ONLINE-HUUTOKAUPAN OSTOEHDOT

Voimassa 3.8.2018 alkaen

View pricelist here

1. JOHDANTO JA SOVELLETTAVUUS

Nämä ehdot koskevat huutokauppaa ja myyntiä, kun Bukowski Auktioner AB ja Bukowski Oy Ab tarjoavat esineitä sähköisen markkinapaikkansa kautta internetin välityksellä, jossa huutokaupat ja myynnit suoritetaan elektronisesti, (”Palvelu”) ja jossa asiakas (”Asiakas”) voi rekisteröityä ja ostaa huutokaupattavia esineitä (”Esineitä”) sekä huutokaupalla että kiinteään hintaan. Alla olevat viittaukset ”Bukowskisiin” tarkoittavat viittausta Bukowski Auktioner AB:hen, kun on kyse Esineistä, jotka on vastaanotettu myytäväksi Ruotsissa ja Bukowski Oy Ab:hen, kun kyse on Esineistä, jotka on vastaanotettu myytäväksi Suomessa. Bukowskis toimii komissionäärinä, mikä tarkoittaa, että Esineen omistaja (”Myyjä”) antaa Bukowskisille toimeksiannon myydä Esine Palvelun kautta Omistajan lukuun, mutta omalla nimellään. Bukowskis voi poikkeustapauksissa myydä omaan lukuunsa Esineitä, joita Bukowskis itse omistaa, esim. huutokauppamenettelyn puitteissa tapahtuneen asiakkaalta takaisinoton jälkeen. Bukowskisin yhteystiedot ovat Suomessa Bukowski Oy Ab, Y-tunnus: 0906523-0, Iso Roobertinkatu 12 FI-00120 Helsinki, sähköposti: helsinki@bukowskis.com, puhelin: +358-9-668 91 10, ja Ruotsissa; Bukowski Auktioner AB, rek. nro. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, sähköposti: info@bukowskis.com, puhelin: +46 8-614 08 00. Pakottavasta lainsäädännöstä johtuvien määräysten lisäksi nämä ehdot sekä hinnasto ja muut menettelytavat, joita Bukowskis julkaisee liittyen Palveluun (yhdessä ”Ehdot”) määräävät tyhjentävästi ne ehdot, jotka ovat voimassa Asiakkaan rekisteröinnin ja Palvelun käyttämisen sekä Ostajan Esineen ostoon liittyen. Asiakkaan on hyväksyttävä Ehdot ollakseen oikeutettu käyttämään Palvelua ja ostamaan Esineitä Palvelusta. Yksityiskohtaisempaa tietoa Palvelun käyttämisestä, tarjousten tekemisestä sekä muuta käytännöllistä tietoa löytyy USEIN KYSYTTYÄ -osiosta. Ehtojen lisäksi on olemassa myyntiehdot, jotka koskevat Ostajan oikeuksia ja velvollisuuksia liittyen Esineen myyntiin, sekä kuljetusehdot, jotka koskevat Bukowskin tarjoamia kuljetuspalveluita; katso tarkemmin USEIN KYSYTTYÄ -osiosta.

2. REKISTERÖINTI

Asiakas rekisteröi itsensä Palveluun täyttämällä Palvelun verkkosivuilta löytyvän rekisteröintikaavakkeen. Asiakkaan tulee ilmoittaa oikeat ja kattavat henkilö- ja yhteystiedot. Asiakas vastaa tietojen pitämisestä ajan tasalla. Rekisteröitymällä Asiakas hyväksyy Ehdot ja sitoutuu niihin sekä muihin Palvelun käyttöön liittyviin ohjeistuksiin. Mikäli yhtiö rekisteröityy Asiakkaaksi, tulee rekisteröinti suorittaa fyysisen henkilön toimesta, jolla on oikeus sitoa yhtiö Ehtoihin. Tämä henkilö tulee myös ilmoittaa kyseisen yhtiön yhteyshenkilöksi. Seuraavilla henkilöillä/Asiakkailla ei ole oikeutta käyttää Palvelua: (i) henkilöt, jotka ovat alle 18 vuotiaita, (ii) henkilöt joilla on alennettu oikeustoimikelpoisuus tai (iii) Asiakkaat, jotka on suljettu pois Palvelusta väliaikaisesti tai pysyvästi. Asiakkaalla on ainoastaan oikeus käyttää Palvelua käyttämällä omaa käyttäjätunnustaan ja salasanaansa. Asiakas vastaa kaikista tarjouksista ja toimenpiteistä, jotka suoritetaan Asiakkaan käyttäjätunnuksilla. Asiakkaan tulee parhaan kykynsä mukaan varmistua siitä, että salasana pysyy salaisena eikä tule kolmansien osapuolten tietoon. Asiakkaalla ei ole oikeutta lainata tai myydä käyttäjätunnuksia tai salasanaa kolmansille. Salasana tulee välittömästi vaihtaa, mikäli on syytä epäillä, että käyttäjätiedot ovat joutuneet kolmansien osapuolten haltuun tai ne muilla tavoin ovat tulleet tai voivat tulla väärinkäytetyiksi. Bukowskis suojaa kerättyjä henkilötietoja. Bukowskis saattaa tarkistaa Asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä tai muussa yhteydessä antamien tietojen oikeellisuuden, esimerkiksi käyttämällä erilaisia teknisiä apuvälineitä tai kolmansien pitämissä tietokannoissa suoritettavilla hauilla. Koskien henkilötietojen käyttöä ks. kohta 15 jäljempänä.

