KÖPVILLKOR ONLINE

Gäller från 2018-08-03

Se prislista här

1. INLEDNING OCH TILLÄMPNING

Dessa villkor gäller för auktioner och försäljning av föremål som Bukowski Auktioner AB och Bukowski Oy Ab erbjuder genom sin elektroniska marknadsplats via Internet där auktionerna och försäljningarna genomförs elektroniskt (“Tjänsten”), där en kund (“Kunden”) kan registrera sig och köpa auktionsföremål (”Föremål”) både via budgivning eller ett fast pris. Hänvisning nedan till ”Bukowskis” skall innebära hänvisning till Bukowski Auktioner AB för avtal som gäller Föremål som emottagits till försäljning i Sverige och Bukowski Oy Ab för avtal som gäller Föremål som emottagits till försäljning i Finland. Bukowskis agerar som kommissionär vilket innebär att ägaren av Föremål (”Säljaren”) ger Bukowskis i uppdrag att i eget namn men för Säljarens räkning sälja Föremål via Tjänsten. Undantagsvis kan Bukowskis sälja Föremål för egen räkning som Bukowskis är ägare till, t.ex. efter återtagande från Kunden inom ramen för auktionsprocessen. Kontaktuppgifter till Bukowskis i Sverige är; Bukowski Auktioner AB, orgnr. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, e-post: info@bukowskis.com, telefon: +46 8-614 08 00 och till Bukowskis i Finland; Bukowski Oy Ab org.nr. 0906523-0, Stora Robertsgatan 12 FI-0120 Helsinki e-post: helsinki@bukowskis.com, telefon: +358-9-668 91 10. Utöver vad som framgår av tvingande lagstiftning ska dessa villkor, prislistan och övriga policys som Bukowskis publicerar avseende Tjänsten (sammantaget “Villkoren”) uttömmande reglera vad som gäller vid Kundens registrering och användning av Tjänsten samt Kundens köp av Föremål. Kunden måste godkänna Villkoren för att ha rätt att använda Tjänsten och köpa Föremål från Tjänsten. Mer detaljerad information om användningen av Tjänsten, budgivningsprocessen och annan praktisk information finns på HJÄLP. Utöver Villkoren finns även försäljningsvillkor som reglerar en Säljares rättigheter och skyldigheter i samband med försäljning av Föremål, samt transportvillkor som reglerar transporttjänster som Bukowskis tillhandahåller; se vidare på HJÄLP.

2. REGISTRERING

Kunden registrerar sig till Tjänsten genom att fylla i det registreringsformulär som finns på Tjänstens webbsida. Kunden ska ange korrekta och fullständiga person- och kontaktuppgifter och ansvarar för att hålla informationen uppdaterad från tid till annan. Genom registreringen accepterar Kunden Villkoren och att vara bunden av Villkoren och övriga instruktioner som ges avseende användning av Tjänsten. Om ett företag registreras som Kund ska registreringen göras av en fysisk person som har rätt att binda företaget till Villkoren och som även ska anges som kontaktperson för det aktuella företaget. Följande personer/Kunder har inte rätt att använda Tjänsten: (i) personer som är under 18 år, (ii) personer som har begränsad rättshandlingsförmåga eller (iii) Kunder som stängts av från Tjänsten temporärt eller permanent. Kunden har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda eget loginnamn och lösenord och Kunden ansvarar för alla bud och handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn. Kunden ska på bästa sätt se till att lösenordet hålls hemligt och inte avslöjas för tredje man. Kunden har inte rätt att låna ut eller sälja loginnamn eller lösenord till tredje man. Lösenordet måste omedelbart ändras om det finns skäl att misstänka att logininformationen har spritts till obehöriga eller på annat sätt har eller kan missbrukas. Bukowskis skyddar lagrade personuppgifter. Bukowskis kan komma att kontrollera riktigheten av den information som Kunden lämnat vid registrering eller senare, t.ex. genom användning av olika tekniska verktyg eller genom sökning i tredjepartsregister. Vad gäller användning av personuppgifter se punkt 15 nedan.

