No connection to server

Modern + Contemporary, Helsinki F166

 
528 items
1. Tapio Wirkkala, A VASE, 3308.
1. Tapio Wirkkala, A VASE, 3308.
Hammer price 
190 EUR
Estimate
200 - 300 EUR
2. Tapio Wirkkala, A VASE, 3036.
2. Tapio Wirkkala, A VASE, 3036.
Hammer price 
Unsold
Estimate
200 - 400 EUR
3. Tapio Wirkkala, A VASE, 3309.
3. Tapio Wirkkala, A VASE, 3309.
Hammer price 
300 EUR
Estimate
300 - 400 EUR
4. Tapio Wirkkala, A VASE, 3299.
4. Tapio Wirkkala, A VASE, 3299.
Hammer price 
800 EUR
Estimate
600 - 800 EUR
5. Tapio Wirkkala, A VASE.
5. Tapio Wirkkala, A VASE.
Hammer price 
1 100 EUR
Estimate
800 - 1 000 EUR
6. Tapio Wirkkala, A VASE, 3585.
6. Tapio Wirkkala, A VASE, 3585.
Hammer price 
1 700 EUR
Estimate
1 000 - 1 200 EUR
7. Tapio Wirkkala, A VASE, 3586.
7. Tapio Wirkkala, A VASE, 3586.
Hammer price 
750 EUR
Estimate
600 - 800 EUR
8. Tapio Wirkkala, A GLASS SCULPTURE, 3591.
8. Tapio Wirkkala, A GLASS SCULPTURE, 3591.
Hammer price 
550 EUR
Estimate
600 - 800 EUR
9. Tapio Wirkkala, A SET OF TWO VASES.
9. Tapio Wirkkala, A SET OF TWO VASES.
Hammer price 
180 EUR
Estimate
200 - 300 EUR
10. Timo Sarpaneva, A SET OF THREE GLAS SCULPTURES.
10. Timo Sarpaneva, A SET OF THREE GLAS SCULPTURES.
Hammer price 
650 EUR
Estimate
600 - 800 EUR
11. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
11. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
750 EUR
Estimate
800 - 1 000 EUR
12. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3530.
12. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3530.
Hammer price 
750 EUR
Estimate
800 - 1 000 EUR
13. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3540.
13. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3540.
Hammer price 
700 EUR
Estimate
600 - 800 EUR
14. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3149.
14. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3149.
Hammer price 
550 EUR
Estimate
600 - 800 EUR
15. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3867.
15. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3867.
Hammer price 
1 500 EUR
Estimate
1 600 - 1 800 EUR
16. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3865.
16. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3865.
Hammer price 
360 EUR
Estimate
400 - 600 EUR
17. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
17. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
2 200 EUR
Estimate
2 400 - 2 600 EUR
18. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
18. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
600 EUR
Estimate
600 - 800 EUR
19. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
19. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
900 EUR
Estimate
1 000 - 1 200 EUR
20. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
20. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
Unsold
Estimate
1 200 - 1 400 EUR
21. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
21. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
3 400 EUR
Estimate
3 000 - 3 500 EUR
22. A GLASS SCULPTURE.
22. A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
850 EUR
Estimate
300 - 400 EUR
23. Tapio Wirkkala, A PAIR OF CANDLESTICKS.
23. Tapio Wirkkala, A PAIR OF CANDLESTICKS.
Hammer price 
600 EUR
Estimate
600 - 800 EUR
24. Tapio Wirkkala, A VASE, 3534.
24. Tapio Wirkkala, A VASE, 3534.
Hammer price 
Unsold
Estimate
500 - 600 EUR
25. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3347.
25. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3347.
Hammer price 
900 EUR
Estimate
1 000 - 1 200 EUR
26. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3345.
26. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3345.
Hammer price 
3 800 EUR
Estimate
2 500 - 3 000 EUR
27. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3344.
27. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3344.