3. PALVELU JA SEN KÄYTTÖ

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on eikä Bukowski takaa Palvelun saatavuutta. Palvelu saattaa aika ajoin olla kokonaan tai osittain pois käytöstä tai huonosti toimiva johtuen esim. suunnitellusta tai ei-suunnitellusta ylläpidosta, toimintahäiriöistä tai muusta syystä. Bukowskis ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita saattaa aiheutua sen vuoksi, ettei Asiakkaalla ole pääsyä Palveluun, esim. tehdäkseen Esineestä tarjouksen. Bukowskis pidättää oikeuden päivittää, uudistaa tai hetkellisesti tai pysyvästi lopettaa Palvelun tarjoaminen. Bukowskisilla on oikeus sulkea pois Asiakkaita ja Asiakkaiden tilejä Palvelusta. Tämä voi mm. koskea Asiakkaita, jotka: (i) eivät noudata Ehtoja; (ii) joilla on erääntyneitä maksamattomia laskuja; (iii) eivät ole noutaneet ostamiaan Esineitä tai (iv), jotka Bukowskisin arvioinnin mukaan väärinkäyttävät peruuttamisoikeutta jäljempänä kohdan 7 mukaisesti. Asiakkaalla, jonka pääsy Palveluun on estetty ja/tai jonka asiakastili on lukittu, ei ole oikeutta rekisteröityä uudestaan tai käyttää Palvelua toisen Asiakkaan tilin kautta / käyttäjätunnuksella.

4. ESINEEN TIEDOT JA KUVAUS/LÄHTÖHINNAT

Esineille ilmoitetut lähtöhinnat perustuvat Esineitä koskevaan markkinaperusteiseen arvioon ennen huutokauppaa ja ne toimivat ainoastaan ohjenuorana Asiakkaalle. Esineen lopullinen myyntihinta voi olla huomattavasti lähtöhintaa korkeampi tai alhaisempi. Asiakas on joka tapauksessa aina velvollinen itse tutkimaan Esineen (katso kohta 12). Esineestä ilmoitettuja tietoja, esim. Esineen kuvauksen yhteydessä ilmoitettuja tietoja, saatetaan joutua muuttamaan Esineestä saatujen lisätietojen johdosta. Mahdolliset muutokset tai lisäykset julkaistaan Palvelun verkkosivuilla (”Verkkosivusto”). Tapauksissa, joissa muutoksen/lisäyksen katsotaan olennaisesti muuttavan Esineen arvoa, pidättää Bukowskis oikeuden poistaa Esine Palvelusta tai julkaista se uudella hinnalla, term(e)illä ja uusilla tiedoilla/kuvauksilla.

5. EVÄSTEET (COOKIES) JA MAHDOLLISUUS OLLA SALLIMATTA EVÄSTEIDEN KÄYTTÖÄ

Bukowskis käyttää erilaisia apuvälineitä esim. nähdäkseen, kuinka Asiakas käyttää Palvelua ja Verkkosivustoa. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka Verkkosivu lähettää Asiakkaan verkkoselaimeen, kun Asiakas vierailee Verkkosivustolla. Tekstitiedosto sisältää informaatiota, jonka avulla Bukowskis voi esim. soveltaa palvelujaan vastaamaan paremmin Asiakkaan tarpeita. Bukowskis saattaa myös käyttää ns. web beacons - elektronisia kuvia, joiden avulla verkkosivustot voivat laskea yksittäisten kävijöiden määrän sivustolla. Web beacons tunnetaan myös nimillä ”single-pixel GIF” tai jäljite. Bukowskis saattaa käyttää ensi- tai kolmannen osapuolen evästeitä ja jäljitteitä näyttääkseen sisältöä, mm. ilmoituksia, jotka ovat Bukowskisin tai kolmannen osapuolen verkkosivuston Asiakkaalle suunnattuja. Tämä sisältää sellaisen tekniikan käytön, joka mahdollistaa Asiakkaan ilmoituksista sekä näkemistään ilmoituksista saaman hyödyn mittaamisen, esim. sen selvittämiseksi, onko Asiakas klikannut ilmoitusta vai ei. Bukowskis saattaa antaa myös tiettyjen yhteistyökumppaneiden lähettää evästeitä tai jäljitteitä (web beacons) Asiakkaan verkkoselaimeen, kun Asiakas vierailee Verkkosivustolla. Bukowskis käyttää evästeitä ja jäljitteitä kerätäkseen nimetöntä tietoa omaan käyttöönsä tai yhteistyökumppanin kanssa. Tämä tietojen keruu tähtää tiettyjen ilmoitusten tehon mittaamiseen ja yhteistyökumppanimme voivat saada informaatiota tähän liittyen. Bukowskis saattaa käyttää erilaisia analyysiohjelmia tarkoituksenaan arvioida sekä kerätä kävijätilastoja. Asiakas voi itse valita, haluaako sallia evästeiden käytön vai ei. Jos Asiakas haluaa saada tiedon tietokoneen ottaessa vastaan evästeen, voi verkkoselainohjelman asetusten kautta valita tämän tiedotusmahdollisuuden. Tällä tavoin toimimalla on Asiakkaan mahdollista sallia tai olla sallimatta tietty eväste. Asiakas voi myös tietokoneen asetusten kautta tehtävällä valinnalla olla sallimatta evästeitä lainkaan. Mikäli Asiakas valitsee olla lainkaan sallimatta evästetoimintoa, voi Palvelun ja Verkkosivuston joidenkin osioiden laatu ja saatavuus heikentyä tai olla rajoitettu.

