Modern + contemporary , Helsinki F166

Results

No.ItemHammer price
1Tapio Wirkkala, A VASE, 3308.190 EUR
2Tapio Wirkkala, A VASE, 3036.Unsold
3Tapio Wirkkala, A VASE, 3309.300 EUR
4Tapio Wirkkala, A VASE, 3299.800 EUR
5Tapio Wirkkala, A VASE.1 100 EUR
6Tapio Wirkkala, A VASE, 3585.1 700 EUR
7Tapio Wirkkala, A VASE, 3586.750 EUR
8Tapio Wirkkala, A GLASS SCULPTURE, 3591.550 EUR
9Tapio Wirkkala, A SET OF TWO VASES.180 EUR
10Timo Sarpaneva, A SET OF THREE GLAS SCULPTURES.650 EUR
11Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.750 EUR
12Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3530.750 EUR
13Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3540.700 EUR
14Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3149.550 EUR
15Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3867.1 500 EUR
16Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3865.360 EUR
17Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.2 200 EUR
18Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.600 EUR
19Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.900 EUR
20Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.Unsold
21Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.3 400 EUR
22A GLASS SCULPTURE.850 EUR
23Tapio Wirkkala, A PAIR OF CANDLESTICKS.600 EUR
24Tapio Wirkkala, A VASE, 3534.Unsold
25Tapio Wirkkala, A BOWL, 3347.900 EUR
26Tapio Wirkkala, A BOWL, 3345.3 800 EUR
27Tapio Wirkkala, A BOWL, 3344.Unsold
28Tapio Wirkkala, A BOWL.950 EUR
29Tapio Wirkkala, A BOWL, 3371.800 EUR
30Tapio Wirkkala, A BOWL, 3155.Unsold
31Tapio Wirkkala, A VASE, 3563.360 EUR
32Timo Sarpaneva, A SET OF THREE STACKABLE BOTTLES.360 EUR
33Timo Sarpaneva, A SET OF TWO BOWLS.Unsold
34Timo Sarpaneva, A GLASS SKULPTURE, 3596.500 EUR
35Timo Sarpaneva, A GLASS SKULPTURE, 3595.450 EUR
36Timo Sarpaneva, A GLASS SKULPTURE, 3599.380 EUR
37Timo Sarpaneva, A GLASS SKULPTURE, 3598.Unsold
38Timo Sarpaneva, AN ART-PIECE.2 200 EUR
39Timo Sarpaneva, AN ART-PIECE.4 200 EUR
40Tapio Wirkkala, A VASE, 3582, 3892.Unsold
41Tapio Wirkkala, A VASE, 3584, 3894.1 200 EUR
42Tapio Wirkkala, A VASE, 3582.2 500 EUR
43Timo Sarpaneva, A DECANTER, 3288.550 EUR
44Timo Sarpaneva, A BOWL, 3813.550 EUR
45Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.5 600 EUR
46Timo Sarpaneva, A PLATE.2 600 EUR
47Tapio Wirkkala, A SET OF TWO BOWLS, 3536 and 3539.Unsold
48Tapio Wirkkala, A VASE, 3535.Unsold
49Tapio Wirkkala, A VASE, 3534.Unsold
50Tapio Wirkkala, A VASE, 3537.5 000 EUR
51Tapio Wirkkala, A BOWL, 3369, 3869.2 700 EUR
52Tapio Wirkkala, A BOWL, 3372.1 700 EUR
53Tapio Wirkkala, A VASE, 3122.550 EUR
54Tapio Wirkkala, A VASE, 3123.380 EUR
55Tapio Wirkkala, A DISH, 3337.500 EUR
56Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.17 000 EUR
57Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.1 600 EUR
58Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.1 300 EUR
59Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.Unsold
60Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.850 EUR
61Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 0713.1 600 EUR
62Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.1 800 EUR
63Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.2 400 EUR
64Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 0703.3 000 EUR
65Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3635.1 400 EUR
66Tapio Wirkkala, A VASE, 3509.3 000 EUR
67Tapio Wirkkala, A VASE, 3522.2 300 EUR
68Tapio Wirkkala, A VASE, 3561.1 700 EUR
69Tapio Wirkkala, A VASE, 3510.1 500 EUR
70Tapio Wirkkala, A VASE, 3545.520 EUR
71Tapio Wirkkala, A VASE, 3552.1 700 EUR
72Tapio Wirkkala, A BOWL, 3345.3 200 EUR
73Tapio Wirkkala, A BOWL.1 900 EUR
74Tapio Wirkkala, A BOWL, 3362.1 000 EUR
75Tapio Wirkkala, A VASE, 3121.800 EUR
76Tapio Wirkkala, A VASE, 3125.Unsold
77Tapio Wirkkala, A BOWL, 3313.1 800 EUR
78Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.330 EUR
79Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.2 800 EUR
80Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3842.5 800 EUR
81Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3843.5 200 EUR
82Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.2 800 EUR
83Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.Unsold
84Timo Sarpaneva, PROTOTYPE BOTTLES FOR VODKA, 9 PIECES.8 200 EUR
85Tapio Wirkkala, A GLASS SCULPTURE, 3590.3 600 EUR
86Tapio Wirkkala, A VASE, 3577.1 930 EUR
87Tapio Wirkkala, A VASE, 3577.900 EUR
88Tapio Wirkkala, A VASE, 3118.750 EUR
89Tapio Wirkkala, A BOWL, 3580.1 600 EUR
90Tapio Wirkkala, A VASE, 3900-42.4 400 EUR
91Tapio Wirkkala, A VASE, 3517.550 EUR
92Tapio Wirkkala, A VASE, 3826.1 400 EUR
93Tapio Wirkkala, A VASE, 3826.1 800 EUR
94Tapio Wirkkala, A BOWL, 3135.2 400 EUR
95Tapio Wirkkala, A BOWL, 3340, 3840.900 EUR
96Tapio Wirkkala, A BOWL, 3340, 3840.5 400 EUR
97Tapio Wirkkala, A BOWL, 3339, 3839.12 500 EUR
98Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.2 200 EUR
99Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE.2 000 EUR
100Timo Sarpaneva, A GLASS SCULPTURE, 3625.1 200 EUR