3. TJÄNSTEN OCH DESS ANVÄNDNING

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och Bukowskis lämnar inga garantier avseende Tjänstens tillgänglighet. Tjänsten kan från tid till annan helt eller delvis vara otillgänglig eller inte fungera tillfredställande pga. planerat eller oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter. Bukowskis ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma för att Kunden inte kan tillgå Tjänsten t.ex. för att lägga ett bud på ett Föremål. Bukowskis förbehåller sig rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla Tjänsten. Bukowskis har rätt att stänga av Kunder och dess konton från att använda Tjänsten. Detta kan bland annat innefatta Kunder som: (i) inte följer Villkoren; (ii) har förfallna obetalade fakturor; (iii) inte hämtat ut köpta Föremål eller (iv) Bukowskis bedömer missbrukar ångerrätten på sådant sätt som beskrivs nedan i punkt 7. En Kund som har stängts av från Tjänsten har inte rätt att omregistrera sig eller använda Tjänsten via annan Kunds inloggning.

4. OBJEKTSBESKRIVNING/UTROPSPRISER

De utropspriser som anges för olika Föremål baseras på en marknadsanpassad värdering av Föremål inför auktionen och ska endast tjäna som vägledning för Kunden. Det pris till vilket ett Föremål slutligen säljs kan väsentligen överstiga eller underskrida utropspriset. Kunden har alltid ett eget ansvar att undersöka Föremålet (se punkten 12). Uppgifter om Föremålet som t.ex. anges i objektsbeskrivningen kan komma att ändras t.ex. om ny information om Föremålet blir känd. Eventuella ändringar eller tillägg publiceras på Tjänstens webbsida (”Webbsidan”). Om ändring/tillägg är av väsentlig betydelse för Föremålets värde har Bukowskis rätt att ta bort Föremålet från Tjänsten och att återföra Föremålet med nytt pris, beteckning och beskrivning.

5. COOKIES OCH MÖJLIGHET ATT VÄLJA BORT COOKIES

Bukowskis använder olika hjälpmedel för att t.ex. se hur Kunden använder Tjänsten och Webbsidan. Cookies är små textfiler som placeras på Kundens webbläsare när Kunden besöker Webbsidan. Textfilerna innehåller information som gör det möjligt för Bukowskis att t.ex. anpassa sina tjänster så att de passar Kunden bättre. Bukowskis kan även komma att använda s.k. web beacons - elektroniska bilder som bl.a. tillåter en webbsida att räkna antalet besökare på sidan. Web beacons kan även kallas ”single-pixel GIF” eller webbfyrar. Bukowskis kan komma att använda förstahands- eller tredje partscookies och web beacons för att visa innehåll, inklusive annonser som är relevanta för Kunden på Bukowskis eller tredje parts webbplatser. Detta innefattar användning av teknik för att förstå nyttan Kunden har av annonser och innehåll som visats för Kunden, t.ex. om Kunden har klickat på en annons eller inte. Bukowskis tillåter även vissa samarbetspartners att placera cookies eller web beacons på Kundens webbläsare i samband med att Kunden besöker Webbsidan. Bukowskis använder cookies och web beacons för att genomföra undersökningar i egen regi eller i samarbete med partners. Undersökningarna syftar till att mäta effektiviteten av viss annonsering och våra partners kan sedan få information rörande detta. Bukowskis kan använda olika analysverktyg i syfte att utvärdera och analysera besöksstatistik. Kunden kan själv välja om Kunden vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Om Kunden vill veta när datorn tar emot en cookie, kan Kunden ställa in sin webbläsare så att den meddelar användaren om det. På så vis har Kunden möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Kundens dator kan också ställas in så att den avvisar alla cookies. Om Kunden väljer att avaktivera cookiesfunktionen så kan kvaliteten och tillgängligheten till delar av Tjänsten och Webbsidan komma att försämras.

