Ei yhteyttä palvelimeen

VERKKOHUUTOKAUPAN MYYNTIEHDOT

Voimassa 15.3.2019 alkaen

1. TOIMEKSIANNON LAAJUUS
Bukowski Auktioner AB sitoutuu toimeksiannon saajana huutokauppaamaan toimeksiantajan (”Myyjä”) lukuun tältä Ruotsissa vastaanottamiaan kohteita yhtiön verkkosivustolla sijaitsevassa verkkohuutokaupassa. Bukowski Oy Ab sitoutuu toimeksiannon saajana huutokauppaamaan toimeksiantajan (”Myyjän”) lukuun tältä Suomessa vastaanottamiaan kohteita yhtiön verkkosivustolla sijaitsevassa verkkohuutokaupassa. Bukowskis saattaa myös myydä kohteita sovittuun kiinteään hintaan. ”Bukowskis” viittaa yritykseen Bukowski Oy Ab, mikäli kyseessä on sopimus, joka koskee Suomessa myytäväksi vastaanotettua kohdetta ja yritykseen Bukowski Auktioner AB, mikäli kyseessä on sopimus, joka koskee Ruotsissa myytäväksi vastaanotettua kohdetta. Mikäli toisin ei ole sovittu, Bukowskisilla on oikeus myydä toimitetut kohteet Bukowskisin mielestä sopivalla huutokauppamuodolla (vasarahuutokauppa tai verkkohuutokauppa) ja sopivassa toimipisteessä ja markkinoida kohteita muilla kuin markkinointipaikan markkinointitavoilla. Vasarahuutokauppaan sovelletaan näiden ehtojen sijasta Bukowskisin vasarahuutokauppaan sovellettavia ehtoja. Bukowskisin yhteystiedot ovat Suomessa Bukowski Oy Ab, Y-tunnus: 0906523-0, Mastokatu 4-6, 00160 Helsinki, sähköposti: helsinki@bukowskis.com, puhelin: +358-9-668 91 10, ja Ruotsissa Bukowski Auktioner AB, rek. nro. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, sähköposti: info@bukowskis.com, puhelin: +46 8-614 08 00.

2. KOHTEIDEN JÄTTÄMINEN/VASTAANOTTO
Myyjä takaa, että hänellä on rasitteeton omistusoikeus kohteisiin, jotka toimitetaan Bukowskisille myytäväksi. Mikäli Myyjällä ei ole rasitteetonta omistusoikeutta kohteeseen, Myyjän on kirjallisen asiakirjan avulla pystyttävä todistamaan valtuutensa myydä jättämänsä kohteet ja saada niistä maksu. Kun myynnistä on päästy yhteisymmärrykseen, osapuolten on tehtävä erityinen myyntisopimus, niin kutsuttu vastaanottotodistus/-sopimus. Tässä yhteydessä Bukowskis määrittelee tavanomaisen tarkistuksen ja arvioinnin jälkeen kullekin kohteelle lähtöhinnan. Lähtöhinta perustuu markkinaperusteiseen arvioon, mutta kohteen lopullinen myyntihinta voi olla huomattavasti lähtöhintaa korkeampi tai alhaisempi. Lähtöhinta toimii vain ohjenuorana ostajalle. Bukowskis pidättää oikeuden luopua myyntitoimeksiannosta yksipuolisesti ja ilman korvausoikeutta Myyjälle, jos ilmenee epäselvyyttä kohteen aitouden, omistusoikeuden tai muun Bukowskisin olennaiseksi katsoman, asiaan vaikuttavan seikan osalta.

3. SÄILYTYS- JA VAKUUTUSVASTUU
Bukowskis vakuuttaa kohteet niiden vastaanottamisesta alkaen murron, palo- ja vesivahingon sekä varkauden varalta kunkin kohteen lähtöhintaa, ja jos lähtöhinta on ilmoitettu hintavälinä, hintavälin alarajaa, vastaavasta arvosta tai vasarahinnasta, josta on vähennetty myyntikulut. Bukowskis ei vastaa kohteelle näyttöjen tai kuljetuksen aikana aiheutuneista vähäisistä vaurioista, esimerkiksi kehysten ja taulun lasin vaurioista, materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten puuhun syntyneistä halkeamista yms. Bukowskis ei edellä mainitun mukaisesti ole korvausvastuussa Myyjälle mistään vakuutusarvon ylittävästä vauriosta.

4. MYYNTIVALUUTTA
Ruotsissa myyntiin otetut kohteet arvioidaan, myydään ja maksetaan Ruotsin kruunuissa (SEK). Kaikki näihin kohteisiin liittyvät lisäkulut ovat Ruotsin kruunuissa (SEK). Suomessa myyntiin otetut kohteet
arvioidaan, myydään ja maksetaan euroissa (EUR). Kaikki näihin kohteisiin liittyvät lisäkulut ovat euroissa (EUR).

