No connection to server

Modern Art + Design 620

 
670 items
402. Pierre Olofsson, Untitled.
402. Pierre Olofsson, Untitled.
Hammer price 
Unsold
Estimate
70 000 - 80 000 SEK
403. Isaac Grünewald, Still life with flowers.
403. Isaac Grünewald, Still life with flowers.
Hammer price 
210 000 SEK
Estimate
150 000 - 175 000 SEK
404. Isaac Grünewald, Nude study.
404. Isaac Grünewald, Nude study.
Hammer price 
19 000 SEK
Estimate
20 000 - 25 000 SEK
405. Sigrid Hjertén, "Isaac painting" (Isaac målar).
405. Sigrid Hjertén, "Isaac painting" (Isaac målar).
Hammer price 
Unsold
Estimate
125 000 - 150 000 SEK
406. Leander Engström, "The Nymph".
406. Leander Engström, "The Nymph".
Hammer price 
2 600 000 SEK
Estimate
2 500 000 - 3 000 000 SEK
408. Sigrid Hjertén, Nude in the studio.
408. Sigrid Hjertén, Nude in the studio.
Hammer price 
125 000 SEK
Estimate
150 000 - 175 000 SEK
410. Peter Dahl, Landscape.
410. Peter Dahl, Landscape.
Hammer price 
24 000 SEK
Estimate
40 000 - 50 000 SEK
411. Peter Dahl, "Grand mother's house".
411. Peter Dahl, "Grand mother's house".
Hammer price 
32 000 SEK
Estimate
25 000 - 30 000 SEK
412A. Albin Amelin, Still life with flowers.
412A. Albin Amelin, Still life with flowers.