6. BUDGIVNING OCH KÖP

En Kund som deltar i en budgivning ska följa instruktionerna om budgivningsprocessen som finns på Webbsidan. För att ha möjlighet att vinna en budgivning ska budet uppfylla följande krav: (i) budet ska, med minst ett visst prisintervall, s.k. budsteg, överstiga det bud som för närvarande leder budgivningen; (ii) budet ska minst uppgå till det lägsta pris som Säljaren kan ha åsatt Föremålet (”Acceptpris”); (iii) budet ska minst uppgå till det lägsta startbud som har angivits på Webbsidan. Närmare information om budstegsintervall och startbud (intervall och gränser som kan variera med tiden) finns på HJÄLP. Kunden kan delta i en budgivning på två sätt, via manuell budgivning eller via automatisk budgivning genom en s.k. budbetjänt. Vid manuell budgivning följer Kunden budgivningen på egen hand och bestämmer om och när Kunden vill lägga ett bud. Vid automatisk budgivning anger Kunden i stället ett bud som motsvarar det högsta belopp som Kunden är villig att betala för Föremålet (“Maxbud”). Vid angivandet av ett Maxbud, kommer Tjänsten automatiskt att starta en budbetjänt som bjuder, så förmånligt som möjligt, för Kundens räkning upp till Maxbudet. Det vinnande budet kan därför bli lägre än det angivna Maxbudet. Om en auktion slutar med två lika höga bud är det först inkomna budet som registrerats i Tjänsten som vinner. Samtliga bud (inklusive Maxbud) är bindande för Kunden och kan inte ändras eller dras tillbaka. Ett bud är vinnande om det, vid auktionens slut, är det högsta budet och minst uppgår till Föremålets Acceptpris. Bukowskis och den Kund som lagt det vinnande budet (“Köparen”) anses ha ingått ett bindande avtal så snart auktionen avslutats. Kunden är skyldig att självt kontrollera om lämnat bud lett till köp. Kunden får aldrig delta i en budgivning som avser ett Föremål som Kunden har lämnat in till försäljning och får inte heller manipulera eller på annat sätt påverka budgivning själv eller genom ombud (t.ex. genom att Kunden registrerar två konton i Tjänsten). Även en sådan kund som köpt ett föremål för ett fast pris är att anse som Köpare och är skyldig att följa de instruktioner som anges på Webbsidan.

7. ÅNGERRÄTT

I fall Köparen är konsument har Köparen ångerrätt i enlighet med den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler/den finska konsumentskyddslagen (38/1978). Köparen har dock inte ångerrätt i det fall undantag från ångerrätt i nämnda lag kan tillämpas. Köparen ska meddela Bukowskis att ångerrätten utnyttjas inom den ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag Köparen får det köpta Föremålet i sin egen eller via ombuds besittning. Meddelande om ångrat köp ska innehålla Föremålets föremålsnummer samt Köparens kundnamn, och lämnas till Bukowskis via e-post till return@bukowskis.com. Köparen ska använda samma mailadress som finns registrerad på kundnumret. Köparen kan även använda sig av Bukowskis ångerblankett som finns tillgänglig på [www.bukowskis.com]. Alternativt kan meddelande om ångrat köp lämnas genom att använda det standardformulär som tillhandahålls på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se. Efter ångrat köp ska Köparen på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera Föremålet. Har Föremålet avhämtats av Köparen ska retur ske till närmaste Bukowskiskontor. Har Köparen valt hemleverans ska retur ske till det av Bukowskis kontor varifrån Föremålet köptes. Retur får inte ske mot postförskott. Köparen står risken för att Föremålet skadas eller kommer bort samt är skyldig att paketera och hantera Föremålet på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten. Returnerade Föremål vars köp inte omfattas av ångerrätt förvaras av Bukowskis hos det mottagande kontoret för avhämtning av Köparen. Om Föremålet inte avhämtats inom sju (7) kalenderdagar debiteras Köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part i enlighet med villkoren i punkt 11 nedan. När Bukowskis har tagit emot Föremålet återbetalas erlagt belopp inom fjorton (14) dagar till Köparen, med undantag för Föremålets eventuella värdeminskning som har orsakats på grund av att Köparen har hanterat Föremålet i större omfattning än nödvändigt, eventuellt tillkommande leveranskostnader som orsakats av att Köparen valt en annan leveransmetod än Bukowskis standardleverans samt förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part för de dagar Bukowskis förvarat Föremålet och som överstiger sju (7) kalenderdagar (se vidare nedan under punkten 11 nedan). Återbetalning till Köparen sker i samma form och till samma kontonummer eller kort som eventuellt använts vid köpet. Om Bukowskis bedömer att Köparen missbrukar ångerrätten t.ex. genom att använda ångerrätten för att slippa stå fast vid lagda bud och därvid påverkar budgivningsprocessen, Säljaren eller andra Kunder på ett för Bukowskis icke godtagbart sätt, förbehåller sig Bukowskis rätten att stänga ner Kundens konto och Kundens tillgång till Tjänsten.