5. MYYNTIMAKSUT
Bukowskis perii voimassa olevan hinnaston mukaisen myyntiprovision, vakuutusmaksun sekä hallinnollisen valokuvausmaksun. Valokuvausmaksuun sisältyy vähintään yksi (1) valokuva kohteesta. Bukowskis arvioi, tarvitaanko kohteesta lisäkuvia. Mikäli myyntitoimeksianto peruutetaan, Myyjältä veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

6. HINTA JA VALVONTATOIMEKSIANTO
Valvonnalla tarkoitetaan, että Bukowskis valvoo Myyjän lukuun, ettei kohdetta myydä alle sovitun pohjahinnan. Pohjahinta on vahvistettava vastaanottotodistuksella/-sopimuksella, sähköpostitse tai suullisesti puhelimessa. Lähtöhintaan 3999 SEK / 399 EUR saakka ei pohjahinta voi ylittää 2000 SEK/200 EUR. Poikkeuksena ovat teemahuutokaupat, joiden kohdalla lähtö- ja pohjahinnoissa saattaa ilmetä muutoksia. Jos lähtöhinta on 4 000 SEK / 400 EUR tai suurempi, pohjahinnan osuus saa olla korkeintaan 80 % kohteen lähtöhinnasta. Pohjahinta määräytyy lähtöhinnan mukaan.

Edellä mainittuja ehtoja pohjahinnan osuudesta lähtöhinnasta ei sovelleta korujen, vintage & fashion -kategorian, rannekellojen ja taskukellojen myyntiin. Näissä tapauksissa lähtöhinnasta sovitaan erikseen Bukowskisin ja Myyjän kesken.
Myyjällä ei ole oikeutta poistaa julkaistuja kohteita.

7. MYYMÄTTÄ JÄÄNEET KOHTEET
Myyjän on noudettava myymättä jääneet kohteet viimeistään viisi (5) päivää huutokaupan päättymisen jälkeen. Bukowskis voi Myyjän pyynnöstä huolehtia kohteen kotiinkuljetuksesta Myyjän kustannuksella.
Mikäli kohdetta ei noudeta tai kotiinkuljetusta pyydetä edellä mainitussa ajassa eikä Myyjä samassa ajassa myöskään ilmoita Bukowskisille myyntimenettelyn keskeyttämisestä, Bukowskisilla on oikeus huutokaupata kohde uudelleen. Bukowskisilla on tuolloin myös oikeus alentaa lähtö- ja pohjahintaa Bukowskisin oman harkinnan mukaan.
Mikäli Bukowskis ei aio huutokaupata kohdetta uudelleen, tästä on ilmoitettava Myyjälle postitse tai sähköpostitse. Mikäli Myyjä tällaisen Bukowskin lähettämän ilmoituksen jälkeen, vaihtoehtoisesti mikäli Myyjä keskeytettyään myyntimenettelyn ei ole noutanut kohdetta Bukowskisin ilmoittamassa määräajassa, Bukowskisilla on oikeus veloittaa voimassaolevan hinnaston mukainen säilytysmaksu sekä kuljetuksesta ulkopuoliseen varastoon ja varastosäilytyksestä aiheutuneet kustannukset. Varastointi tapahtuu Myyjän kustannuksella ja riskillä.
Bukowskilla on myös oikeus lahjoittaa myymättä jäänyt kohde hyväntekeväisyysjärjestölle, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät: i) kukaan ei ole jättänyt tarjousta kohteesta, ii) kohteen alkuperäinen lähtöhinta ei ole ylittänyt 2000 SEK / 200 EUR, (iii) kohdetta ei ole noudettu tai pyydetty kotiinkuljetettavaksi edellä määrätyssä ajassa ja (iv) Myyjä ei ole samassa ajassa ilmoittanut Bukowskisille tulevansa noutamaan kohteen.
Mikäli kohde jää myymättä, Bukowskis ja Myyjä voivat sopia kohteen myynnistä kiinteään hintaan ilman huutokauppaa.
Edellä mainitusta riippumatta Bukowskisilla on kohteen noutamiseen saakka oikeus jälleenmyydä myymättä jäänyt kohde sillä edellytyksellä, että jälleenmyyntihinta ei alita yllä olevan kohdan 6 mukaan sovittua rajahintaa.
Myyntimaksuja ei suoriteta, mikäli kohde on jäänyt myymättä.
Mikäli kohdetta ei ole noudettu kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun Myyjää on kehotettu noutamaan kohde ja on ilmoitettu, että kohde saatetaan muutoin myydä tietyn ajan jälkeen uudelleen, Bukowskisilla on oikeus myydä kohde. Bukowskis päättää tässä tapauksessa hyväksyttävästä hinnasta. Bukowskisilla on oikeus pidättää tällaisen myynnin myyntisummasta korvaus säilytys- ja kuljetuskustannusten kattamiseksi. Vähennysten jälkeen mahdollinen ylijäämä tilitetään Myyjälle, mikäli Myyjä on ilmoittanut tilinumeronsa Bukowskisille. Mikäli Bukowskis ei ole onnistunut myymään kohdetta eikä kohteen alkuperäinen lähtöhinta ole ylittänyt 2000 SEK / 200 EUR, Bukowskisilla on oikeus lahjoittaa kohde hyväntekeväisyysjärjestölle.

