätten att stänga ner Köparens konto och Köparens tillgång till Tjänsten.

8.10 Returnerade Föremål vars köp inte omfattas av ångerrätt förvaras av Bukowskis hos det mottagande kontoret för avhämtning av Köparen. Om Föremålet inte avhämtats inom sju (7) dagar debiteras Köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part i enlighet med villkoren i avsnitt 11 nedan.

9. REKLAMATION
9.1 Såvida inte annat följer av tvingande lag ska Köparen reklamera eventuella fel omedelbart efter det att Köparen märkt eller borde ha märkt felet, dock senast:
(i) i omedelbart samband med upphämtning av Föremålet om Föremålet hämtas av Köparen (eller Köparens ombud) på något av Bukowskis utlämningsställen;
(ii) i omedelbart samband med mottagande av Föremålet om Köparen beställt hemleverans och Föremålet levereras till en av Köparen angiven leveransadress;
(iii) inom en (1) arbetsdag från upphämtande av Föremålet om Köparen beställt hemleverans och Föremålet levereras till ett postkontor eller annat tredje parts utlämningsställe.

9.2 Om den aktuella reklamationsfristen inte iakttas har Köparen inte rätt att åberopa aktuellt fel. Alla reklamationer ska ske skriftligen. Reklamation har påbörjats först när Bukowskis skriftligen bekräftat mottagandet av reklamationen. Under alla förhållanden måste en reklamation ske inom tre (3) år från mottagandet av Föremålet (om Köparen är konsument).

9.3 Vid icke godkända reklamationer förvarar Bukowskis det returnerade Föremålet hos det mottagande kontoret för avhämtning av Köparen. Om Föremålet inte avhämtats inom sju (7) dagar debiteras Köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part i enlighet med villkoren i avsnitt 11 nedan.

10. ANSVAR FÖR FEL
10.1 Såvida inte annat följer av tvingande lag begränsas Bukowskis ansvar för fel i köpta Föremål till det följande. Om ett Föremål har ett fel eller en brist som Bukowskis ansvarar för äger Bukowskis rätt att (i) avhjälpa/restaurera felet, (ii) ge Köparen ett prisavdrag som motsvarar felet (värdeersättningen ska beräknas med utgångspunkt i det slutliga priset för Föremålet, dvs. vad Köparen faktiskt har betalat för Föremålet exklusive provision, avgifter etc.) eller (iii) låta köpet återgå.

10.2 Om det skulle uppstå oklarheter avseende Säljarens ägande- eller förfoganderätt till Föremålet, har såväl Bukowskis som Köparen rätt att häva köpet.

10.3 Vid återgång eller hävning har Köparen endast rätt att återfå vad han har erlagt till Bukowskis i anledning av köpet mot återlämnande av Föremålet.

10.4 Bukowskis maximala ansvar för Föremålet är att återbetala vad som erlagts av Köparen, dvs. storleken på det vinnande budet eller det fasta priset jämte provision och mervärdesskatt samt eventuellt andra avgifter som betalats av Köparen i anledning av köpet. Köparen har inte rätt till någon ytterligare ersättning. Bukowskis ansvarar aldrig för direkta eller indirekta skador såsom t.ex. ombudskostnader som Köparen kan drabbas av med undantag för om Bukowskis gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Köparen är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förebygga, förhindra eller begränsa förlust eller skada.

11. AVHÄMTNING/TRANSPORT OCH HÄVNING VID SEN/UTEBLIVEN AVHÄMTNING
11.1 Avhämtning eller beställning av transport av köpta Föremål kan ske först efter att Köparen erlagt Full Ersättning till Bukowskis. I samband med avhämtning erhåller Köparen ett utlämningsbevis.

11.2 Om Köparen inte önskar avhämta Föremålet hos Bukowskis på den ort som anges i objektsbeskrivningen, kan Transport ske genom något av följande alternativ: (i) Standardleverans via Transittransport av Föremålet till något av Bukowskis utlämningsställen; (ii) Hemleverans av mindre Föremål eller (iii) Hemleverans av större Föremål.

