VASARAHUUTOKAUPAN MYYNTIEHDOT

Voimassa 2.1.2019 alkaen

1. TOIMEKSIANNON LUONNE JA LAAJUUS
Bukowski Auktioner AB/Bukowski Oy Ab (”Bukowskis”) sitoutuu myymään alla mainituin ehdoin myyjän (”Toimeksiantaja”) lukuun ja Toimeksiantajan nimissä Toimeksiantajalta vastaanottamansa kohteet. Bukowskilla on vapaus, ellei muuta ole sovittu, myydä myytäväksi jätetty kohde parhaan tuloksen tuottavassa vasarahuutokaupassa tai silloin kun se Bukowskisin mukaan on eri syistä soveliasta. Väärinkäsitysten välttämiseksi todetaan, etteivät nämä ehdot koske verkkohuutokauppoja, jotka Bukowski Auktioner AB / Bukowski Oy Ab tarjoavat elektronisen markkinapaikkansa kautta internetin välityksellä, jossa huutokaupat kokonaisuudessaan toteutetaan elektronisesti.

2. TARKISTUS, TIEDONANTO JA KIELTÄYTYMINEN
Myytäväksi jätetyt kohteet tutkitaan luetteloinnin yhteydessä. Vasta tällaisen tutkimisen jälkeen Bukowskis päättää kohteiden ottamisesta huutokauppamyyntiin. Mikäli kohteen aitoudesta, omistusoikeudesta tai muusta Bukowskisin arvion mukaan olennaisesta olosuhteesta syntyy epäilystä, on Bukowskisilla kohteen julkaisun jälkeen oikeus päättää, ettei se ota kohdetta mukaan huutokauppamyyntiin. Toimeksiantajalle on viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti, mikäli Bukowskis päättää olla ottamatta kohdetta mukaan.

3. SÄILYTYS- JA VAKUUTUSVASTUU
Bukowskis pitää kohteet vakuutettuina niiden vastaanottamisesta lähtien murto-, palo-, tai vesivahingon sekä varkauden varalta kunkin kohteen lähtöhintaa vastaavasta arvosta, josta on vähennetty myyntimaksut, ellei korkeammasta vakuutusarvosta ole sovittu. Mikäli lähtöhinta on määritelty hintavälillä, vakuutusarvo on hintavälin alempi hinta. Bukowskisin tai Bukowskisin vastuulla olevan tahon kohteelle aiheuttama vahinko korvataan mikäli Bukowskis tai sen vastuulla oleva taho on toiminut huolimattomasti. Bukowskis perii hallinto- ja vakuutusmaksun, ks. voimassaoleva hinnasto. Bukowskis ei vastaa ilman Bukowskisin tuottamusta aiheutuneista mahdollisista vähäisistä vaurioista peilien ja taulujen kehyksille. Bukowskis ei myöskään vastaa elävien materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten puuhun syntyneistä halkeamista.

4. TIEDOT JA LÄHTÖHINTA
Bukowskis päättää kohteelle annettavasta kuvauksesta sekä lähtöhinnasta. Lähtöhinta tulee määrittää alan hyvän tavan mukaisesti. Lähtöhinnalla ei tarkoiteta pohjahintaa (vähimmäishintaa). Pohjahinnan määrittämiseksi katso kohta 9. Toimeksiantajan vastuulla on selvittää minkä kuvauksen alla kohde myydään ja mikä pohjahinta ja lähtöhinta kohteelle on asetettu.

5. MYYNTITOIMEKSIANNON PERUUTTAMINEN
Peruuttaessaan myyntitoimeksiannon Toimeksiantajan on korvattava Bukowskisille toimeksiannon kohteena olleeseen kohteeseen liittyvästä asiantuntijan käytöstä, kohteen arvioinnista ja käsittelystä yms. Bukowskisille aiheutuneet kulut summalla, joka vastaa täyttä myyntiprovisiota laskettuna lähtöhinnasta.
Myyntitoimeksianto on peruutettava kirjallisesti. Toimeksiantajalla ei missään tapauksessa ole oikeutta ilman Bukowskisin suostumusta peruuttaa myyntitoimeksiantoa myöhemmin kuin viisitoista (15) päivää ennen ensimmäistä huutokauppatilaisuutta.