Hammer price 
Unsold
Estimate
1 000 - 1 200 EUR
28. Tapio Wirkkala, A BOWL.
28. Tapio Wirkkala, A BOWL.
Hammer price 
950 EUR
Estimate
600 - 800 EUR
29. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3371.
29. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3371.
Hammer price 
800 EUR
Estimate
800 - 1 000 EUR
30. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3155.
30. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3155.
Hammer price 
Unsold
Estimate
500 - 600 EUR
31. Tapio Wirkkala, A VASE, 3563.
31. Tapio Wirkkala, A VASE, 3563.
Hammer price 
360 EUR
Estimate
400 - 600 EUR
32. Timo Sarpaneva, A SET OF THREE STACKABLE BOTTLES.
32. Timo Sarpaneva, A SET OF THREE STACKABLE BOTTLES.
Hammer price 
360 EUR
Estimate
400 - 600 EUR
33. Timo Sarpaneva, A SET OF TWO BOWLS.
33. Timo Sarpaneva, A SET OF TWO BOWLS.
Hammer price 
Unsold
Estimate
400 - 600 EUR
34. Timo Sarpaneva, A GLASS SKULPTURE, 3596.
34. Timo Sarpaneva, A GLASS SKULPTURE, 3596.
Hammer price 
500 EUR
Estimate
500 - 600 EUR
35. Timo Sarpaneva, A GLASS SKULPTURE, 3595.
35. Timo Sarpaneva, A GLASS SKULPTURE, 3595.
Hammer price 
450 EUR
Estimate
500 - 600 EUR
36. Timo Sarpaneva, A GLASS SKULPTURE, 3599.
36. Timo Sarpaneva, A GLASS SKULPTURE, 3599.
Hammer price 
380 EUR
Estimate
400 - 500 EUR
37. Timo Sarpaneva, A GLASS SKULPTURE, 3598.
37. Timo Sarpaneva, A GLASS SKULPTURE, 3598.
Hammer price 
Unsold
Estimate
400 - 500 EUR
38. Timo Sarpaneva, AN ART-PIECE.
38. Timo Sarpaneva, AN ART-PIECE.
Hammer price 
2 200 EUR
Estimate
2 400 - 2 600 EUR
39. Timo Sarpaneva, AN ART-PIECE.
39. Timo Sarpaneva, AN ART-PIECE.
Hammer price 
4 200 EUR
Estimate
3 500 - 4 000 EUR
40. Tapio Wirkkala, A VASE, 3582, 3892.
40. Tapio Wirkkala, A VASE, 3582, 3892.
Hammer price 
Unsold
Estimate
1 200 - 1 400 EUR
41. Tapio Wirkkala, A VASE, 3584, 3894.
41. Tapio Wirkkala, A VASE, 3584, 3894.
Hammer price 
1 200 EUR
Estimate
1 200 - 1 400 EUR
42. Tapio Wirkkala, A VASE, 3582.
42. Tapio Wirkkala, A VASE, 3582.
Hammer price 
2 500 EUR
Estimate
1 300 - 1 500 EUR
43. Timo Sarpaneva, A DECANTER, 3288.
43. Timo Sarpaneva, A DECANTER, 3288.
Hammer price 
550 EUR
Estimate
400 - 500 EUR
44. Timo Sarpaneva, A BOWL, 3813.
44. Timo Sarpaneva, A BOWL, 3813.
Hammer price 
550 EUR
Estimate
600 - 800 EUR
45. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
45. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
5 600 EUR
Estimate
5 500 - 6 000 EUR
46. Timo Sarpaneva, A PLATE.
46. Timo Sarpaneva, A PLATE.
Hammer price 
2 600 EUR
Estimate
2 500 - 2 700 EUR
48. Tapio Wirkkala, A VASE, 3535.
48. Tapio Wirkkala, A VASE, 3535.
Hammer price 
Unsold
Estimate
600 - 800 EUR
49. Tapio Wirkkala, A VASE, 3534.
49. Tapio Wirkkala, A VASE, 3534.
Hammer price 
Unsold
Estimate
600 - 800 EUR
50. Tapio Wirkkala, A VASE, 3537.
50. Tapio Wirkkala, A VASE, 3537.
Hammer price 
5 000 EUR
Estimate
3 500 - 4 000 EUR
51. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3369, 3869.
51. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3369, 3869.
Hammer price 
2 700 EUR
Estimate
2 500 - 2 700 EUR
52. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3372.
52. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3372.
Hammer price 
1 700 EUR
Estimate
1 800 - 2 000 EUR
53. Tapio Wirkkala, A VASE, 3122.
53. Tapio Wirkkala, A VASE, 3122.
Hammer price 
550 EUR
Estimate
600 - 800 EUR
54. Tapio Wirkkala, A VASE, 3123.
54. Tapio Wirkkala, A VASE, 3123.
Hammer price 
380 EUR
Estimate
400 - 500 EUR
55. Tapio Wirkkala, A DISH, 3337.
55. Tapio Wirkkala, A DISH, 3337.
Hammer price 
500 EUR
Estimate
500 - 600 EUR
56. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
56. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
17 000 EUR
Estimate
8 000 - 10 000 EUR
57. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
57. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
1 600 EUR
Estimate
1 600 - 1 800 EUR
58. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
58. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
1 300 EUR
Estimate
1 400 - 1 600 EUR
59. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
59. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
Unsold
Estimate
1 200 - 1 400 EUR
60. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
60. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
850 EUR
Estimate
800 - 1 000 EUR
61. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 0713.
61. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 0713.
Hammer price 
1 600 EUR
Estimate
1 800 - 2 000 EUR
62. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
62. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
1 800 EUR
Estimate
2 000 - 2 200 EUR
63. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
63. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
2 400 EUR
Estimate
2 200 - 2 500 EUR
64. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 0703.
64. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 0703.
Hammer price 
3 000 EUR
Estimate
2 000 - 2 200 EUR
65. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3635.
65. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3635.
Hammer price 
1 400 EUR
Estimate
1 000 - 1 200 EUR
66. Tapio Wirkkala, A VASE, 3509.
66. Tapio Wirkkala, A VASE, 3509.
Hammer price 
3 000 EUR
Estimate
1 200 - 1 400 EUR
67. Tapio Wirkkala, A VASE, 3522.
67. Tapio Wirkkala, A VASE, 3522.
Hammer price 
2 300 EUR
Estimate
1 200 - 1 400 EUR
68. Tapio Wirkkala, A VASE, 3561.
68. Tapio Wirkkala, A VASE, 3561.
Hammer price 
1 700 EUR
Estimate
1 000 - 1 200 EUR
69. Tapio Wirkkala, A VASE, 3510.
69. Tapio Wirkkala, A VASE, 3510.
Hammer price 
1 500 EUR
Estimate
600 - 800 EUR
70. Tapio Wirkkala, A VASE, 3545.
70. Tapio Wirkkala, A VASE, 3545.
Hammer price 
520 EUR
Estimate
400 - 600 EUR
71. Tapio Wirkkala, A VASE, 3552.
71. Tapio Wirkkala, A VASE, 3552.
Hammer price 
1 700 EUR
Estimate
800 - 1 000 EUR
72. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3345.
72. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3345.
Hammer price 
3 200 EUR
Estimate
2 400 - 2 600 EUR
73. Tapio Wirkkala, A BOWL.
73. Tapio Wirkkala, A BOWL.
Hammer price 
1 900 EUR
Estimate
1 400 - 1 600 EUR
74. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3362.
74. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3362.