11.3 I de fall Köparen utnyttjar sin ångerrätt enligt avsnitt 8 ovan återbetalar Bukowskis endast de kostnader som följer av alternativ (i) i punkt 11.2 ovan. Om Köparen som utnyttjar sin ångerrätt valt något av alternativ (ii)-(iii) ovan är Köparen skyldig att ersätta Bukowskis för de merkostnader som det valda alternativet innebär.

11.4 Bukowskis lagrar Föremålet utan kostnad för Köparen under sju (7) dagar (exklusive den dag då den aktuella auktionen avslutades eller den dag då försäljningen för ett fast pris genomfördes). Om lagringsperioden överstiger sju (7) dagar kommer Föremålet att förvaras på Köparens bekostnad och risk. Vid förvaring i Bukowskis egna lokaler har Bukowskis rätt att ta ut en förvaringsavgift i enlighet med vad som anges i prislistan som gällde när det vinnande budet lades. Bukowskis har även rätt att överlämna Föremålet till valfritt externt lagrings-/speditionsföretag för transport/förvaring hos tredje part, och då ska Köparen bära samtliga kostnader för sådan transport och förvaring. Genom att ta del av dessa Villkor godkänner Köparen uttryckligen villkoren för förvaring och förbinder sig betala förvaringsavgiften och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part.

11.5 I det fall Köparen utnyttjar sin ångerrätt enligt avsnitt 8 ovan är Köparen därmed skyldig att betala för det antalet dagar som förvaringen av Föremålet överstigit sju (7) dagar enligt punkt 11.4 ovan. Genom att ta del av dessa Villkor är Köparen informerad om att Bukowskis har ett särskilt intresse att bli av med Föremålet då det sålts.

11.6 Bukowskis förbehåller sig rätt att häva köpeavtalet vid Köparens försummelse att avhämta Föremålet. Om Köparen betalar men inte hämtar Föremålet inom sju (7) dagar (exklusive den dag då den aktuella auktionen avslutades eller den dag då försäljningen för ett fast pris genomfördes) kommer Bukowskis tillsända Köparen en påminnelse med uppmaning att hämta Föremålet vid risk av att köpet annars hävs tjugoåtta (28) dagar efter auktionens eller försäljningens avslutande. Vid hävning har Köparen rätt att återfå vad han har erlagt till Bukowskis, med avdrag för ovanstående förvaringsavgift och/eller kostnad för transport och förvaring hos tredje part.

11.7 Om Köparen inte hämtar Föremålet inom tre (3) månader efter uppmaning, förbehåller sig Bukowskis även rätten att sälja Föremålet i enlighet med reglerna i lagen (1985:982) (Finland 1988/688) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Försäljningsersättningen ska i första hand gå till täckande av kostnaderna för försäljningen och externt lagrings-/speditionsföretags fordringar och därefter till täckande av Bukowskis förfallna fordringar på Köparen. Eventuellt överskott ska betalas ut till Köparen. Så snart Föremålet har avhämtats från Bukowskis övergår risken och ansvaret för Föremålet till Köparen.

12. BILDÅTERGIVNING
Bukowskis äger rätt att fotografera eller på annat sätt avbilda Föremål för trycksaker, annonser och annan dokumentation. Fotografier och andra avbildningar är Bukowskis egendom och kan användas för ändamål som inte har samband med försäljningsuppdraget.

13. EXPORTTILLSTÅND
Enligt kulturmiljölagen (1988:950) krävs särskilt tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål specificerade i denna lag. Enligt finsk lag om begränsning av utförseln av kulturföremål (933/2016) krävs tillstånd för utförseln av kulturföremål från Finland till andra medlemsstater inom EU. För kulturföremål som ska föras ut ur EU kan det även krävas en särskild exportlicens enligt Rådets förordning (EG) nr 116/2009. Köparen ansvarar självständigt för eventuella tillstånd som krävs enligt denna lagstiftning och ska bära samtliga kostnader förenade härmed och Bukowskis har inget ansvar i detta avseende. Tillstånd söks i Finland via Museiverket och i Sverige via Riksantikvarieämbetet.