8. INROPSUPPDRAG

Utöver den budbetjänt som kan användas via Internet, tar Bukowskis kostnadsfritt emot inropsuppdrag för Kundens räkning i Bukowskis auktionshus. Inropsuppdragen behandlas konfidentiellt och ska vara Bukowskis tillhanda senast en timme före den aktuella auktionens sluttid (dock med förbehåll för att Bukowskis auktionshus har vissa öppettider). Vid lika bud ska det bud som först registrerades i Tjänsten anses vinnande om buden blir de högsta vid auktionstillfället. Bukowskis bjuder för den uppdragsgivande Kundens räkning så förmånligt som möjligt och högst till det pris som angivits i inropsuppdraget. Bukowskis har rätt att bortse från ingivna inropsuppdrag om Kunden inte bedöms ha betalningsförmåga eller möjlighet att avhämta aktuellt Föremål inom avtalad tid (se vidare nedan under punkten 11). Den uppdragsgivande Kunden måste själv kontrollera om avgivet bud lett till köp och sådan information kan erhållas via Tjänsten eller via Bukowskis auktionshus. Bukowskis ansvarar inte för någon skada som kan drabba Kunden om Bukowskis försummar att utföra inropsuppdraget. Kunden ansvarar för köp som kommer till stånd p.g.a. ett felaktigt inropsuppdrag förutsatt att felaktigheten inte har orsakats av Bukowskis.

9. PROVISION, AVGIFTER OCH BETALNING

Föremål som tagits emot för försäljning i Sverige värderas, säljs och betalas i svenska kronor (SEK). Alla avgifter som tillkommer för dessa Föremål anges och ska betalas i svenska kronor (SEK). Föremål som tagits emot för försäljning i Finland värderas, säljs och betalas i euro (EUR). Alla avgifter som tillkommer för dessa Föremål anges och ska betalas i euro (EUR). Utöver priset (det vinnande budet) som ska erläggas för varje enskilt Föremål ska Köparen betala den provision och de avgifter som anges i den prislista som gäller när det vinnande budet lades eller då försäljningen för ett fast pris genomfördes. Vidare tillkommer ersättning som ska betalas för upphovmannens följerätt, se vidare nedan under punkten 10. Kvitto för betalning erhålls i samband med betalning i Bukowskis auktionshus. Om betalning görs via Tjänsten kan bevis på erlagd betalning erhållas elektroniskt via Tjänsten. Köparen ska inom sju (7) kalenderdagar efter auktionens sluttid eller då försäljningen för ett fast pris genomfördes till Bukowskis erlägga full ersättning för Föremålet vilket motsvarar (i) det vinnande budet eller det fasta priset, (ii) provision till Bukowskis, (iii) eventuell ersättning enligt följerätten, och (iv) övriga avgifter och eventuella skatter som är relaterade till köpet och inropet t.ex. kortavgifter och som framgår av den prislista som gäller när det vinnande budet lades (”Full Ersättning”). Om Full Ersättning inte erlagts inom sju (7) kalenderdagar efter auktionens slut har Bukowskis rätt att kräva att köpet fullgörs och kräva dröjsmålsränta enligt svenska räntelagen/finska räntelagen samt en påminnelseavgift. Om Full Ersättning inte erlagts inom fjorton (14) kalenderdagar efter auktionens slut har Bukowskis rätt att häva köpet varvid föremålet återgår till säljaren.

10. FÖLJERÄTT – ERSÄTTNING VID VIDAREFÖRSÄLJNING

Enligt den svenska och finska upphovsrättslagen (Sverige 1960:729, Finland 1961:404) samt EU-direktiv 2001/84/EG) har upphovsmannen rätt till ersättning vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk, s.k. följerätt. Detta är en upphovsrättslig ersättning som ska betalas till konstnären (upphovsmannen) under dennes livstid och därefter till dennes arvingar under sjuttio år efter det år konstnären avled. Ersättningen beräknas som en procentuell andel av det vinnande budet. Procentsatsen varierar beroende på storleken av försäljningspriset. För närmare information om nivåer se gällande prislista. I den mån ett Föremål som säljs via Tjänsten omfattas av denna ersättning anges detta i objektsbeskrivningen för det aktuella Föremålet och ska betalas av Köparen.