6. TARJOUSTEN TEKO JA OSTAMINEN

Tarjousten tekoon osallistuvan Asiakkaan on noudatettava Verkkosivustolla olevia tarjoustentekoprosessiin liittyviä ohjeita. Tarjouksen on täytettävä seuraavat vaatimukset voidakseen voittaa tarjouskilpailun: (i) tarjouksen on ylitettävä vähintään yhdellä hinta-intervallilla, ns. korotussummalla, se tarjous, joka kullakin hetkellä johtaa tarjouskilpailua; (ii) tarjouksen tulee saavuttaa vähintään se hintavaraus, jonka Myyjä on mahdollisesti asettanut Esineelle (”Pohjahinta”); (iii) tarjouksen tulee saavuttaa vähintään Verkkosivulla ilmoitettu alhaisin vähimmäistarjous. Tarkempaa tietoa korotussummista sekä vähimmäistarjouksista (korotussummat ja tarjousrajat, jotka voivat tarjouskilpailun aikana vaihdella) löydät USEIN KYSYTTYÄ -osiosta. Asiakas voi tehdä tarjouksia kahdella eri tavalla; tekemällä tarjouksen manuaalisesti tai automaattisen tarjoustentekopalvelun (ns. tarjouspalvelu) kautta. Kun tarjous tehdään manuaalisesti, seuraa Asiakas itse aktiivisesti tarjouskilpailua ja päättää mikäli ja milloin hän haluaa tehdä tarjouksen. Asiakkaan käyttäessä automaattista tarjouspalvelua päättää Asiakas, mikä on suurin summa, jonka hän on valmis maksamaan kyseisestä Esineestä (“Enimmäistarjous”). Kun Asiakas tekee Enimmäistarjouksen, ohjelma käynnistää automaattisesti tarjouspalvelun, joka tekee Asiakkaan lukuun tarjouksen, tehden pienimmän mahdollisen korotuksen aina Enimmäistarjoukseen saakka. Voittava tarjous voi siksi jäädä tehtyä Enimmäistarjousta alhaisemmaksi. Jos tarjouskilpailu eli huutokauppa päättyy kahteen saman suuruiseen tarjoukseen, ensimmäisenä Palveluun rekisteröity tarjous voittaa. Kaikki tehdyt tarjoukset (mukaan lukien Enimmäistarjous) sitovat Asiakasta eikä niitä voi muuttaa tai perua. Tarjous on voittava, mikäli se on huutokaupan päätyttyä korkein jätetty tarjous ja jos se on yhtä suuri tai suurempi kuin Pohjahinta. Heti huutokaupan päätyttyä katsotaan voittaneen tarjouksen tehneen Asiakkaan (“Ostajan”) ja Bukowskisin välille syntyneen sitova sopimus. Asiakas on velvollinen itse kontrolloimaan, onko tehty tarjous johtanut kaupan syntymiseen. Asiakkaan osallistuminen tämän itse myyntiin jättämää Esinettä koskevaan tarjouskilpailuun ei ole koskaan sallittua. Asiakas ei myöskään saa manipuloida tai muulla tavalla vaikuttaa oman Esineensä tarjouskilpailuun itse tai edustajan avulla (esim. siten, että Asiakas rekisteröi kaksi asiakastiliä Palveluun). Asiakas, joka ostaa esineen kiinteään hintaan on myös Ostaja, ja hänen tulisi noudattaa Verkkosivustolla annettuja ohjeita.