6. MYYNTIMAKSUT
Katso nykyinen hinnasto.

7. KÄSITTELYMAKSU
Toimeksiantaja voi kohdassa 9 ilmenevästi antaa seurantatoimeksiannon. Mikäli tällainen seuranta johtaisi takaisinhuutoon ilman kohdassa 9 kuvattua uudelleenmyyntiä, Bukowskisilla on oikeus veloittaa käsittelymaksu voimassaolevan hinnaston mukaisesti jokaisesta myymättä jääneestä kohteesta.

8. VALOKUVAUSKUSTANNUKSET
Bukowskis päättää jätetyn kohteen julkaisuhetken kuvantamisesta. Tällaisesta valokuvauksesta veloitetaan Toimeksiantajalta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

9. VALVONTATOIMEKSIANTO
Valvontatoimeksiannolla tarkoitetaan Toimeksiantajan lukuun tehtävää valvontaa siitä, ettei kohdetta myydä alle sovitun pohjahinnan. Bukowskis kuitenkin saa, muttei ole velvollinen, myydä kohteen alle sellaisen pohjahinnan, mikäli Bukowskis alentaa provisiokorvaustaan siten, että Toimeksiantajan nettokorvaus kohteesta pysyy samana kuin mitä se olisi ollut, mikäli kohde olisi myyty vähimmäishintaan. Bukowskis ottaa tehtäväkseen valvoa Toimeksiantajan lukuun tämän myyntiin jättämiä kohteita edellyttäen, että Toimeksiantaja hyvissä ajoin, viimeistään kuusi (6) päivää ennen ensimmäistä huutokauppapäivää, on antanut Bukowskisille kirjallisen valvontatoimeksiannon ilmoittamalla toivotun pohjahinnan. Valvonta tapahtuu tämän jälkeen kyseiseen pohjahintaan tai vaihtoehtoisesti siihen hintaan, joka antaa Toimeksiantajalle sovitun nettokorvauksen. Mikäli valvonnasta huolimatta kohde jää myymättä, veloitetaan käsittelymaksu kohdan 7 mukaisesti, jos jälkimyyntiä ei tapahdu kohdan 10 alla mukaisesti.

10. KOHTEEN NOUTO
Bukowskilla on oikeus ilman Toimeksiantajan suostumusta pyrkiä jälkimyymään myymättä jääneet kohteet 30 päivän ajan huutokaupasta. Jälkimyynti kohdan 9 mukaisen valvontahinnan alittavaan hintaan tai alle hinnan, joka antaa kohdassa 9 mainitun nettokorvauksen, ei kuitenkaan ole sallittua ilman suostumusta. Mikäli Toimeksiantaja ei nouda kohteita Bukowskisin kehotettua häntä noutamaan kohteet Bukowskisin ilmoittamassa ajassa, on Bukowskisilla oikeus periä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen säilytysmaksu tai jättää kohde valitsemansa ulkoisen varastointi-/huolintayhtiön kuljetettavaksi/säilytettäväksi. Huonekaluista ja muista tilaa vievistä kohteista peritään kaksinkertainen säilytysmaksu. Kohde vakuutetaan ja säilytetään Toimeksiantajan kustannuksella ja riskillä.
Bukowskilla on myös oikeus lahjoittaa myymättä jäänyt kohde hyväntekeväisyysjärjestölle, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät: i) kukaan ei ole jättänyt tarjousta kohteesta, ii) kohteen alkuperäinen lähtöhinta ei ole ylittänyt 1500 SEK/150 EUR, (iii) kohdetta ei ole noudettu tai pyydetty kotiinkuljetettavaksi edellä määrätyssä ajassa ja (iv) Toimeksiantaja ei ole samassa ajassa ilmoittanut Bukowskisille tulevansa noutamaan kohteen.
Ellei kohdetta ole noudettu kolmen (3) kuukauden sisällä sen jälkeen kun Toimeksiantajaa on kehotettu hakemaan kohde ja kehotuksessa on ilmoitettu, että kohde saatetaan myydä kolmen (3) kuukauden jälkeen, Bukowskisilla on oikeus myydä kohde lain elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine mukaan (Ruotsissa 1985:982 ja Suomessa 688/1988). Myyntihinnasta suoritetaan ensisijaisesti myynnistä aiheutuneet kustannukset sekä ulkoisen varastointi-/huolintayhtiön saatavat sekä sen jälkeen Bukowskisin erääntyneet saatavat Toimeksiantajalta. Mahdollinen ylijäämä tilitetään Toimeksiantajalle.