11. AVHÄMTNING/TRANSPORT OCH HÄVNING VID SEN/UTEBLIVEN AVHÄMTNING

Om Köparen inte avhämtar Föremålet hos Bukowskis på den ort som anges i objektsbeskrivningen, kan Transport ske genom något av följande alternativ: (i) Standardleverans via Transittransport av Föremålet till något av Bukowskis utlämningsställen; (ii) Hemleverans av mindre Föremål eller (iii) Hemleverans av större Föremål. I de fall Köparen utnyttjar sin ångerrätt enligt punkt 7 ovan återbetalar Bukowskis endast de kostnader som följer av alternativ (i). Om Köparen som utnyttjar sin ångerrätt valt något av alternativ (ii)-(iii) är Köparen skyldig att ersätta Bukowskis för de merkostnader som det valda alternativet innebär. Avhämtning eller beställning av transport av köpta Föremål kan ske först efter att Köparen erlagt Full Ersättning till Bukowskis. I samband med avhämtning erhåller Köparen ett utlämningsbevis. Bukowskis lagrar Föremålet utan kostnad för Köparen under sju (7) kalenderdagar (exklusive den dag då den aktuella auktionen avslutades eller den dag då försäljningen för ett fast pris genomfördes). Om lagringsperioden överstiger sju (7) kalenderdagar kommer Föremålet att förvaras på Köparens bekostnad. Vid förvaring i Bukowskis egna lokaler, har Bukowskis rätt att ta ut en förvaringsavgift i enlighet med vad som anges i prislistan som gällde när det vinnande budet lades. Bukowskis har även rätt att överlämna Föremålet till valfritt externt lagrings-/speditionsföretag för transport/förvaring hos tredje part, och då ska Köparen bära samtliga kostnader för sådan transport och förvaring. Genom att ta del av dessa villkor godkänner Köparen uttryckligen villkoren för förvaring och förbinder sig betala förvaringsavgiften och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part. I det fall Köparen utnyttjar sin ångerrätt enligt punkt 7 ovan är Köparen därmed skyldig att betala för det antalet dagar som förvaringen av Föremålet överstigit sju (7) kalenderdagar Genom att ta del av dessa villkor är Köparen informerad om att Bukowskis har ett särskilt intresse att bli av med Föremålet då det sålts. Om Köparen betalar men inte hämtar Föremålet inom sju (7) kalenderdagar (exklusive den dag då den aktuella auktionen avslutades eller den dag då försäljningen för ett fast pris genomfördes) kommer Bukowskis tillsända Köparen en påminnelse med uppmaning att hämta Föremålet vid risk av att köpet annars hävs tjugoåtta (28) kalenderdagar efter auktionens eller försäljningens avslutande. Bukowskis förbehåller sig därmed rätt att häva köpavtalet vid Köparens försummelse att avhämta Föremålet. Vid hävning har Köparen rätt att återfå vad han har erlagt till Bukowskis, med avdrag för ovanstående förvaringsavgift och/eller kostnad för transport och förvaring hos tredje part. Om Köparen inte hämtar Föremålet inom tre (3) månader efter uppmaning, förbehåller sig Bukowskis även rätten att sälja Föremålet i enlighet med reglerna i lagen (1985:982), (Finland 1988/688) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats. Försäljningsersättningen ska i första hand gå till täckande av kostnaderna för försäljningen och speditionsfirmans fordringar och därefter till täckande av Bukowskis förfallna fordringar på Köparen. Eventuellt överskott ska betalas ut till Köparen. Så snart Föremålet har avhämtats från Bukowskis övergår risken och ansvaret för Föremålet till Köparen.