Hammer price 
1 000 EUR
Estimate
800 - 1 000 EUR
75. Tapio Wirkkala, A VASE, 3121.
75. Tapio Wirkkala, A VASE, 3121.
Hammer price 
800 EUR
Estimate
800 - 1 000 EUR
76. Tapio Wirkkala, A VASE, 3125.
76. Tapio Wirkkala, A VASE, 3125.
Hammer price 
Unsold
Estimate
600 - 800 EUR
77. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3313.
77. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3313.
Hammer price 
1 800 EUR
Estimate
2 000 - 2 200 EUR
78. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
78. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
330 EUR
Estimate
300 - 400 EUR
79. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
79. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
2 800 EUR
Estimate
2 400 - 2 600 EUR
80. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3842.
80. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3842.
Hammer price 
5 800 EUR
Estimate
6 000 - 8 000 EUR
81. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3843.
81. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3843.
Hammer price 
5 200 EUR
Estimate
2 500 - 3 000 EUR
82. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
82. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
2 800 EUR
Estimate
3 000 - 3 500 EUR
83. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
83. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
Unsold
Estimate
10 000 - 12 000 EUR
84. Timo Sarpaneva, PROTOTYPE BOTTLES FOR VODKA, 9 PIECES.
84. Timo Sarpaneva, PROTOTYPE BOTTLES FOR VODKA, 9 PIECES.
Hammer price 
8 200 EUR
Estimate
6 000 - 8 000 EUR
85. Tapio Wirkkala, A GLASS SCULPTURE, 3590.
85. Tapio Wirkkala, A GLASS SCULPTURE, 3590.
Hammer price 
3 600 EUR
Estimate
4 000 - 4 500 EUR
86. Tapio Wirkkala, A VASE, 3577.
86. Tapio Wirkkala, A VASE, 3577.
Hammer price 
1 930 EUR
Estimate
1 400 - 1 600 EUR
87. Tapio Wirkkala, A VASE, 3577.
87. Tapio Wirkkala, A VASE, 3577.
Hammer price 
900 EUR
Estimate
1 000 - 1 200 EUR
88. Tapio Wirkkala, A VASE, 3118.
88. Tapio Wirkkala, A VASE, 3118.
Hammer price 
750 EUR
Estimate
800 - 1 000 EUR
89. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3580.
89. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3580.
Hammer price 
1 600 EUR
Estimate
1 600 - 1 800 EUR
90. Tapio Wirkkala, A VASE, 3900-42.
90. Tapio Wirkkala, A VASE, 3900-42.
Hammer price 
4 400 EUR
Estimate
3 500 - 4 000 EUR
91. Tapio Wirkkala, A VASE, 3517.
91. Tapio Wirkkala, A VASE, 3517.
Hammer price 
550 EUR
Estimate
600 - 800 EUR
92. Tapio Wirkkala, A VASE, 3826.
92. Tapio Wirkkala, A VASE, 3826.
Hammer price 
1 400 EUR
Estimate
1 500 - 1 700 EUR
93. Tapio Wirkkala, A VASE, 3826.
93. Tapio Wirkkala, A VASE, 3826.
Hammer price 
1 800 EUR
Estimate
2 000 - 2 500 EUR
94. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3135.
94. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3135.
Hammer price 
2 400 EUR
Estimate
1 800 - 2 000 EUR
95. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3340, 3840.
95. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3340, 3840.
Hammer price 
900 EUR
Estimate
1 000 - 1 200 EUR
96. Tapio Wirkkala, A BOWL,  3340, 3840.
96. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3340, 3840.
Hammer price 
5 400 EUR
Estimate
6 000 - 7 000 EUR
97. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3339, 3839.
97. Tapio Wirkkala, A BOWL, 3339, 3839.
Hammer price 
12 500 EUR
Estimate
6 000 - 8 000 EUR
98. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
98. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
2 200 EUR
Estimate
2 400 - 2 600 EUR
99. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
99. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.
Hammer price 
2 000 EUR
Estimate
2 200 - 2 400 EUR
100. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3625.
100. Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3625.
Hammer price 
1 200 EUR
Estimate
800 - 1 000 EUR