7. PERUUTTAMISOIKEUS

Mikäli Ostaja on kuluttaja, on Ostajalla peruttamisoikeus Ruotsin etäkauppa- ja kotimyyntilain / tai Suomen kuluttajansuojalakia (38/1978). Ostajalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta, mikäli kyseisen lain peruttamisoikeutta koskevat poikkeukset tulevat sovellettaviksi.
Ostajan on ilmoitettava Bukowskisille peruttamisoikeuden käyttämisestä 14 päivän pituisen peruttamisajan kuluessa. Peruttamisaika alkaa sinä päivänä, kun Ostaja saa Esineen haltuunsa joko itse tai edustajansa välityksellä. Peruuttamisilmoituksessa tulee ilmoittaa Esineen esinenumero sekä Ostajan asiakasnimi ja se tulee jättää Bukowskisille sähköpostin välityksellä osoitteeseen return@bukowskis.com. Ostajan tulee käyttää samaa sähköpostiosoitetta, joka on rekisteröity asiakasnumerolle. Ostaja voi myös käyttää Bukowskisin peruuttamislomaketta, joka löytyy osoitteesta [www.bukowskis.com]. Ilmoituksen kaupan peruuttamisesta voi tehdä myös käyttämällä Oikeusministeriön asetuksen 110/2014 liitteen II mukaista peruuttamislomakkeen mallia. Peruutetun oston jälkeen Ostajan tulee omalla kustannuksellaan palauttaa Esine neljäntoista (14) päivän sisällä. Mikäli Esine on noudettu Ostajan toimesta, tulee palautus tehdä lähimpään Bukowskisin toimipisteeseen. Jos Ostaja on valinnut kotiinkuljetuksen, tulee Esine palauttaa siihen toimipisteeseen, josta Esine on ostettu. Palautusta ei saa tehdä postiennakolla. Ostaja kantaa riskin Esineen vahingoittumisesta tai häviämisestä. Ostajan tulee paketoida ja käsitellä Esinettä siten, ettei se vahingoitu kuljetuksen aikana. Bukowskis säilyttää palautetut Esineet, joita palautusoikeus ei koske, Esineen vastaanottaneessa toimipisteessä Ostajan noutoa varten. Mikäli Esinettä ei noudeta seitsemän (7) kalenteripäivän sisällä, veloitetaan Ostajalta säilytysmaksu ja/tai Esineen kuljetuksesta ja säilytyksestä kolmannella taholla aiheutuneet kustannukset kohdan 11 alla mukaisesti. Kun Bukowskis on vastaanottanut Esineen, maksu palautetaan neljäntoista (14) päivän sisällä Ostajalle, vähennettynä Esineen mahdollinen arvonaleneminen, joka on aiheutunut siitä että Ostaja on käsitellyt Esinettä enemmän kuin tarpeellista, mahdollisesti lisättävät kuljetuskustannukset, jotka ovat aiheutuneet siitä, että Ostaja on valinnut muun toimitustavan kuin Bukowskisin standardikuljetuksen sekä säilytyskustannukset ja/tai kustannukset, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen tekemästä kuljetuksesta ja säilytyksestä niiden päivien osalta, joina Bukowskis on säilyttänyt Esinettä, jotka ylittävät seitsemän (7) kalenteripäivää (ks. tarkemmin kohta 11 jäljempänä). Takaisinmaksu tapahtuu samassa muodossa ja samalle tilinumerolle tai maksukortille mitä on käytetty ostossa. Mikäli Bukowskis epäilee Ostajan väärinkäyttävän peruuttamisoikeuttaan, esim. käyttämällä peruuttamisoikeuttaan päästäkseen noudattamasta annettuja tarjouksia ja sitä kautta vaikuttaa tarjousmenettelyyn, Ostajaan tai muihin Asiakkaisiin tavalla, jota Bukowskis ei voi hyväksyä, pidättää Bukowskis oikeuden sulkea Asiakkaan tili ja Asiakkaan pääsy Palveluun.

8. OSTOMÄÄRÄYKSET

Internetin kautta käytettävän automaattisen tarjouspalvelun lisäksi Bukowskis ottaa kuluitta vastaan ostomääräyksiä Asiakkaan lukuun Bukowskisin huutokauppataloissa. Ostomääräykset käsitellään luottamuksellisesti ja niiden on oltava Bukowskisin käytettävissä viimeistään tunti ennen kyseessä olevan huutokaupan päättymisaikaa (kuitenkin sillä varauksella, että Bukowskis-huutokauppatalot ovat avoinna vain tiettyjen aukioloaikojensa puitteissa). Mikäli Bukowskisille on jätetty useampi samansuuruinen tarjous, on ensin Palveluun rekisteröity tarjous voittava siinä tapauksessa, että ne ovat korkeimmalla summalla tehdyt tarjoukset huutokauppatilanteessa. Bukowskis tekee toimeksiantaneen Asiakkaan puolesta mahdollisimman edullisen tarjouksen, eikä ylitä ostomääräyksessä määriteltyä ylärajaa eli Enimmäistarjousta. Bukowskis pidättää oikeuden jättää huomioimatta jätettyjä ostomääräyksiä, jos Asiakkaan ei katsota olevan maksukykyinen tai jos hänellä ei katsota olevan mahdollisuutta noutaa kyseistä Esinettä sovitun ajan kuluessa (katso edelleen alla kohta 11). Ostomääräyksen jättäneen Asiakkaan on itse tarkistettava, onko annettu tarjous johtanut ostoon. Tämä on tarkistettavissa Palvelun kautta tai Bukowskin huutokauppataloon yhteyttä ottamalla. Bukowskis ei vastaa mistään sellaisesta Asiakkaalle koituvasta vahingosta, mikä aiheutuu Bukowskisin laiminlyönnistä toteuttaa Asiakkaan sille tekemä/jättämä ostomääräys. Asiakas vastaa ostoista, jotka ovat seurausta virheellisestä ostomääräyksestä, edellyttäen, että virhe ei ole Bukowskisin aiheuttama.