12. ANSVAR FÖR FEL

Alla Föremål är begagnade och säljs i befintligt skick. Föremålets skick beskrivs översiktligt i den konditionsrapport som anges i samband med objektbeskrivningen. Köparen ska före auktionen noggrant undersöka och bedöma Föremålets skick, värde och beskaffenhet. Bilder och beskrivningar av Föremålet t.ex. på Webbsidan ska endast användas för att kunna identifiera Föremålet och Bukowskis ansvarar inte för felaktiga eller ofullständiga beskrivningar om inte felet är väsentligt. Bukowskis ansvarar inte för skador, brister eller avvikelser som inte framgår av bilder eller beskrivning. Det kan förekomma avvikelser mellan hur Föremålet ser ut i verkligheten, hur Föremålet ser ut på bilder samt hur bilderna återges på datorskärmen, särskilt vad gäller återgivning av färger. Uppgift om t.ex. upphovsman, äkthet, ålder, teknik, skick eller proveniens, samt uppgifter om Föremålets allmänna kondition, förekommande skador och lagningar m.m. tjänar endast som vägledning för Köparen vid dennes egen undersökning av Föremålet. Bukowskis ansvarar inte för skador och defekter som är hänförligt till Föremålet i sig, t.ex. naturligt slitage, förfall eller åldrande, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i material som exempelvis blekning av papper och sprickbildningar i trä. Bukowskis ansvarar inte för funktionen hos ur och urverk, motorfordon, mekaniska, el- eller batteridrivna Föremål. Bukowskis ansvar för fel i köpta Föremål begränsas till det följande. Om ett Föremål har ett fel eller brist som Bukowskis ansvarar för ska Bukowskis antingen (i) avhjälpa/restaurera felet, (ii) ge Köparen ett prisavdrag som motsvarar felet (värdeersättningen ska beräknas med utgångspunkt i det slutliga priset för Föremålet, dvs. vad Köparen faktiskt har betalat för Föremålet exklusive provision, avgifter etc.) eller (iii) häva köpet. Om avhjälpande eller prisavdrag inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter det att Köparen har reklamerat felet får Köparen häva köpet. Om det skulle uppstå oklarheter avseende Säljarens ägande- eller förfoganderätt till Föremålet, har båda parter rätt att häva köpet. Vid hävning har Köparen rätt att återfå vad han har erlagt till Bukowskis i anledning av köpet mot återlämnande av Föremålet. Bukowskis ansvarar inte för skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt har orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, revolution, konfiskering, beslag, eller annan åtgärd vidtagen av civil eller militär myndighet, atomkärnprocess, terrorism/terrorhandling, oavsett om annan orsak eller händelse, samtidigt eller vid annan tidpunkt, bidragit till skadan.

13. REKLAMATION

Köparen ska reklamera eventuella fel omedelbart efter det att Köparen märkt eller borde ha märkt felet, dock senast:

(i) i omedelbart samband med upphämtning av Föremålet om Föremålet hämtas av Köparen (eller Köparens ombud) på något av Bukowskis utlämningsställen;

(ii) i omedelbart samband med mottagande av Föremålet om Köparen beställt hemleverans och Föremålet levereras till en av Köparen angiven leveransadress

(iii) inom en arbetsdag från upphämtande av Föremålet om Köparen beställt hemleverans och Föremålet levereras till ett postkontor eller annat tredje parts utlämningsställe. Om den aktuella reklamationsfristen inte iakttas har Köparen inte rätt att åberopa aktuellt fel. Alla reklamationer ska ske skriftligen. Bukowskis maximala ansvar för Föremålet är att återbetala vad som erlagts av Köparen, dvs. storleken på det vinnande budet eller det fasta priset jämte provision och mervärdeskatt samt eventuellt andra avgifter som betalats av Köparen i anledning av köpet. Köparen har inte rätt till någon ytterligare ersättning. Bukowskis ansvarar aldrig för direkta eller indirekta skador som Köparen kan drabbas av. Köparen är skyldig att vidta skäliga och normala åtgärder för att förebygga, förhindra eller begränsa förlust eller skada. Vid icke godkända reklamationer förvarar Bukowskis det returnerade Föremålet hos det mottagande kontoret för avhämtning av Köparen. Om Föremålet inte avhämtats inom sju (7) kalenderdagar debiteras Köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part i enlighet med villkoren i punkt 11 ovan.