Hammer price 
34 000 SEK
Estimate
40 000 - 50 000 SEK
413. Yrjö Edelmann, Untitled.
413. Yrjö Edelmann, Untitled.
Hammer price 
145 000 SEK
Estimate
80 000 - 100 000 SEK
414. PG Thelander, Potato dog (Potatishund).
414. PG Thelander, Potato dog (Potatishund).
Hammer price 
Unsold
Estimate
25 000 - 30 000 SEK
415. John Jon-And, "Woman at Gullholmen".
415. John Jon-And, "Woman at Gullholmen".
Hammer price 
160 000 SEK
Estimate
125 000 - 150 000 SEK
416. Inge Schiöler, Autumn landscape.
416. Inge Schiöler, Autumn landscape.
Hammer price 
90 000 SEK
Estimate
80 000 - 100 000 SEK
417. Ragnar Sandberg, "Gatan".
417. Ragnar Sandberg, "Gatan".
Hammer price 
Unsold
Estimate
400 000 - 600 000 SEK
418. Ragnar Sandberg, Pear eater.
418. Ragnar Sandberg, Pear eater.
Hammer price 
19 000 SEK
Estimate
18 000 - 20 000 SEK
419. Carl Kylberg, Still life.
419. Carl Kylberg, Still life.
Hammer price 
40 000 SEK
Estimate
50 000 - 60 000 SEK
420. Ivan Ivarson, Lady in a hat.
420. Ivan Ivarson, Lady in a hat.
Hammer price 
80 000 SEK
Estimate
100 000 - 125 000 SEK
422. Gösta Adrian-Nilsson, Gohst ship.
422. Gösta Adrian-Nilsson, Gohst ship.
Hammer price 
28 000 SEK
Estimate
25 000 - 30 000 SEK
423. Erik Olson, "Vestiaire: C, no. 7".
423. Erik Olson, "Vestiaire: C, no. 7".
Hammer price 
100 000 SEK
Estimate
125 000 - 150 000 SEK
424. Sven Jonson, Figurkomposition.
424. Sven Jonson, Figurkomposition.
Hammer price 
18 000 SEK
Estimate
15 000 - 18 000 SEK
425. Gösta Adrian-Nilsson, "Till Joy" (To Joy).
425. Gösta Adrian-Nilsson, "Till Joy" (To Joy).
Hammer price 
Unsold
Estimate
250 000 - 300 000 SEK
426. Waldemar Lorentzon, "Fisherman" (Laxfiskare).
426. Waldemar Lorentzon, "Fisherman" (Laxfiskare).
Hammer price 
70 000 SEK
Estimate
30 000 - 40 000 SEK
427. Carl Fredrik Reuterswärd, "Spel".
427. Carl Fredrik Reuterswärd, "Spel".
Hammer price 
70 000 SEK
Estimate
80 000 - 100 000 SEK
428. Carl Fredrik Reuterswärd, "Hippodrome des harengs sams".
428. Carl Fredrik Reuterswärd, "Hippodrome des harengs sams".
Hammer price 
Unsold
Estimate
80 000 - 100 000 SEK
429. Carl Fredrik Reuterswärd, "Spel III".
429. Carl Fredrik Reuterswärd, "Spel III".
Hammer price 
110 000 SEK
Estimate
120 000 - 150 000 SEK
430. Carl Fredrik Reuterswärd, "Napoleoncigarr".
430. Carl Fredrik Reuterswärd, "Napoleoncigarr".
Hammer price 
80 000 SEK
Estimate
100 000 - 125 000 SEK
431. Carl Fredrik Reuterswärd, "Vertical voids".
431. Carl Fredrik Reuterswärd, "Vertical voids".
Hammer price 
Unsold
Estimate
40 000 - 50 000 SEK
432. Carl Fredrik Reuterswärd, "Uncle Fuddy-Duddy".
432. Carl Fredrik Reuterswärd, "Uncle Fuddy-Duddy".
Hammer price 
26 000 SEK
Estimate
30 000 - 40 000 SEK
433. Carl Fredrik Reuterswärd, "The Kite work-shop".
433. Carl Fredrik Reuterswärd, "The Kite work-shop".
Hammer price 
Unsold
Estimate
25 000 - 30 000 SEK
434. Carl Fredrik Reuterswärd, Untitled.
434. Carl Fredrik Reuterswärd, Untitled.
Hammer price 
Unsold
Estimate
20 000 - 25 000 SEK
435. Carl Fredrik Reuterswärd, "Non-violence".
435. Carl Fredrik Reuterswärd, "Non-violence".
Hammer price 
120 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
436. Carl Fredrik Reuterswärd, Untitled.
436. Carl Fredrik Reuterswärd, Untitled.
Hammer price 
18 000 SEK
Estimate
20 000 - 25 000 SEK
437. Per Olof Ultvedt, "Semafor".
437. Per Olof Ultvedt, "Semafor".
Hammer price 
30 000 SEK
Estimate
40 000 - 50 000 SEK
438. Per Olof Ultvedt, Krängande rymd.
438. Per Olof Ultvedt, Krängande rymd.
Hammer price 
34 000 SEK
Estimate
20 000 - 25 000 SEK
439. Sigrid Hjertén, "Blue barges" (Blå pråmar).
439. Sigrid Hjertén, "Blue barges" (Blå pråmar).
Hammer price 
700 000 SEK
Estimate
600 000 - 800 000 SEK
439A. Sigrid Hjertén, "Conversation".
439A. Sigrid Hjertén, "Conversation".