9. PROVISIO, LISÄMAKSUT JA MAKSAMINEN

Ruotsissa myyntiin otetut Esineet arvioidaan, myydään ja maksetaan Ruotsin kruunuissa (SEK). Kaikki näihin Esineisiin liittyvät lisäkulut ilmoitetaan ja tulee maksaa Ruotsin kruunuissa (SEK). Suomessa myyntiin otetut Esineet arvioidaan, myydään ja maksetaan euroissa (EUR). Kaikki
näihin Esineisiin liittyvät lisäkulut ilmoitetaan ja tulee maksaa euroissa (EUR). Sen hinnan (voittanut tarjous eli vasarahinta) lisäksi, joka on maksettava jokaisesta yksittäisestä Esineestä, maksaa Ostaja sen provision ja ne lisäkulut/lisämaksut, jotka ilmoitetaan siinä hinnastossa, joka oli voimassa voittavan tarjouksen tekohetkellä tai kiinteähintaisen myynnin tekohetkellä. Tämän lisäksi veloitetaan se korvaus, joka tulee maksaa kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksena, katso edelleen alla kohta 10. Kuitti maksusuorituksesta annetaan Bukowskisin huutokauppataloissa suoritettavan maksun yhteydessä. Jos maksu suoritetaan Palvelun kautta, on tosite maksusuorituksesta saatavilla sähköisesti Palvelusta. Ostajan on seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa huutokaupan loppumisajankohdasta tai kiinteähintaisen myynnin tekohetkestä suoritettava Bukowskisille maksu Esineestä täysimääräisenä ja täysimääräinen maksu vastaa (i) voittanutta tarjousta tai kiinteää hintaa, (ii) provisiota Bukowskisille, (iii) mahdollista kuvataiteen jälleenmyyntikorvausta ja (iv) muita lisäkuluja sekä mahdollisia veroja, jotka liittyvät ostotapahtumaan ja voitettuun huutoon esim. korttimaksut, ja jotka ilmenevät voittavan tarjouksen tekohetkellä voimassa olevasta hinnastosta (”Täysimääräinen Maksu”). Jos Täysimääräistä Maksua ei ole suoritettu seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä, on Bukowskisilla oikeus vaatia kaupan täyttämistä sekä maksun suorittamista täysimääräisenä ja Ruotsin korkolain / Suomen korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä veloittaa muistutusmaksu. Mikäli emme ole vastaanottaneet täyttä maksusuoritusta neljätoista (14) kalenteripäivän kuluessa huutokaupasta, Bukowskilla on oikeus peruuttaa kauppa ja palauttaa esine myyjälle.

10. KUVATAITEEN JÄLLEENMYYNTIKORVAUS

Ruotsin ja Suomen tekijänoikeuslain (Ruotsi 1960:729, Suomi 1961/404) sekä EU direktiivin (2001/84/EY) mukaan on kuvataiteen teoksen tekijällä oikeus korvaukseen kuvataiteen teoksen jälleenmyynnin yhteydessä, ns. jälleenmyyntikorvaus. Tämä on tekijänoikeudellinen korvaus, joka maksetaan tekijälle tämän elinaikana ja sen jälkeen hänen perillisilleen seitsemänkymmenen vuoden ajan siitä, kun taiteilija on kuollut. Korvaus määräytyy voittaneen tarjouksen perusteella prosentuaalisesti. Korvausprosentti vaihtelee myyntihintaan perustuen. Katso tarkemmat tiedot prosentuaalisista korvausrajoista voimassaolevasta hinnastosta. Tämän korvauksen piiriin kuuluvissa Palvelun kautta myytävissä Esineissä on erillinen maininta korvauksesta kunkin Esineen tietojen/kuvauksen yhteydessä ja tämän korvauksen maksaa Ostaja.