11. TILITYS/MAKSU
Maksu suoritetaan 30 päivää huutokaupan päättymisestä sillä edellytyksellä, että myydyt kohteet on maksettu ja mikäli reklamaatiota ei ole tehty. Bukowskisilla ei ole velvollisuutta ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin ostajaa kohtaan saadakseen tämän maksamaan. Jos ostaja ei maksa, Bukowskisilla on oikeus oman harkintansa mukaan joko purkaa kauppa ja myydä omaisuus uudelleen tai purkaa kauppa ja palauttaa omaisuus Toimeksiantajalle. Bukowskisilla ei ole velvollisuutta ryhtyä toimiin ostajaa vastaan, eikä Bukowskis vastaa Myyjän suuntaan siitä, että ostaja saattaa kaupan päätökseen. Bukowskis ei siten nosta mahdollista vahingonkorvauskannetta maksuvelvollisuutensa täyttämättä jättänyttä ostajaa kohtaan sopimatta asiasta erikseen Toimeksiantajan kanssa.

12. VASTUU VIRHEISTÄ
Toimeksiantajaa muistutetaan siitä, että ostaja voi huomauttaa virheistä myytyjen kohteiden ostajalle tarkoitettujen Bukowskisin yleisten ehtojen ja/tai pakottavan kuluttajalainsäädännön mukaisesti. Jos Bukowskis joutuu vastaamaan virheistä kohteen ostajaa kohtaan, Bukowskisilla on oikeus suorittaa korvaus ostajalle ja vaatia Toimeksiantajalta korvaus, joka vastaa Bukowskisin toteuttaman virhekorjauksen arvoa tai ostajalle maksettua korvauksia. Lisäksi Toimeksiantaja vastaa kohteen aitoudesta. Mikäli kohde esimerkiksi osoittautuu Bukowskisin arvion mukaan väärennökseksi, Bukowskisilla on oikeus maksaa hinta takaisin ostajalle ja vaatia sitä vastaavaa korvausta Toimeksiantajalta.
Bukowskisilla on yksipuolinen oikeus keskeyttää huutokauppa sekä siirtää tai muuttaa huutokaupan pituutta tai päättymisajankohtaa teknisestä viasta tai muusta sellaisesta tilanteesta johtuen, jonka Bukowskis katsoo tätä edellyttävän, riippumatta siitä, johtuuko tilanne Bukowskisista vai ei.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa, Bukowskis ei missään tapauksessa vastaa Toimeksiantajalle mahdollisesti koituvista suorista tai välillisistä vahingoista, ellei vahinko johdu Bukowskisin törkeästä huolimattomuudesta. Toimeksiantajalla on velvollisuus toteuttaa kohtuulliset toimet tappioiden tai vahinkojen ehkäisemiseksi, estämiseksi tai rajoittamiseksi.

13. SIIRTO
Bukowski Auktioner AB:lla on oikeus siirtää Toimeksiantajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa Bukowski Oy Ab:lle. Toimeksiantajalle on ilmoitettava, mikäli siirto tapahtuu.