Hammer price 
80 000 SEK
Estimate
100 000 - 125 000 SEK
440. Isaac Grünewald, Flower stillife.
440. Isaac Grünewald, Flower stillife.
Hammer price 
Unsold
Estimate
150 000 - 200 000 SEK
441. Isaac Grünewald, "Sigrid painting".
441. Isaac Grünewald, "Sigrid painting".
Hammer price 
120 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
442. John Jon-And, "Still life IV".
442. John Jon-And, "Still life IV".
Hammer price 
Unsold
Estimate
50 000 - 60 000 SEK
443. Einar Jolin, Cranes.
443. Einar Jolin, Cranes.
Hammer price 
24 000 SEK
Estimate
30 000 - 40 000 SEK
444. Isaac Grünewald, Still life with flowers.
444. Isaac Grünewald, Still life with flowers.
Hammer price 
100 000 SEK
Estimate
100 000 - 125 000 SEK
446. John Jon-And, Dancing couple.
446. John Jon-And, Dancing couple.
Hammer price 
10 000 SEK
Estimate
8 000 - 10 000 SEK
447. Isaac Grünewald, "La Blonde".
447. Isaac Grünewald, "La Blonde".
Hammer price 
38 500 SEK
Estimate
40 000 - 50 000 SEK
448. Tora Vega Holmström, Portraits of Bengt and Anna Wiking.
448. Tora Vega Holmström, Portraits of Bengt and Anna Wiking.
Hammer price 
75 000 SEK
Estimate
80 000 - 100 000 SEK
450. Agnes Cleve, "A window to the world" (Fönstret mot Världen).
450. Agnes Cleve, "A window to the world" (Fönstret mot Världen).
Hammer price 
65 000 SEK
Estimate
80 000 - 100 000 SEK
451. Eric Grate, "Rockan (Raie)".
451. Eric Grate, "Rockan (Raie)".
Hammer price 
Unsold
Estimate
80 000 - 100 000 SEK
452. Torsten Renqvist, Frog (Groda).
452. Torsten Renqvist, Frog (Groda).
Hammer price 
24 000 SEK
Estimate
18 000 - 20 000 SEK
454. Eric Grate, "Crystallinus I".
454. Eric Grate, "Crystallinus I".
Hammer price 
Unsold
Estimate
125 000 - 150 000 SEK
455. Asmund Arle, A horse lying down.
455. Asmund Arle, A horse lying down.
Hammer price 
Unsold
Estimate
30 000 - 40 000 SEK
456. Olle Nyman, "Nymph".
456. Olle Nyman, "Nymph".
Hammer price 
36 000 SEK
Estimate
30 000 - 40 000 SEK
457. Peter Dahl, "The Green Room" (Gröna Rummet).
457. Peter Dahl, "The Green Room" (Gröna Rummet).
Hammer price 
1 000 000 SEK
Estimate
1 000 000 - 1 500 000 SEK
458. Karl Axel Pehrson, "Siniana".
458. Karl Axel Pehrson, "Siniana".
Hammer price 
12 000 SEK
Estimate
18 000 - 20 000 SEK
459. Peter Dahl, "Grandmother's house".
459. Peter Dahl, "Grandmother's house".
Hammer price 
36 000 SEK
Estimate
25 000 - 30 000 SEK
460. Gerhard Nordström, Flowerbed.
460. Gerhard Nordström, Flowerbed.
Hammer price 
Unsold
Estimate
80 000 - 100 000 SEK
461. PG Thelander, "Paradis".
461. PG Thelander, "Paradis".
Hammer price 
100 000 SEK
Estimate
100 000 - 125 000 SEK
462. Gösta Werner, "Battle at sea" (Sjöslag).
462. Gösta Werner, "Battle at sea" (Sjöslag).
Hammer price 
25 000 SEK
Estimate
30 000 - 40 000 SEK
463. Barbro Östlihn, "Salvation army, NYC.".
463. Barbro Östlihn, "Salvation army, NYC.".
Hammer price 
60 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
464. Pierre Olofsson, The Dance (Dansen).
464. Pierre Olofsson, The Dance (Dansen).
Hammer price 
65 000 SEK
Estimate
50 000 - 60 000 SEK
465. Einar Hylander, Untitled.
465. Einar Hylander, Untitled.
Hammer price 
22 000 SEK
Estimate
8 000 - 10 000 SEK
466. Bertil Öhlund, Dioptique jaune, violet, claire.
466. Bertil Öhlund, Dioptique jaune, violet, claire.
Hammer price 
Unsold
Estimate
30 000 - 40 000 SEK
467. Erik Chambert, Untitled,
467. Erik Chambert, Untitled,
Hammer price 
17 000 SEK
Estimate
10 000 - 12 000 SEK
468. KG Nilson, Yellow hour glasses.
468. KG Nilson, Yellow hour glasses.
Hammer price 
36 000 SEK
Estimate
20 000 - 25 000 SEK
469. Erik Olson, "Konstruktion - brun och grön fond".
469. Erik Olson, "Konstruktion - brun och grön fond".
Hammer price 
250 000 SEK
Estimate
300 000 - 350 000 SEK
470. Erik Olson, "Arabesk III".
470. Erik Olson, "Arabesk III".
Hammer price 
540 000 SEK
Estimate
500 000 - 600 000 SEK
471. Gösta Adrian-Nilsson, Sailor and boat.
471. Gösta Adrian-Nilsson, Sailor and boat.
Hammer price 
400 000 SEK
Estimate
400 000 - 600 000 SEK
472. Gösta Adrian-Nilsson, "The glove maker"(Handskmakeri).
472. Gösta Adrian-Nilsson, "The glove maker"(Handskmakeri).
Hammer price 
42 000 SEK
Estimate
35 000 - 40 000 SEK
473. Sture Lundberg, "Still life".
473. Sture Lundberg, "Still life".