11. ESINEEN NOUTO/KULJETUS JA MYÖHÄSTYNEESTÄ NOUDOSTA /NOUTAMATTA JÄÄNEESTÄ ESINEESTÄ JOHTUVA PURKUOIKEUS

Mikäli Ostaja ei nouda Esinettä Bukowskisin paikallisesta huutokauppatalosta, jossa Esine sijaitsee ja joka Verkkosivulla Esineen tietojen/kuvauksen yhteydessä on ilmoitettu, Ostaja voi tilata kuljetuksen Esineelle Bukowskin välityksellä seuraavin tavoin: Standardikuljetus Transitkuljetuksen kautta Bukowskisin noutopisteeseen; (ii) Pienehkön Esineen kotiinkuljetus tai (iii) Suuremman Esineen kotiinkuljetus. Mikäli peruuttamisoikeuttaan kohdan 7 mukaisesti hyödyntävä Ostaja on valinnut kuljetustavaksi vaihtoehdon (ii)-(iii), on Ostaja velvollinen korvaamaan valitusta vaihtoehdosta aiheutuvat lisäkustannukset.
Ostettujen Esineiden nouto tai kuljetuksen tilaus on mahdollista tehdä vasta sitten, kun Täysimääräinen Maksu on suoritettu Bukowskisille. Noudon yhteydessä luovutetaan Ostajalle todiste noutamisesta..
Bukowskis varastoi Esineen ilman kustannuksia seitsemän (7) kalenteripäivän ajan (mukaan ei lasketa sitä päivää, jolloin kyseinen huutokauppa päättyi tai kiinteähintainen myynti tapahtui). Mikäli varastointiaika ylittää seitsemän kalenteripäivää, varastoidaan Esine Ostajan kustannuksella. Jos Esine varastoidaan Bukowskisin omissa toimitiloissa, on Bukowskisilla oikeus veloittaa sen hinnaston mukainen säilytysmaksu, joka oli voimassa, kun voittanut tarjous tehtiin. Bukowskisilla on myös oikeus luovuttaa Esine valitsemalleen ulkopuoliselle varastointi- tai huolintayhtiölle eli kolmannelle osapuolelle kuljetettavaksi/varastoitavaksi ja tällöin kuljetus- ja varastointikustannukset veloitetaan kokonaisuudessaan Ostajalta. Mikäli Ostaja hyödyntää kohdan 7 yllä mukaista
peruuttamisoikeuttaan on Ostaja siten velvollinen maksamaan (7) kalenteripäivän ylittävästä varastoinnista aiheutuneet kustannukset.
Tulemalla tietoiseksi näistä ehdoista, Ostaja on tietoinen siitä, että Bukowskisilla on erityinen intressi päästä eroon Esineestä kun se on myyty. Mikäli Ostaja maksaa mutta ei nouda Esinettä seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa (pois lukien se päivä, jona huutokauppa päättyi tai Esine myytiin kiinteällä hinnalla), tulee Bukowskis lähettämään muistutuksen sisältäen kehotuksen noutaa Esine riskillä, että kauppa muussa tapauksessa puretaan kaksikymmentäkahdeksan (28) kalenteripäivää huutokaupan päättymisestä tai Esineen myynnistä. Bukowskis pidättää näin ollen oikeuden purkaa kauppa mikäli Ostaja laiminlyö Esineen hakemisen. Kaupan purkautuessa Ostajalla on oikeus saada se mitä hän on maksanut Bukowskisille, josta on vähennetty yllä mainitut säilytyskustannukset ja/tai kuljetuskustannukset ja kolmannen osapuolen säilytyskustannukset.
Mikäli Ostaja ei nouda Esinettä kolmen (3) kuukauden kuluessa noutopyynnöstä, on Bukowskisilla oikeus myydä Esine niiden määräyksien mukaisesti jotka ilmenevät laista elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jäänyt esine (1988/688) (Ruotsissa 1985:982 lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats). Myyntihinta käytetään ensisijaisesti kattamaan ne kulut, jotka aiheutuvat myynnistä ja huolintayrityksen saatavista ja näiden jälkeen kattamaan Bukowskisin saatavat Ostajalta. Mahdollinen ylijäävä summa maksetaan Ostajalle.
Heti kun Esine on noudettu Bukowskisilta, siirtyy riski ja vastuu Esineestä Ostajalle.

12. VIRHEVASTUU

Kaikki Esineet ovat käytettyjä ja ne myydään sellaisena kuin ne ovat. Esineen kunto kuvaillaan lyhyesti Esineen tietojen yhteydessä olevassa kuntoraportissa. Ostajan tulee ennen tarjouksen tekemistä huolellisesti tutkia Esine ja muodostaa käsitys sen kunnosta, arvosta, luonteesta ja muista ominaisuuksista. Bukowskis toimii vain välittäjänä. Esineen kuvia sekä tietoja/kuvausta esim. Verkkosivustolla on käytettävä vain Esineen tunnistamiseksi, eikä Bukowskis vastaa virheellisistä tai puutteellisista tiedoista/kuvauksesta, mikäli virhe ei ole merkittävä. Bukowskis ei vastaa vaurioista, puutteista tai poikkeavuuksista, jotka eivät ilmene kuvista tai Esineen tiedoista/kuvauksesta. Esineen todellinen ulkonäkö voi poiketa siitä, mitä ilmenee kuvista sekä miltä Esine näyttää tietokoneen näyttöpäätteellä, varsinkin väriominaisuuksien osalta. Esineestä annetut tiedot esimerkiksi Esineen tekijästä, aitoudesta, iästä, käytetystä tekniikasta, kunnosta tai alkuperästä, kuten myös tiedot Esineen yleisestä kunnosta, aiemmista vaurioista ja korjauksista ym. toimivat vain ohjenuorana Ostajalle tämän itse tutkiessa Esinettä. Bukowskis ei vastaa vaurioista ja virheellisyyksistä, jotka ovat Esineelle ominaisia, esim. luonnollisesta kulumisesta, vaurioista, vioista ja puutteista, kankaiden kiinnityksistä, kehysten kunnosta, materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten painotöiden, paperien haalistumisesta ja puun halkeilemisesta. Kellojen ja kellokoneistojen, moottoreiden ja mekaanisten tai sähkö- tai patterikäyttöisten Esineiden toimivuus ei kuulu Bukowskisin vastuun piiriin. Bukowskisin virhevastuu rajoittuu seuraavaan. Jos Esineessä on virhe tai puute, josta Bukowskis vastaa, on Bukowskisilla oikeus ensisijaisesti joko (i) korjata/restauroida virhe, (ii) antaa Ostajalle hinnanalennus, joka vastaa virhettä (korvauksen on perustuttava Esineen vasarahintaan, toisin sanoen todelliseen hintaan, jonka Ostaja on Esineestä maksanut pois lukien provisio, lisäkulut yms.) tai (iii) purkaa kauppa. Mikäli virheen korjaus tai hinnanalennus ei ole mahdollista tai tätä ei tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun Ostaja on esittänyt reklamaation, Ostajalla on oikeus purkaa kauppa. Mikäli Myyjän omistus tai hallintaoikeudesta Esineeseen ilmenee epäselvyyttä, on molemmilla osapuolilla oikeus purkaa kauppa. Mikäli kauppa puretaan, on Ostajalla oikeus saada Bukowskisille maksettu kauppasumma takaisin Esineen palauttamista vastaan. Bukowskis ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, tappioista tai kustannuksista, jotka suoraan tai epäsuoraan aiheutuvat tai ovat yhteydessä sotaan, sodankaltaiseen tapahtumaan, vallankumoukseen, takavarikkoon tai muuhun siviili- tai sotilasviranomaistoimeen, ydinvoimaprosessiin, terrorismiin/terroritekoon, riippumatta muusta
syystä tai tapahtumasta johtuen, samanaikaisesti tai eri ajankohtana, ja ovat vaikuttaneet vahingon, tappion tai kustannusten syntyyn.