8. PERUUTTAMISOIKEUS
Bukowskisin kautta tapahtuvaan myyntiin sovelletaan Ruotsin etäkauppa- ja kotimyyntilain (2005:59) /tai Suomen kuluttajansuojalakia (38/1978). Mikäli ostaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, Bukowskis pidättää oikeuden ilman Myyjälle tehtävää ilmoitusta julkaista uudelleen kohde huutokaupattavaksi edellä kohdissa 6 ja 7 mainittujen ehtojen mukaisesti. Bukowskis ei tällaisessa tilanteessa kanna taloudellista vastuuta suhteessa ostajaan kohteen loppuhinnassa tapahtuvien muutosten osalta. Mikäli ostaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, pidättää Bukowskis samalla oikeuden vaatia mahdollisesti saamatta jäänyttä korvausta ostajalta.

9. TILITYS/MAKSU
Alustava tilityskirje lähetetään sähköpostitse heti huutokaupan päätyttyä. Jos Myyjä ei ole ilmoittanut voimassa olevaa sähköpostiosoitetta, Myyjällä on velvollisuus ottaa yhteyttä Bukowskisiin lopullisen selvityksen saamiseksi. Vasarahintoihin liittyvät tiedot julkaistaan sivulla www.bukowskis.com. Bukowskis suorittaa maksun kolmenkymmentäviisi (35) kalenteripäivää verkkohuutokaupan jälkeen sillä edellytyksellä, että ostaja on maksanut hinnan täysimääräisenä eikä mitään reklamaatiota tai lakisääteistä peruuttamisoikeuden käyttämistä ole tehty. Kuluttajankaupassa ostajalla on lakisääteinen neljäntoista (14) kalenteripäivän peruuttamisaika, joka alkaa ostajan saatua kohteen haltuunsa (peruuttamisaika). Jos ostajan peruuttamisaika ei ole umpeutunut säännönmukaisella maksuhetkellä, maksua Myyjälle lykätään viidenteen (5.) pankkipäivään peruuttamisajan umpeutumisesta sillä edellytyksellä, että ostaja ei ole peruuttamisajan kuluessa ilmoittanut Bukowskisille haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan. Jos ostaja on ilmoittanut tästä Bukowskisille mutta ei palauta kohdetta lakisääteisessä ajassa (palauttamisaika), Bukowskisilla on oikeus vaatia ostajalta kaupan toteuttamista. Tällaisessa tapauksessa maksun suoritusta Myyjälle lykätään viidenteen (5.) pankkipäivään palauttamisajan päättymisestä (ts. enintään kaksikymmentäkahdeksan (28) kalenteripäivää lisättynä viidellä (5) pankkipäivällä siitä ajankohdasta, kun ostajan katsotaan saaneen kohteen haltuunsa). Bukowskisilla ei ole velvollisuutta ryhtyä toimiin ostajaa vastaan, eikä se ole vastuussa Myyjälle siitä, toteuttaako ostaja kaupan kokonaisuudessaan.

10. VIRHEVASTUU
Jos Bukowskis joutuu virhevastuuseen kohteen ostajalle ja siten korvausvelvolliseksi, Bukowskisilla on oikeus vaatia vastaavaa korvausta Myyjältä. Myyjä hyväksyy sen, että kohteet myydään Bukowskisin yleisesti soveltamien ehtojen mukaisesti. Bukowskisilla on yksipuolinen oikeus keskeyttää huutokauppa sekä siirtää tai muuttaa huutokaupan pituutta tai päättymisajankohtaa teknisestä viasta tai muusta sellaisesta tilanteesta johtuen, jonka Bukowskis katsoo tätä edellyttävän, riippumatta siitä, johtuuko tilanne Bukowskisista vai ei.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa, Bukowskis ei missään tapauksessa vastaa Myyjälle mahdollisesti koituvista suorista tai välillisistä vahingoista, ellei vahinko johdu Bukowskisin törkeästä huolimattomuudesta. Myyjällä on velvollisuus toteuttaa kohtuulliset toimet tappioiden tai vahinkojen ehkäisemiseksi, estämiseksi tai rajoittamiseksi.