Hammer price 
240 000 SEK
Estimate
125 000 - 150 000 SEK
474. Gösta Adrian-Nilsson, "Cosmic (red)" (Kosmiskt (rött)).
474. Gösta Adrian-Nilsson, "Cosmic (red)" (Kosmiskt (rött)).
Hammer price 
44 000 SEK
Estimate
50 000 - 60 000 SEK
475. Nils von Dardel, "Heart on fire" (Ett hjärta i brand).
475. Nils von Dardel, "Heart on fire" (Ett hjärta i brand).
Hammer price 
1 900 000 SEK
Estimate
1 800 000 - 2 000 000 SEK
476. Isaac Grünewald, Elsa among flowers.
476. Isaac Grünewald, Elsa among flowers.
Hammer price 
30 000 SEK
Estimate
30 000 - 35 000 SEK
477. Isaac Grünewald, Still life with flowers.
477. Isaac Grünewald, Still life with flowers.
Hammer price 
48 000 SEK
Estimate
40 000 - 50 000 SEK
478. Isaac Grünewald, Still life with flowers.
478. Isaac Grünewald, Still life with flowers.
Hammer price 
110 000 SEK
Estimate
125 000 - 150 000 SEK
479. Agnes Cleve, "Samtal i det fria".
479. Agnes Cleve, "Samtal i det fria".
Hammer price 
Unsold
Estimate
150 000 - 175 000 SEK
480. Isaac Grünewald, "Korsikanskan III".
480. Isaac Grünewald, "Korsikanskan III".
Hammer price 
30 000 SEK
Estimate
40 000 - 50 000 SEK
481. Lennart Jirlow, Still life with flowers.
481. Lennart Jirlow, Still life with flowers.
Hammer price 
42 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
482. Lennart Jirlow, Le Bistrot.
482. Lennart Jirlow, Le Bistrot.
Hammer price 
65 000 SEK
Estimate
80 000 - 100 000 SEK
483. Yrjö Edelmann, "Backside of a front".
483. Yrjö Edelmann, "Backside of a front".
Hammer price 
44 000 SEK
Estimate
35 000 - 40 000 SEK
484. Lennart Jirlow, Landscape from Provence.
484. Lennart Jirlow, Landscape from Provence.
Hammer price 
Unsold
Estimate
100 000 - 125 000 SEK
485. Yrjö Edelmann, "Paper with Transparant".
485. Yrjö Edelmann, "Paper with Transparant".
Hammer price 
70 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
486. Lennart Jirlow, In the restaurant.
486. Lennart Jirlow, In the restaurant.
Hammer price 
55 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
487. Evert Lundquist, Still life.
487. Evert Lundquist, Still life.
Hammer price 
145 000 SEK
Estimate
125 000 - 150 000 SEK
488. Gunnar Löberg, "Boy with hat".
488. Gunnar Löberg, "Boy with hat".
Hammer price 
55 000 SEK
Estimate
40 000 - 50 000 SEK
489. Evert Lundquist, Lady in white.
489. Evert Lundquist, Lady in white.
Hammer price 
47 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
490. Olle Olsson-Hagalund, "Suburbian street" (Förortsgata).
490. Olle Olsson-Hagalund, "Suburbian street" (Förortsgata).
Hammer price 
Unsold
Estimate
150 000 - 200 000 SEK
492. Sven X:et Erixson, Untitled.
492. Sven X:et Erixson, Untitled.
Hammer price 
Unsold
Estimate
25 000 - 30 000 SEK
493. Gerhard Wihlborg, Still life with flowers.
493. Gerhard Wihlborg, Still life with flowers.
Hammer price 
22 000 SEK
Estimate
25 000 - 30 000 SEK
494. Bertil Bull Hedlund, Couple with a donkey, motif from Spain.
494. Bertil Bull Hedlund, Couple with a donkey, motif from Spain.
Hammer price 
Unsold
Estimate
30 000 - 40 000 SEK
495. Lars Boëthius, From Långholmen, Stockholm.
495. Lars Boëthius, From Långholmen, Stockholm.
Hammer price 
13 000 SEK
Estimate
15 000 - 20 000 SEK
496. Hugo Gehlin, "Michelino".
496. Hugo Gehlin, "Michelino".
Hammer price 
24 000 SEK
Estimate
25 000 - 30 000 SEK
497. Hilding Linnqvist, Still life with flowers and vases.
497. Hilding Linnqvist, Still life with flowers and vases.
Hammer price 
42 000 SEK
Estimate
40 000 - 50 000 SEK
498. Reinhold Ljunggren, Winter.
498. Reinhold Ljunggren, Winter.
Hammer price 
22 000 SEK
Estimate
20 000 - 25 000 SEK
499. Carl Kylberg, "The flower walk" (Blomstergången).
499. Carl Kylberg, "The flower walk" (Blomstergången).
Hammer price 
190 000 SEK
Estimate
200 000 - 250 000 SEK
500. Ivan Ivarson, "Landscape".
500. Ivan Ivarson, "Landscape".
Hammer price 
80 000 SEK
Estimate
100 000 - 125 000 SEK
501. Carl Kylberg, "Moder och barn"/"Mére et enfant".
501. Carl Kylberg, "Moder och barn"/"Mére et enfant".
Hammer price 
115 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
502. Inge Schiöler, "Växthus".
502. Inge Schiöler, "Växthus".
Hammer price 
Unsold
Estimate
175 000 - 200 000 SEK
Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?