13. REKLAMAATIO

Ostajan on reklamoitava mahdollisista virheistä välittömästi sen jälkeen, kun Ostaja on huomannut tai Ostajan olisi pitänyt huomata ne, kuitenkin viimeistään: (i) välittömästi Esineen noudon yhteydessä, jos Ostaja (tai Ostajan edustaja) noutaa Esineen jostain Bukowskisin noutopisteestä; (ii) välittömästi Esineen vastaanoton yhteydessä, jos Ostaja on tilannut kotiinkuljetuksen ja Esine toimitetaan Ostajan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen; (iii) yhden työpäivän kuluessa Esineen noutamisesta, jos Ostaja on tilannut kotiinkuljetuksen ja Esine toimitetaan postikonttoriin tai muuhun kolmannen osapuolen noutopisteeseen. Mikäli reklamaation aikarajaa ei noudateta, ei Ostajalla ole oikeutta vaateisiin virheeseen perustuen. Kaikki reklamaatiot tulee tehdä kirjallisina. Bukowskisin virhevastuu Ostajalle rajoittuu enimmillään siihen, mitä Ostaja on suorittanut eli vasarahinnan tai sovitun kiinteän hinnan sekä provision ja arvonlisäveron sekä mahdollisten muiden kulujen takaisinmaksuun. Bukowskis ei täten koskaan vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, joita Ostajalle voi aiheutua. Asiakas on velvollinen kohtuullisin ja normaalein toimin ennaltaehkäisemään, estämään ja rajoittamaan tappiota, menetyksiä ja vahinkoja. Mikäli Bukowskis ei hyväksy reklamaatiota, Bukowskis säilyttää palautetun Esineen vastaanottaneessa toimipisteessä Ostajan noutoa varten. Mikäli Ostaja ei nouda Esinettä seitsemän (7) kalenteripäivän sisällä, laskutetaan Ostajalta säilytysmaksu ja/tai kuljetuskustannukset ja kolmannen osapuolen säilytyksestä aiheutuneet kustannukset kohdan 11 yllä mukaisesti.

14. FORCE MAJEURE

Mikäli Bukowskis tai Bukowskisin alihankkija estyy tai viivästyy täyttämästä näiden ehtojen mukaisia velvoitteitaan force majeure -tyyppisten olosuhteiden vuoksi (ylivoimainen este), on Bukowskis vapautettu vahingonkorvausvastuusta ja muista seuraamuksista edellyttäen, että Bukowskis kohtuullisen ajan kuluessa ilmoittaa Asiakkaalle näistä olosuhteista. Niin pian kuin vapauttavat olosuhteet ja este on poistunut, on velvoitteet täytettävä sopimuksen mukaisesti. Force majeure -olosuhteeksi lasketaan esimerkiksi luonnonmullistus, tulipalo, tulva, sota, uusi tai muuttunut lainsäädäntö, viranomaistoimet, lakko, työsulku tai muunlainen onnettomuus tai olosuhde, joka on ollut Bukowskisin kontrollin ulkopuolella. Asiakkaalla on oikeus purkaa kauppasopimus, jos Bukowskis ei ole pystynyt täyttämään Ehtojen mukaisia velvoitteitaan kolmen (3) kuukauden kuluessa tässä kohdassa mainituista force majeure -olosuhteista johtuen.

15. HENKILÖTIEDOT

Bukowskis noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä Ruotsin henkilötietolain (1998:204) määräyksiä, Suomen henkilötietolain (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) määräyksiä. Bukowski Auktioner AB, rek. nro. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, sähköposti: info@bukowskis.com, puhelin: +46 8-614 08 00, on rekisterinpitäjä tiedoista, jotka Asiakkaana annat Bukowskisille. Asiakkaan Palvelun käyttämisen yhteydessä annettuja henkilötietoja, kuten nimiä, osoitteita, henkilötunnuksia, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita, käsitellään Palvelun tarjoamisen, hallinnoinnin ja kontrolloinnin yhteydessä tai muutoin Bukowskisiin liittyvän asiakas-/sopimussuhteen puitteissa hallinnollisissa tarkoituksissa, hyvän palvelun mahdollistamiseksi ja täyttääkseen ne velvollisuudet ja velvoitteet, jotka huutokauppatoiminta ja laki Bukowskisille asettavat. Henkilötietoja voidaan myös käyttää markkina- ja asiakasanalyyseihin, tilastoihin sekä markkinointitarkoituksiin, kuten kohdistettuun mainontaan, hallinnollisiin viesteihin, tuotetarjouksiin, uutiskirjeisiin yms. Sen lisäksi voidaan Asiakkaan henkilötietoja käyttää laskutukseen ja tärkeiden tiedotusten lähettämiseen Asiakkaalle, esim. koskien lisämaksujen, hinnaston tai Ehtojen muutoksia. Henkilötietoja voidaan myös käyttää jotta Bukowskis voi ottaa yhteyttä Asiakkaaseen tai lähettää tälle erityisesti kohdistettuja tiedotuksia. Henkilötietoja saatetaan päivittää ja täydentää yksityisten ja julkisten rekisterien avulla. Henkilötietoja voidaan luovuttaa aiemmin mainituissa tarkoituksissa Bukowski-konsernin muille yhtiöille sekä yrityksille, joiden kanssa konserni tekee yhteistyötä. Asiakkaalla on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada kirjallista tietoa Bukowskisilla olevista henkilötiedoista ja näiden tietojen käsittelystä. Lisäksi Asiakkaalla on oikeus pyytää Asiakasta koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai poistamista. Henkilön, joka ei halua henkilötietojaan käytettävän suoramarkkinointitarkoituksiin on myös tehtävä kirjallinen pyyntö asiasta Bukowskisille.