14. FORCE MAJEURE

Om Bukowskis eller Bukowskis underleverantör förhindras eller fördröjs att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor på grund av force majeure händelse ska Bukowskis vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att Bukowskis inom skälig tid informerar Kunden om förhållandet. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Som force majeure händelse avses oförutsedd omständighet som ligger utanför Bukowskis kontroll t.ex. naturkatastrof, eldsvåda, översvämning, krig, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd eller arbetskonflikt. Köparen äger rätt att häva ett köpeavtal om Bukowskis inte kunnat fullgöra köpet inom tre (3) månader på grund av force majeure händelse enligt denna punkt.

15. PERSONUPPGIFTER

Bukowskis lyder under bestämmelserna i den svenska personuppgiftslagen (1998:204), den finska personuppgiftslagen (523/1999) samt den finska informationssamhällsbalken (917/2014). Bukowski Auktioner AB, orgnr. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, e-post: info@bukowskis.com, telefon: +46 8-614 08 00, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du som Kund lämnar till Bukowskis. Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med Kundens användning av Tjänsten, används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera Tjänsten, Kundens användning av Tjänsten, administrera parternas avtalsförhållande och fullgörelse av Bukowskis skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev, mm. Dessutom kan Kundens personuppgifter användas för fakturering och för att skicka viktig information till Kunden, t.ex. avseende förändring av avgifter eller uppdatering av prislista, försäljningsvillkor eller Villkoren och för att ta kontakt och lämna information till Kunden som är särskilt anpassad för dennes intressen. Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning av uppgifter från privata och offentliga register. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom Bukowskikoncernen och till företag som koncernen samarbetar med. Kunden har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Bukowskis har registrerat och hur dessa uppgifter används. Kunden har även rätt att begära att Bukowskis rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om Kunden. Även den som inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring ska skicka en skriftlig begäran om detta till Bukowskis.

16. GILTIGHETSTID

Dessa Villkor gäller för Kunden och dess användning av Tjänsten och köp av Föremål så snart Kunden har registrerat sig på Tjänsten. Bukowskis har rätt att från tid till annan ändra dessa Villkor inklusive priser och avgifter som framgår av prislistan. Bukowskis har även rätt att tillfälligt ändra avgifter i samband med marknadsföringskampanjer. När Villkoren ändras ska Kunden meddelas antingen genom att ett e-postmeddelande skickas till den e-postadress som Kunden angivit vid registrering eller i samband med att Kunden loggar in på Tjänsten.

17. ÖVERLÅTELSE

Bukowskis har rätt att överlåta avtal som ingåtts mellan Bukowskis och Kunden inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. Om avtal överlåts kommer Bukowskis att meddela Kunden vem som har tagit över avtalet genom meddelande på Webbsidan eller via e-postmeddelande. Om Bukowskis överlåter avtalet till tredje man har denne rätt att tillhandahålla Tjänsten eller liknande tjänster på en annan webbsida. En Kund kan inte överlåta användarvillkoren eller därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man.

18. EXPORTTILLSTÅND

Enligt kulturmiljölagen (1988:950) krävs särskilt tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål. Enligt finsk lag om begränsning av utförseln av kulturföremål (1999:115) krävs tillstånd för utförseln av kulturföremål från Finland till andra medlemsstater inom EU. För utförseln av kulturföremål till länder utanför EU kan det även krävas en särskilt exportlicens enligt Rådets förordning (EG) nr 116/2009. Köparen ansvarar självständigt för eventuella tillstånd som krävs enligt denna lagstiftning och ska bära samtliga kostnader förenade härmed och Bukowskis har inget ansvar i detta avseende.

19. OLIKA SPRÅKVERSIONER

Dessa allmänna användar- och köpevillkor har översatts till andra språk (för närvarande svenska, engelska och finska). Vid eventuella skillnader mellan olika språkversioner har den svenska versionen av villkoren företräde.

20. ALTERNATIV TVISTLÖSNING

Vid tvister som parterna inte lyckas lösa har du som konsument bosatt inom EU möjlighet att kontakta en lokal alternativ tvistlösningsnämnd, dvs. en neutral part som Bukowskis kan använda för att lösa tvister i de fall konsumenten initierar en alternativ tvistlösningsprocess. Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda EU-kommissionens plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats. 21. TVIST Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende Föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans. Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal avseende Föremål som upptagits till försäljning i Finland skall avgöras enligt finsk lag och vid allmän domstol i Finland med Helsingfors tingsrätt som första instans.