11. SIIRTO
Bukowski Auktioner AB:llä on oikeus siirtää Myyjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa Bukowski Oy Ab:lle. Myyjälle on ilmoitettava, mikäli siirto tapahtuu.

12. FORCE MAJEURE
Jos Bukowskisin tai Bukowskisin alihankkijan näiden ehtojen mukaisten velvoitteiden toteuttaminen estyy tai viivästyy esimerkiksi huutokauppamyynnin peruuntuessa tai maksun viivästyessä force majeure -tapahtuman vuoksi, Bukowskis vapautuu vahingonkorvausvastuusta ja muista seurauksista edellyttäen, että Bukowskis ilmoittaa tilanteesta kohtuullisessa ajassa Myyjälle. Velvoite on toteutettava sovitulla tavalla heti, kun este poistuu. Force majeure -tapahtumaksi katsotaan Bukowskisista riippumaton ennakoimaton tilanne, kuten luonnonkatastrofi, tulipalo, tulva, sota, sodan kaltainen tapahtuma, vallankumous, konfiskaatio, takavarikko, ydintapahtuma, terrorismi/terrori-isku, uusi tai muuttunut lainsäädäntö, viranomaisten toimenpide tai työriita.

13. HENKILÖTIEDOT
Bukowskis noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä Ruotsin henkilötietolakia ja sen EU:n tietosuoja-asetusta täydentäviä määräyksiä (2018:218), Suomen henkilötietolakia (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaarta (917/2014) sekä EU:n tietosuoja-asetusta (2016/679). Bukowski Auktioner AB, rek. nro. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, sähköposti: info@bukowskis.com, puhelin: +46 8-614 08 00, on rekisterinpitäjä tiedoista, jotka Myyjä antaa Bukowskisille. Bukowskisin palvelujen yhteydessä tai muuten Bukowskisiin liittyvän sopimussuhteen puitteissa annetut henkilötiedot, kuten nimet, osoitteet, henkilötunnukset, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, käsitellään hallintotarkoituksissa ja Bukowskisin huutokauppatoimintaan liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi, hyvän palvelun mahdollistamiseksi sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Henkilötietoja saatetaan lisäksi käyttää markkinoiden ja asiakastietojen analysoimiseksi, tilastoihin sekä markkinointitarkoituksiin, kuten kohdistettuun mainontaan, hallinnollisiin viesteihin, tuotetarjouksiin, uutiskirjeisiin yms. Henkilötietoja saatetaan päivittää ja täydentää yksityisten ja julkisten rekisterien avulla. Henkilötietoja saatetaan edellä mainituissa tarkoituksissa luovuttaa Bukowskis-konsernin muille yhtiöille sekä yrityksille, joiden kanssa konserni tekee yhteistyötä. Myyjällä on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada kirjallista tietoa Bukowskisilla olevista henkilötiedoista ja näiden tietojen käsittelystä. Lisäksi Myyjällä on oikeus pyytää Myyjää koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai poistamista. Henkilön, joka ei halua henkilötietojaan käytettävän suoramarkkinointitarkoituksiin on tehtävä kirjallinen pyyntö asiasta Bukowskisille.
Lisätietoja Bukowskisin harjoittamasta henkilötietojen käsittelystä on Bukowskisin tietosuojakäytännössä osoitteessa https://www.bukowskis.com/sv/privacy.

14. VERSIOT ERI KIELILLÄ
Nämä ehdot on käännetty eri kielille (tällä hetkellä ruotsiksi, englanniksi ja suomeksi). Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, ruotsinkieliset ehdot ratkaisevat.

15. VALITUKSET
Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen valitustilanteessa, sinulla on EU:ssa asuvana kuluttajana mahdollisuus ottaa yhteyttä Suomessa Kuluttajariitalautakuntaan www.kuluttajariita.fi ja Ruotsissa Allmänna reklamationsnämndeniin, www.arn.se tai Box 174, 101 23 Stockholm. Valituksen voit tehdä myös Euroopan komission verkkosivujen kautta.

16. RIITATAPAUKSET
Mahdollisessa riitatapauksessa, joka liittyy sopimukseen, joka koskee Ruotsissa myyntiin vastaanotettua kohdetta, sovelletaan Ruotsin lakia yleisessä tuomioistuimessa, ja Tukholman käräjäoikeus toimii ensimmäisenä oikeusasteena riidan ratkaisemisessa. Mahdollisessa riitatapauksessa, joka liittyy sopimukseen, joka koskee Suomessa myyntiin vastaanotettua kohdetta, sovelletaan Suomen lakia yleisessä tuomioistuimessa, ja Helsingin käräjäoikeus toimii ensimmäisenä oikeusasteena riidan ratkaisemisessa.