16. SOPIMUSAIKA

Näitä Ehtoja sovelletaan suhteessa Asiakkaaseen Asiakkaan käyttäessä Palvelua ja ostaessa Palvelun kautta Esineitä siitä hetkestä alkaen, kun Asiakas on rekisteröitynyt Palveluun. Bukowskis pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja, hinnasto ja hinnaston mukaiset lisämaksut mukaan lukien. Bukowskis pidättää lisäksi oikeuden muuttaa tilapäisesti maksuja mainoskampanjoiden yhteydessä. Kun Ehtoja muutetaan, on Asiakkaalle ilmoitettava muutoksesta joko sähköpostitse Asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai Asiakkaan kirjautuessa sisään Palveluun.

17. SIIRTO

Bukowskis pidättää oikeuden siirtää kolmannelle osapuolelle sen ja Asiakkaan väliset sopimukset, mukaan lukien, mutta rajoittumatta näihin, kaikki tai osan niihin sisältyvistä oikeuksista ja/tai velvollisuuksista. Luovutuksen tapahtuessa Bukowskis ilmoittaa, kenelle sopimukset ja oikeudet ja/tai velvollisuudet on luovutettu, ilmoittamalla asiasta Palvelussa tai sähköpostitse. Jos Bukowskis luovuttaa käyttöehdot kolmannelle osapuolelle, tällä on oikeus tarjota sama Palvelu tai vastaavia palveluja toisella verkkosivulla. Asiakas ei voi luovuttaa käyttöehtoja tai siihen liittyviä oikeuksia ja/tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle.

18. VIENTILUPA

Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamista koskevan Ruotsin lain (1988:950) mukaan kulttuuriesineiden maastavienti Ruotsista on luvanvaraista. Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamista koskevan Suomen lain (115/1999) mukaan kulttuuriesineiden maastavienti Suomesta muihin EU:n jäsenvaltioihin ja yhteisön alueen ulkopuolelle on luvanvaraista. Sen lisäksi, näissä laeissa säädetään, kulttuuriesineen maastavienti Euroopan yhteisön ulkopuolelle edellyttää kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 116/2009 mukaista vientilupaa. Ostaja yksin vastaa tähän lainsäädäntöön liittyvien mahdollisesti tarvittavien lupien hankkimisesta ja on vastuussa kaikista tästä aiheutuvista ja tähän liittyvistä kustannuksista, eikä Bukowskis ole missään vastuussa vientilupiin liittyen.

19. VERSIOT ERI KIELILLÄ

Nämä ehdot on käännetty eri kielille (tällä hetkellä ruotsi, englanti ja suomi). Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, ruotsinkieliset ehdot ratkaisevat.

20. VAIHTOEHTOINEN RIIDANRATKAISU

Mikäli osapuolet eivät pysty ratkaisemaan riitaa keskenään, sinulla on EU:ssa asuvana kuluttajana mahdollisuus ottaa yhteyttä paikalliseen vaihtoehtoiseen riidanratkaisulautakuntaan, eli puolueettomaan osapuoleen. Mikäli kuluttaja tekee aloitteen lautakunnan käyttämiseksi, Bukowskis voi käyttää sitä riitojen ratkaisemiseksi. Voit kääntyä Allmänna reklamationsnämndenin puoleen, www.arn.se tai Box 174, 101 23 Stockholm. Voit myös käyttää Euroopan komission valitussivustoa, joka löytyy Euroopan komission verkkosivuilla.

21. RIITATAPAUKSET

Mahdollisessa riitatapauksessa, joka liittyy sopimukseen, joka koskee Ruotsissa myyntiin vastaanotettua Esinettä, sovelletaan Ruotsin lakia yleisessä tuomioistuimessa ja Tukholman käräjäoikeus toimii ensimmäisenä oikeusasteena riidan ratkaisemisessa. Mahdollisessa riitatapauksessa, joka liittyy sopimukseen, joka koskee Suomessa myyntiin vastaanotettua Esinettä, sovelletaan Suomen lakia yleisessä tuomioistuimessa ja Helsingin käräjäoikeus toimii ensimmäisenä oikeusasteena riidan ratkaisemisessa.