14. FORCE MAJEURE OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Om Bukowskis eller Bukowskis underleverantör förhindras eller fördröjs att fullgöra sina åtaganden enligt dessa Villkor på grund av force majeure-händelse ska Bukowskis vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att Bukowskis inom skälig tid informerar Kunden om förhållandet. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Som force majeure-händelse avses oförutsedd omständighet som ligger utanför Bukowskis kontroll t.ex. naturkatastrof, eldsvåda, översvämning, krig, krigsliknande händelse, revolution, konfiskering, beslag, atomkärnprocess, terrorism/terrorhandling, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd eller arbetskonflikt. Köparen äger rätt att häva ett köpeavtal om Bukowskis inte kunnat fullgöra köpet inom tre (3) månader på grund av force majeure-händelse enligt detta avsnitt.

15. PERSONUPPGIFTER, PENNINGTVÄTT M.M.
15.1 Bukowskis lyder under bestämmelserna i den svenska lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218), den finska dataskyddslagen (1050/2018) samt EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Bukowski Auktioner AB, org.nr. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, e-post: info@bukowskis.com, telefon: +46 8-614 08 00, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du som Kund lämnar till Bukowskis.

15.2 Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med Bukowskis tjänster eller i övrigt inom ramen för ett avtalsförhållande till Bukowskis, används för administration och fullgörelse av Bukowskis skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev m.m.

15.3 Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.

15.4 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom den koncern som Bukowskis ingår i och till företag som koncernen samarbetar med.

15.5 Bukowskis tillämpar lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i all sin verksamhet. Denna lagstiftning bygger på tvingande EU-direktiv. Ytterligare personuppgifter kan som en följd av detta komma att behandlas av Bukowskis.

15.6 Du som Kund har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Bukowskis har registrerat och hur dessa uppgifter används. Kunden har även rätt att begära att Bukowskis rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om Kunden. Den som inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring ska skicka en skriftlig begäran om detta till Bukowskis. För mer information om Bukowskis hantering av personuppgifter se Bukowskis integritetspolicy www.bukowskis.com/privacy.

16. GILTIGHETSTID
Dessa Villkor gäller för Kunden och dess användning av Tjänsten och köp av Föremål så snart Kunden har registrerat sig på Tjänsten. Bukowskis har rätt att från tid till annan ändra dessa Villkor inklusive priser och avgifter som framgår av prislistan. Bukowskis har även rätt att tillfälligt ändra avgifter i samband med marknadsföringskampanjer. Ändringar publiceras på www.bukowskis.com/legal och gäller omedelbart.

17. ÖVERLÅTELSE
Bukowskis har rätt att överlåta avtal som ingåtts mellan Bukowskis och Köparen inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. Om avtal överlåts kommer Bukowskis att meddela Köparen vem som har tagit över avtalet genom meddelande på Webbsidan eller via e-postmeddelande. Om Bukowskis överlåter avtalet till tredje man har denne rätt att tillhandahålla Tjänsten eller liknande tjänster på en annan webbsida. En Kund kan inte överlåta användarvillkoren eller därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man.

18. OLIKA SPRÅKVERSIONER
Dessa villkor har översatts till andra språk (för närvarande svenska, engelska och finska). Vid eventuella skillnader mellan olika språkversioner har den svenska versionen av Villkoren företräde.

19. KLAGOMÅL
Vid klagomål där parterna inte lyckas komma överens har du som konsument bosatt inom EU möjlighet att i Finland vända dig till Konsumenttvistenämnden, www.kuluttajariita.fi/sv och i Sverige till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda EU-kommissionens plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats.

20. TVIST
Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende Föremål som upptagits till försäljning i Sverige ska avgöras enligt svensk lag och vid allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans. Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende Föremål som upptagits till försäljning i Finland ska avgöras enligt finsk lag och vid allmän domstol i Finland med Helsingfors tingsrätt som första instans. Bukowskis har även rätt att söka Köparen vid domstol i dennes hemvist.