14. FORCE MAJEURE JA VASTUUNRAJOITUS
Jos Bukowskisin tai Bukowskisin alihankkijan näiden ehtojen mukaisten velvoitteiden toteuttaminen estyy tai viivästyy esimerkiksi huutokauppamyynnin peruuntuessa tai maksun viivästyessä force majeure -tapahtuman vuoksi, Bukowskis vapautuu vahingonkorvausvastuusta ja muista seurauksista edellyttäen, että Bukowskis ilmoittaa tilanteesta kohtuullisessa ajassa Toimeksiantajalle. Velvoite on toteutettava sovitulla tavalla heti, kun este poistuu. Force majeure -tapahtumaksi katsotaan Bukowskisista riippumaton ennakoimaton tilanne, kuten luonnonkatastrofi, tulipalo, tulva, sota, sodan kaltainen tapahtuma, vallankumous, konfiskaatio, takavarikko, ydintapahtuma, terrorismi/terrori-isku, uusi tai muuttunut lainsäädäntö, viranomaisten toimenpide tai työriita.

15. HENKILÖTIEDOT
Bukowskis noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä Ruotsin henkilötietolakia ja sen EU:n tietosuoja-asetusta täydentäviä määräyksiä (2018:218), Suomen henkilötietolakia (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaarta (917/2014) sekä EU:n tietosuoja-asetusta (2016/679). Bukowski Auktioner AB, rek. nro. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm, sähköposti: info@bukowskis.com, puhelin: +46 8-614 08 00, on rekisterinpitäjä tiedoista, jotka Toimeksiantaja antaa Bukowskisille. Bukowskisin palvelujen yhteydessä tai muuten Bukowskisiin liittyvän sopimussuhteen puitteissa annetut henkilötiedot, kuten nimet, osoitteet, henkilötunnukset, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, käsitellään hallintotarkoituksissa ja Bukowskisin huutokauppatoimintaan liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi, hyvän palvelun mahdollistamiseksi sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Henkilötietoja saatetaan lisäksi käyttää markkinoiden ja asiakastietojen analysoimiseksi, tilastoihin sekä markkinointitarkoituksiin, kuten kohdistettuun mainontaan, hallinnollisiin viesteihin, tuotetarjouksiin, uutiskirjeisiin yms. Henkilötietoja saatetaan päivittää ja täydentää yksityisten ja julkisten rekisterien avulla. Henkilötietoja saatetaan edellä mainituissa tarkoituksissa luovuttaa Bukowski-konsernin muille yhtiöille sekä yrityksille, joiden kanssa konserni tekee yhteistyötä. Toimeksiantajalla on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada kirjallista tietoa Bukowskisilla olevista henkilötiedoista ja näiden tietojen käsittelystä. Lisäksi Toimeksiantajalla on oikeus pyytää Toimeksiantajaa koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai poistamista. Henkilön, joka ei halua henkilötietojaan käytettävän suoramarkkinointitarkoituksiin, on tehtävä kirjallinen pyyntö asiasta Bukowskisille.
Lisätietoja Bukowskisin harjoittamasta henkilötietojen käsittelystä on Bukowskisin tietosuojakäytännössä osoitteessa https://www.bukowskis.com/sv/privacy

16. VERSIOT ERI KIELILLÄ
Nämä ehdot on käännetty eri kielille (tällä hetkellä ruotsi, englanti ja suomi). Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, ruotsinkieliset ehdot ratkaisevat.

17. VALITUKSET
Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen valitustilanteessa, sinulla on EU:ssa asuvana kuluttajana mahdollisuus ottaa yhteyttä Suomessa Kuluttajariitalautakuntaan www.kuluttajariita.fi ja Ruotsissa Allmänna reklamationsnämndeniin, www.arn.se tai Box 174, 101 23 Stockholm. Voit tehdä valituksen myös Euroopan komission verkkosivujen kautta.

18. RIITATAPAUKSET
Mahdollisessa riitatapauksessa, joka liittyy sopimukseen, joka koskee Ruotsissa myyntiin vastaanotettua Kohdetta, sovelletaan Ruotsin lakia yleisessä tuomioistuimessa ja Tukholman käräjäoikeus toimii ensimmäisenä oikeusasteena riidan ratkaisemisessa. Mahdollisessa riitatapauksessa, joka liittyy sopimukseen, joka koskee Suomessa myyntiin vastaanotettua Kohdetta, sovelletaan Suomen lakia yleisessä tuomioistuimessa ja Helsingin käräjäoikeus toimii ensimmäisenä oikeusasteena riidan ratkaisemisessa.